17/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. októbra 2010 boli v Guadalajare prijaté zmeny Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) (oznámenie č. 16/2014 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky so zmenami vyslovila súhlas uznesením č. 79 z 27. júna 2012 a rozhodla, že zmeny Dohovoru ITU sú medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí zmien 26. novembra 2012. Listina o prijatí bola uložená 12. decembra 2012 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej telekomunikačnej únie.
Zmeny Dohovoru ITU nadobudli platnosť 1. januára 2012. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť 12. decembra 2012.
K oznámeniu č. 17/2014 Z. z.
DOKUMENT, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA DOHOVOR MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNIE (ŽENEVA, 1992)
v znení zmien a doplnení prijatých
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994),
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998)
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002),
a
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006)
Zmeny a doplnenia prijaté Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010)
______________________________________________________________________________________________________________
VYSVETĽUJÚCE POZNÁMKY
Symboly používané v záverečných dokumentoch
Symboly uvedené na okraji označujú zmeny prijaté Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010) v porovnaní s textami Ústavy a Dohovoru (Ženeva, 1992) v znení zmien a doplnení prijatých Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002) a Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006) a majú tento význam:
ADD = pridanie nového ustanovenia
MOD = úprava existujúceho ustanovenia
(MOD) = redakčná úprava existujúceho ustanovenia
SUP = zrušenie existujúceho ustanovenia
SUP* = ustanovenie sa v záverečných dokumentoch presunulo na iné miesto
ADD* = existujúce ustanovenie sa presunulo z iného miesta v záverečných dokumentoch na označené miesto
Za týmito symbolmi nasleduje číslo existujúceho ustanovenia. Pri nových ustanoveniach (symbol ADD) je bod, do ktorého sa majú vložiť, uvedený číslom predchádzajúceho ustanovenia, po ktorom nasleduje písmeno.
DOHOVOR MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNIE* (ŽENEVA, 1992)
ČASŤ I. Predslov
Na základe a pri vykonávaní príslušných ustanovení Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Ženeva, 1992), v znení zmien a doplnení prijatých Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002) a Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006), najmä ustanovení článku 42 tohto Dohovoru, prijala Konferencia vládnych splnomocnencov Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Guadalajara, 2010) tieto zmeny a doplnenia uvedeného Dohovoru:
KAPITOLA IV
Ostatné ustanovenia
ČLÁNOK 33
Financie
MOD 468
PP-98
PP-06
11) Stupnica, z ktorej si má každý členský štát podľa ustanovení bodu 468A a člen sektora podľa ustanovení bodu 468B vybrať svoju príspevkovú triedu v zhode s príslušnými ustanoveniami článku 28 Ústavy, je takáto:

Od triedy 40 jednotiek do triedy 2 jednotky:
v krokoch po jednej jednotke

Pod triedou 2 jednotky je stupnica takáto:
trieda 1 1/2 jednotky
trieda 1 jednotka
trieda 1/2 jednotky
trieda 1/4 jednotky
trieda 1/8 jednotky
trieda 1/16 jednotky
ČASŤ II. Dátum nadobudnutia účinnosti
Zmeny a doplnenia obsiahnuté v tomto dokumente nadobudnú ako celok a vo forme jedného jediného dokumentu platnosť dňa 1. 1. 2012 pre členské štáty, ktoré budú v uvedenej dobe stranami Ústavy a Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Ženeva, 1992) a uložia pred uvedeným dátumom svoj dokument o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto pozmeňujúceho a doplňujúcehodokumentu alebo o pristúpení k nemu.
______________________________________________________________________________________________________________
NA DÔKAZ TOHO podpísali príslušní vládni splnomocnenci originál tohto dokumentu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor Medzinárodnej telekomunikačnej únie (Ženeva, 1992) v znení zmien a doplnení prijatých Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998), Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002) a Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006).
Guadalajara, 22. októbra 2010
Výhrady a vyhlásenia spolupodpísané Slovenskou republikou
Číslo výhrady Text
23 Delegácie členských štátov Európskej únie prehlasujú, že členské štáty Európskej únie aplikujú listiny schválené Konferenciou vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010) v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
39 V dobe podpisu Záverečných dokumentov Konferencie vládnych splnomocnencov (Guadalajara, 2010) delegácie uvedených štátov formálne prehlasujú, že trvajú na prehláseniach a výhradách vykonaných príslušnými štátmi pri podpise „Záverečných dokumentov na predchádzajúcich konferenciách ITU“ spojených s podpisom zmlúv, ako keby tieto prehlásenia a výhrady boli v plnej miere vykonané na tejto Konferencii vládnych splnomocnencov.
85 Delegácie vyššie uvedených štátov – s odkazom na prehlásenie vykonané Mexikom (č. 70), vzhľadom na to, že prehlásenia a iné podobné prehlásenia odkazujú na Bogotskú deklaráciu rovníkových krajín z 3. decembra 1976 a na požiadavky týchto krajín týkajúcich sa uplatňovania zvrchovaných práv na časti geostacionárnej dráhy družíc alebo na akékoľvek súvisiace požiadavky – sa zhodli, že zmienené požiadavky nemôže táto konferencia uznať.
Vyššie uvedené delegácie rovnako prehlasujú, že odkaz v článku 44 Ústavy na „geografickú situáciu určitých krajín“ neznamená uznanie žiadosti o akékoľvek prednostné práva na geostacionárnu dráhu družíc.
*)
Jazyk používaný v základných dokumentoch Únie (Ústava and Dohovor) sa považuje za rodovo neutrálny.