165/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

165
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 13. júna 2014
o filmovom projekte
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 22a ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Minimálny časový rozsah filmového projektu
Podľa § 22a ods. 1 zákona možno poskytnúť finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu určené na realizáciu filmového projektu, ktorý
a)
pozostáva z jedného, dvoch alebo troch samostatných kinematografických diel1) s časovým rozsahom každého z nich najmenej 70 minút alebo
b)
je audiovizuálnym dielom primárne určeným pre televízne vysielanie a je
1.
samostatným audiovizuálnym dielom s časovým rozsahom najmenej 40 minút alebo
2.
viacdielnym audiovizuálnym dielom s rozsahom najviac 13 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej 40 minút.
§ 2
Kritériá kultúrneho testu a vzor tlačiva kultúrneho testu
(1)
Kritériá kultúrneho testu sa členia na
a)
základné,
b)
kultúrne,
c)
realizačné.
(2)
Filmový projekt, na realizáciu ktorého možno poskytnúť podľa § 22a ods. 1 zákona finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, spĺňa kritériá kultúrneho testu, ak audiovizuálne dielo spĺňa základné kritérium a z celkového počtu bodov kultúrneho testu dosiahlo najmenej 24 bodov, z toho najmenej 9 bodov za kultúrne kritériá.
(3)
Kritériá kultúrneho testu sú uvedené vo vzore tlačiva kultúrneho testu, ktorý je uvedený v prílohe.
§ 3
Minimálna suma oprávnených výdavkov
Minimálna suma oprávnených výdavkov uhradených v súvislosti s vytvorením filmového projektu podľa § 22a ods. 1 zákona je 2 000 000 eur; táto minimálna suma nemôže presiahnuť 50 % celkového rozpočtu na produkciu filmového projektu.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Marek Maďarič v. r.
Príloha k vyhláške č. 165/2014 Z. z.
VZOR TLAČIVA
KULTÚRNY TEST
 
Názov audiovizuálneho diela:
Základné kritérium:
  Dielo nemá pornografický charakter. áno/nie
 
Kultúrne kritériá:
č. kritérium bodovanie body
1 Dielo zobrazuje, využíva alebo prezentuje skutočné alebo fiktívne udalosti, osobnosti alebo lokality, ktoré sú významnou súčasťou slovenskej alebo európskej kultúry, histórie alebo prírodného dedičstva, alebo ktoré súvisia s univerzálne významnou udalosťou alebo námetom filmu je literárne alebo iné umelecké dielo s výraznou kultúrnou hodnotou. áno – 5
nie – 0
 
2 Téma diela je založená na zobrazení významnej spoločenskej hodnoty v európskom kontexte, ako napríklad kultúrna rozmanitosť, sloboda, spravodlivosť, solidarita, tolerancia, rovnosť, ochrana práv detí, ochrana menšín alebo ľudských práv, ochrana životného prostredia, rešpektovanie tradícií kultúry alebo rodiny. áno – 5
nie – 0
 
3 Väčšina diela je nakrútená v pôvodnom jazyku, ktorý je niektorým z jazykov európskych krajín, národov alebo etnických skupín žijúcich v Európe. áno – 4
nie – 0
 
4 Dielo významnou mierou prispieva k rozvoju niektorého z audiovizuálnych žánrov alebo k rozvoju kreativity a originality audiovizuálneho spôsobu zobrazovania skutočnosti. áno – 4
nie – 0
 
5 Na vytvorení diela sa podieľajú režisér, scenárista, kameraman, architekt, kostýmový výtvarník, autor hudby komponovanej pre dielo alebo herec v hlavnej úlohe, ktorí za svoju predchádzajúcu tvorbu získali ocenenia na významných svetových kultúrnych podujatiach alebo nominácie na významné ceny v oblasti kinematografie a audiovizuálnej kultúry. áno – 4
nie – 0
 
6 Dielo efektívne prispieva k rozvoju audiovizuálnej výchovy alebo  hodnotovej orientácie detí a mládeže. áno – 2
nie – 0
 
  Počet bodov Maximálny Dosiahnutý
    24  
 
Realizačné kritériá:
č. kritérium bodovanie body
1 Osoby zúčastnené na tvorbe a výrobe filmu sú občania niektorého zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru:    
1.1 hlavný režisér alebo druhý režisér, áno – 1
nie – 0
 
1.2 producent, koproducent alebo výkonný producent, áno – 1
nie – 0
 
1.3 scenárista, autor námetu alebo autor dialógov, áno – 0,5
nie – 0
 
1.4 hlavný kameraman alebo druhý kameraman, áno – 0,5
nie – 0
 
1.5 herec v hlavnej úlohe, áno – 0,5
nie – 0
 
1.6 herec vo vedľajšej úlohe, áno – 0,5
nie – 0
 
1.7 autor alebo interpret hudby komponovanej pre dielo, áno – 0,5
nie – 0
 
1.8 architekt alebo výtvarník, áno – 0,5
nie – 0
 
1.9 kostýmový návrhár, áno – 0,5
nie – 0
 
1.10 strihač, áno – 0,5
nie – 0
 
1.11 vedúci výroby rekvizít, áno – 0,5
nie – 0
 
1.12 umelecký maskér, áno – 0,5
nie – 0
 
1.13 vedúci produkcie, postprodukcie alebo vizuálnych efektov, áno – 0,5
nie – 0
 
1.14 asistent niektorej z profesií – architekt alebo výtvarník, kostýmový návrhár, strihač, vedúci výroby rekvizít, umelecký maskér. áno – 0,1 až 0,
nie – 0
 
2 Predpokladané zabezpečenie distribúcie diela v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru. áno – 1 až 4
nie – 0
 
3 Nakrúcanie diela v lokalitách alebo v štúdiách v Slovenskej republike. áno – 1 až 4
nie – 0
 
4 Využitie dodávateľských služieb na území Slovenskej republiky. áno – 4
nie – 0
 
5 Využitie zvukovej alebo obrazovej postprodukcie v Slovenskej republike. áno – 1 až 4
nie – 0
 
  Počet bodov Maximálny Dosiahnutý
    24  
Vysvetlivky:
1. Za kritériá 1.1 a 1.2 sa udeľuje maximálne 1 bod za každé kritérium.
2. Za kritériá 1.3 až 1.8 a 1.13 sa udeľuje maximálne 0,5 bodu za každé kritérium.
3. Za kritérium 1.14 sa udeľuje 0,1 bodu za každú profesiu, najviac však 0,5 bodu.
4. Za kritérium 2 sa udeľuje za každý štát 1 bod, najviac však 4 body.
5. Za kritérium 3 sa udeľujú body nasledovne:
a) 1 bod, ak počet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 10 % z celkového počtu dní nakrúcania,
b) 2 body, ak počet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 20 % z celkového počtu dní nakrúcania,
c) 3 body, ak počet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 30 % z celkového počtu dní nakrúcania,
d) 4 body, ak počet dní nakrúcania na území Slovenskej republiky je minimálne 40 % z celkového počtu dní nakrúcania.
6. Za kritérium 5 sa udeľujú body nasledovne:
a) 1 bod, ak počet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 10 % z celkového počtu dní postprodukcie,
b) 2 body, ak počet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 20 % z celkového počtu dní postprodukcie,
c) 3 body, ak počet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 30 % z celkového počtu dní postprodukcie,
d) 4 body, ak počet dní postprodukcie na území Slovenskej republiky je minimálne 40 % z celkového počtu dní postprodukcie.
1)
§ 2 ods. 2 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).