169/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

169
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 13. júna 2014,
ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž má dohoda medzi podnikateľmi podľa § 3 ods. 1 zákona (ďalej len „podnikateľ“) a zosúladený postup podnikateľov (ďalej len „dohoda“), ak
a)
celkový trhový podiel, ktorý majú spolu strany dohody, ktorej účastníci podnikajú na rovnakej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca (ďalej len „dohoda medzi konkurentmi“), nepresahuje 10 % na relevantnom trhu dotknutom dohodou,
b)
trhový podiel, ktorý má každá zo strán dohody, ktorej účastníci podnikajú na inej úrovni výrobného alebo distribučného reťazca (ďalej len „dohoda medzi nekonkurentmi“), nepresahuje 15 % na žiadnom z relevantných trhov dotknutých dohodou,
c)
celkový trhový podiel, ktorý majú spolu strany dohody, nepresahuje 10 % na žiadnom z relevantných trhov dotknutých dohodou, ak nie je možné jednoznačne určiť, či daná dohoda je dohodou medzi konkurentmi alebo je dohodou medzi nekonkurentmi, alebo
d)
hospodárska súťaž na relevantnom trhu je obmedzená kumulatívnym účinkom dohôd, ktoré obsahujú obdobný druh obmedzení súťaže a ktoré vedú k obdobným účinkom na relevantnom trhu a tieto dohody sa vzťahujú na viac ako 30 % relevantného trhu a
1.
celkový trhový podiel, ktorý majú strany dohody, nepresahuje 5 % na akomkoľvek relevantnom trhu dotknutom dohodou medzi konkurentmi,
2.
trhový podiel, ktorý má každá zo strán dohody medzi nekonkurentmi, nepresahuje 5 % na akomkoľvek relevantnom trhu dotknutom dohodou, alebo
3.
celkový trhový podiel a ani trhový podiel žiadnej zo strán dohody nepresahuje 5 % na akomkoľvek relevantnom trhu dotknutom dohodou, ak nie je možné jednoznačne určiť, či daná dohoda je dohodou medzi konkurentmi alebo je dohodou medzi nekonkurentmi.
(2)
Dohoda má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž aj vtedy, ak trhové podiely účastníkov dohody nepresahujú prahové hodnoty podľa odseku 1 počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov o viac ako dva percentuálne body.
§ 2
Rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž, ak toto združenie združuje podnikateľov, ktorých celkový trhový podiel spolu nepresahuje 10 % na žiadnom dotknutom relevantnom trhu. Ustanovenia § 1 ods. 2 a § 3 sa uplatnia primerane.
§ 3
Na účely posúdenia splnenia podmienok podľa § 1 a 2 sa trhový podiel podnikateľa určí ako súčet podielov na relevantnom trhu
a)
podnikateľa, ktorý je účastníkom dohody,
b)
podnikateľa, v ktorom má účastník dohody priamo alebo nepriamo
1.
podiel na základnom imaní vyšší ako polovicu,
2.
právo vykonávať viac ako polovicu hlasovacích práv,
3.
právo vymenovať viac ako polovicu členov orgánov podnikateľa alebo
4.
právo riadiť jeho podnik,
c)
podnikateľa, ktorý má práva uvedené v písmene b) u účastníka dohody,
d)
podnikateľa, v ktorom má podnikateľ uvedený v písmene c) práva uvedené v písmene b) druhom bode až štvrtom bode,
e)
podnikateľa, v ktorom dvaja alebo viacerí podnikatelia uvedení v písmenách a) až d) majú spoločne práva uvedené v písmene b) druhom bode až štvrtom bode.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Tibor Menyhart v. r.