168/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

168
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 26. mája 2014 a 3. júna 2014 bola ukončená platnosť Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarska o zastupovaní pri vydávaní víz (oznámenie č. 387/2012 Z. z.) dňom 15. júna 2014.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.