164/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

164
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 11. júna 2014
o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podmienky dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich prídavnú látku E 960 glykozidy steviolu1) a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.2)
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa glykozidmi steviolu rozumie látka obsahujúca najmenej 95 % hmot. steviozidu, rebaudiozidov A, B, C, D, E alebo F, steviolbiozidu, rubusozidu a dulkozidu v sušine.
§ 3
(1)
Ak sa na výrobu potraviny použijú glykozidy steviolu, v označení potraviny sa uvedú slová podľa osobitných predpisov,3) pričom na informovanie spotrebiteľa, označenie tejto potraviny na jej reklamné a marketingové účely a propagáciu možno používať len tieto slová:
a)
„s glykozidmi steviolu“, ak glykozidy steviolu obsahujú najmenej 95 % hmot. steviozidu, rebaudiozidov A, B, C, D, E alebo F, steviolbiozidu, rubusozidu a dulkozidu v sušine,
b)
„s rebaudiozidom A“, ak glykozidy steviolu obsahujú najmenej 95 % hmot. rebaudiozidu v sušine,
c)
„so steviozidom“, ak glykozidy steviolu obsahujú najmenej 95 % hmot. steviozidu v sušine,
d)
„s glykozidmi steviolu získanými zo stévie“, pričom slová „zo stévie“ možno nahradiť slovami „zo stévioveho extraktu“ alebo „z extraktu z listov stévie“,
e)
„s glykozidmi steviolu rastlinného pôvodu“ alebo „s glykozidmi steviolu z rastlinného zdroja“,
f)
„s glykozidmi steviolu prirodzene sa vyskytujúcimi v listoch stévie“.
(2)
V označení zloženia potraviny obsahujúcej glykozidy steviolu nemožno používať slová podľa odseku 1 písm. a) až f).
(3)
V označení potraviny obsahujúcej glykozidy steviolu a na jej reklamné a marketingové účely a jej propagáciu možno graficky alebo obrazom stvárniť rastlinu stévie alebo jej časti, len ak v blízkosti tohto stvárnenia budú uvedené slová „so sladidlom“ spolu so slovami podľa odseku 1 písm. a) až f).
§ 4
Potravina obsahujúca glykozidy steviolu sa môže umiestňovať na trh v obale, ktorého označenie nespĺňa požiadavky tejto vyhlášky, až do vyčerpania zásob, najneskôr do 31. decembra 2015.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Ľubomír Jahnátek v. r.
1)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1131/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách, pokiaľ ide o glykozidy steviolu (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2011).
2)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách, pokiaľ ide o glykozidy steviolu (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2011) v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín.
3)
§ 10 ods. 5 vyhlášky č. 127/2012 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2011 (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008) v platnom znení.