167/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.06.2014

167
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 26. mája 2014 a 12. júna 2014 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Švédskeho kráľovstva o zastupovaní vo vízovom konaní.
Dohoda nadobudla platnosť 15. júna 2014.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.