170/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

170
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 13. júna 2014,
ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 10 ods. 9 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Oznámenie koncentrácie obsahuje
a)
súhrnný popis koncentrácie,
b)
základné informácie o účastníkoch koncentrácie,
c)
detailný popis koncentrácie,
d)
informácie o kontrole a personálnych prepojeniach účastníkov koncentrácie,
e)
všeobecné trhové informácie,
f)
vymedzenie ovplyvnených trhov a potenciálne ovplyvnených trhov,
g)
údaje o ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,
h)
všeobecné podmienky na ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,
i)
kooperatívne účinky spoločného podniku,
j)
dôvody a účinky koncentrácie a dopad na hospodársku súťaž (ďalej len „súťaž“),
k)
informáciu o oznámení koncentrácie iným orgánom hospodárskej súťaže,
l)
podkladovú dokumentáciu.
(2)
Oznámenie koncentrácie môže oznamovateľ koncentrácie predložiť s náležitosťami podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), ak dôvodom na zúženie rozsahu predkladaných informácií a podkladov podľa § 10 ods. 9 zákona sú prípady koncentrácií, v ktorých
a)
účastník koncentrácie má nadobudnúť výlučnú kontrolu nad podnikateľom podľa § 3 ods. 1 zákona (ďalej len „podnikateľ“), nad ktorým už má spoločnú kontrolu,
b)
pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov alebo priestorových relevantných trhov, ktoré pripadajú do úvahy, žiaden z účastníkov koncentrácie a s ním prepojených podnikateľov nepôsobí na rovnakom tovarovom relevantnom trhu a priestorovom relevantnom trhu zahŕňajúcom územie Slovenskej republiky ako iný účastník koncentrácie a s ním prepojený podnikateľ a žiaden z účastníkov koncentrácie a s ním prepojený podnikateľ nepôsobí na trhu, ktorý je trhom dodávok alebo trhom odbytu vo vzťahu k tovarovému relevantnému trhu a priestorovému relevantnému trhu na území Slovenskej republiky, na ktorom pôsobí iný účastník koncentrácie a s ním prepojený podnikateľ, alebo
c)
pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných trhov, ktoré pripadajú do úvahy, spoločný trhový podiel účastníkov koncentrácie a s nimi prepojených podnikateľov na rovnakom tovarovom relevantnom trhu a priestorovom relevantnom trhu zahŕňajúcom územie Slovenskej republiky je menej ako 15 % a pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných trhov, ktoré pripadajú do úvahy, účastník koncentrácie alebo s ním prepojený podnikateľ pôsobí na relevantnom trhu, ktorý je trhom dodávok alebo trhom odbytu vo vzťahu k relevantnému trhu, na ktorom pôsobí iný účastník koncentrácie alebo s ním prepojený podnikateľ a ich individuálny alebo spoločný trhový podiel na ktoromkoľvek z týchto trhov, ktoré priestorovo zahŕňajú územie Slovenskej republiky, je menej ako 30 %, bez ohľadu na to, či medzi nimi je, alebo nie je dodávateľsko-odberateľský vzťah.
(3)
Podrobnosti jednotlivých náležitostí podľa odseku 1 sú uvedené vo vzore oznámenia koncentrácie v prílohe č. 1.
(4)
Podrobnosti náležitostí podľa odseku 2 sú uvedené vo vzore oznámenia koncentrácie v prílohe č. 2.
(5)
Podrobnosti o podkladovej dokumentácii podľa odsekov 1 a 2 sú uvedené v prílohách č. 3 a č. 4.
§ 2
(1)
Podnikateľ prepojený s účastníkom koncentrácie na účely tejto vyhlášky je podnikateľ
a)
kontrolujúci priamo alebo nepriamo účastníka koncentrácie,
b)
kontrolovaný priamo alebo nepriamo účastníkom koncentrácie,
c)
kontrolovaný priamo alebo nepriamo podnikateľom podľa písmena a).
(2)
Ak koncentrácia vznikla podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona, náležitosti oznámenia koncentrácie za podnikateľa prepojeného podľa odseku 1 písm. a) s podnikateľom alebo s časťou podnikateľa podľa § 9 ods. 3 zákona (ďalej len „časť podnikateľa“), nad ktorým sa získava priama alebo nepriama kontrola, ak takýto podnikateľ nie je predmetom koncentrácie, sa od účastníka koncentrácie nevyžadujú.
(3)
Ak oznamovateľ koncentrácie žiada o zúženie rozsahu informácií a podkladov podľa § 10 ods. 9 zákona z dôvodu, že jednotlivé údaje mu nie sú a ani nemohli byť známe, túto skutočnosť uvedie v oznámení koncentrácie, takúto žiadosť odôvodní a zároveň uvedie čo najpresnejšie odhady uvedených informácií, zdroje, z ktorých odhady vychádzajú, a ak je to možné, zdroj, kde by úrad uvedené informácie mohol získať.
(4)
Ak oznamovateľ koncentrácie žiada o zúženie rozsahu informácií a podkladov podľa § 10 ods. 9 zákona z dôvodu, že niektoré z informácií a podkladov podľa tejto vyhlášky nie sú potrebné na posúdenie koncentrácie úradom, uvedie dostatočné dôvody, prečo tieto informácie nie sú relevantné a potrebné na posúdenie oznamovanej koncentrácie.
(5)
Oznámenie koncentrácie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za každého podnikateľa, ktorý má povinnosť oznámiť koncentráciu podľa § 10 ods. 8 zákona, s uvedením jej mena, priezviska a funkcie.
(6)
Oznámenie koncentrácie vrátane všetkých príloh sa predkladá v štátnom jazyku. Ak boli predložené úradne neoverené preklady podkladov a informácií, oznamovateľ koncentrácie spolu s podkladom predloží čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti neovereného prekladu z originálu v znení podľa prílohy č. 4.
(7)
Ak súčasťou oznámenia nie sú originály listín a podkladov, musí byť k oznámeniu pripojené čestné vyhlásenie oznamovateľa koncentrácie o pravdivosti a úplnosti predložených kópií v znení podľa prílohy č. 4.
(8)
Vo verzii oznámenia bez obchodného tajomstva a dôverných informácií oznamovateľ koncentrácie všetky časti obsahujúce skutočnosti, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva alebo sú dôvernou informáciou, nahradí textom „OBCHODNÉ TAJOMSTVO“ alebo „DÔVERNÁ INFORMÁCIA“ a uvedie podnikateľa, o ktorého obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu ide. Ak oznámenie koncentrácie podáva spoločne viacero podnikateľov, môžu predložiť skutočnosti, ktoré predstavujú ich obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu, samostatne v prílohách a v oznámení na ne odkázať ako na prílohu.
(9)
Oznámenie koncentrácie sa predkladá na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 alebo č. 2. Oznamovateľ koncentrácie môže niektoré informácie zaradiť do príloh, pričom prílohy možno používať na doplnenie, nie však na nahradenie informácií, ktoré majú byť uvedené v oznámení.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Tibor Menyhart v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 170/2014 Z. z.
VZOR – OZNÁMENIE KONCENTRÁCIE PODĽA § 1 ODS. 1
Príloha č. 2 k vyhláške č. 170/2014 Z. z.
VZOR – OZNÁMENIE KONCENTRÁCIE PODĽA § 1 ODS. 2
Príloha č. 3 k vyhláške č. 170/2014 Z. z.
Podkladová dokumentácia
a) Dokumenty týkajúce sa vzniku koncentrácie, najmä
1. zmluva medzi podnikateľmi alebo akýkoľvek iný dokument, na základe ktorého koncentrácia vznikla alebo má vzniknúť,
2. ak ide o ponuku na prevzatie, kópia ponuky; ak nie je k dispozícii v čase oznámenia, oznamovateľ predloží kópiu najaktuálnejšieho dokumentu preukazujúceho úmysel zahájiť ponuku na prevzatie, pričom kópiu ponuky predloží úradu bez zbytočného odkladu, najneskôr pred jej odoslaním akcionárom,
b) stanovy účastníkov koncentrácie a spoločenské zmluvy účastníkov koncentrácie,
c) originál alebo overená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, v ktorom je účastník koncentrácie ako podnikateľ registrovaný,
d) výročné správy účastníkov koncentrácie za obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie; ak boli uložené v registri účtovných závierok alebo boli zverejnené na webovom sídle účastníka koncentrácie, je postačujúce uviesť informáciu o tom, že boli takto uložené, alebo uviesť odkaz na webové sídlo účastníka koncentrácie, kde sú výročné správy zverejnené,
e) účtovné závierky účastníkov koncentrácie za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie; ak boli uložené v registri účtovných závierok alebo boli zverejnené na webovom sídle účastníka koncentrácie, je postačujúce uviesť informáciu o tom, že boli takto uložené, alebo uviesť odkaz na webové sídlo účastníka koncentrácie, kde sú účtovné závierky zverejnené,
f) kópie nasledovných dokumentov, ktoré sa týkajú koncentrácie a ktoré boli pripravené pre valné zhromaždenie, pre členov riadiacich alebo dozorných orgánov alebo pre iné orgány alebo osoby, ktoré vykonávajú obdobné funkcie, alebo boli týmito orgánmi alebo osobami vyhotovené alebo im boli takéto dokumenty predložené, pričom pre každý z dokumentov bude uvedený dátum jeho vyhotovenia alebo schválenia a údaj o adresátovi
1. zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia, zápisnice zo zasadnutí predstavenstva, dozornej rady, manažmentu alebo obdobného orgánu,
2. analýzy, správy, štúdie, prehľady a iné obdobné podklady vyhotovené na účely hodnotenia a analýzy predmetnej koncentrácie (vrátane tých podkladov, ktoré sa týkali hodnotenia koncentrácie vo vzťahu k zvažovaným alternatívnym koncentráciám), vo vzťahu k súťažným podmienkam, trhovým podielom, aktuálnym a potenciálnym konkurentom obsahujúce zdôvodnenie koncentrácie, potenciál rastu predaja alebo potenciál expanzie na iné tovarové relevantné trhy alebo priestorové relevantné trhy,
3. analýzy, správy, štúdie a iné obdobné podklady za posledné dva roky, ktoré obsahujú informácie na účely analýzy trhov vymedzených v prílohe č. 1 časti 6 alebo prílohe č. 2 časti 5, vo vzťahu k trhovým podielom, súťažným podmienkam, aktuálnym a potenciálnym konkurentom a potenciálu rastu predaja alebo expanzie na iné tovarové alebo priestorové trhy,
g) písomné splnomocnenie udelené účastníkom koncentrácie s uvedením rozsahu, v akom je zástupca poverený v jeho mene konať; ak je zástupcom právnická osoba, predloží okrem písomného splnomocnenia súčasne vyhlásenie o tom, kto je oprávnený za splnomocneného konať,
h) čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 4,
i) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,
j) verzia oznámenia koncentrácie bez obchodného tajomstva a dôverných informácií,
k) oznámenie koncentrácie v elektronickom vyhotovení.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 170/2014 Z. z.
Podkladová dokumentácia
a) Dokumenty týkajúce sa vzniku koncentrácie, najmä
1. zmluva medzi podnikateľmi alebo akýkoľvek iný dokument, na základe ktorého koncentrácia vznikla alebo má vzniknúť,
2. ak ide o ponuku na prevzatie, kópia ponuky; ak nie je k dispozícii v čase oznámenia, oznamovateľ predloží kópiu najaktuálnejšieho dokumentu preukazujúceho úmysel zahájiť ponuku na prevzatie, pričom kópiu ponuky predloží úradu bez zbytočného odkladu, najneskôr pred jej odoslaním akcionárom,
b) stanovy účastníkov koncentrácie a spoločenské zmluvy účastníkov koncentrácie,
c) originál alebo overená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, v ktorom je účastník koncentrácie ako podnikateľ registrovaný,
d) výročné správy účastníkov koncentrácie za obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie; ak boli uložené v registri účtovných závierok alebo boli zverejnené na webovom sídle účastníka koncentrácie, je postačujúce uviesť informáciu o tom, že boli takto uložené, alebo uviesť odkaz na webové sídlo účastníka koncentrácie, kde sú výročné správy zverejnené,
e) účtovné závierky účastníkov koncentrácie za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie; ak boli uložené v registri účtovných závierok alebo boli zverejnené na webovom sídle účastníka koncentrácie, je postačujúce uviesť informáciu o tom, že boli takto uložené, alebo uviesť odkaz na webové sídlo účastníka koncentrácie, kde sú účtovné závierky zverejnené,
f) kópie nasledovných dokumentov, ktoré sa týkajú koncentrácie a ktoré boli pripravené pre valné zhromaždenie, pre členov riadiacich alebo dozorných orgánov alebo pre iné orgány alebo osoby, ktoré vykonávajú obdobné funkcie, alebo boli týmito orgánmi alebo osobami vyhotovené alebo im boli takéto dokumenty predložené, pričom pre každý z dokumentov bude uvedený dátum jeho vyhotovenia alebo schválenia a údaj o adresátovi
1. zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia, zápisnice zo zasadnutí predstavenstva, dozornej rady, manažmentu alebo obdobného orgánu,
2. analýzy, správy, štúdie, prehľady a iné obdobné podklady vyhotovené na účely hodnotenia a analýzy predmetnej koncentrácie (vrátane tých podkladov, ktoré sa týkali hodnotenia koncentrácie vo vzťahu k zvažovaným alternatívnym koncentráciám), vo vzťahu k súťažným podmienkam, trhovým podielom, aktuálnym a potenciálnym konkurentom obsahujúce zdôvodnenie koncentrácie, potenciál rastu predaja alebo potenciál expanzie na iné tovarové relevantné trhy alebo priestorové relevantné trhy,
3. analýzy, správy, štúdie a iné obdobné podklady za posledné dva roky, ktoré obsahujú informácie na účely analýzy trhov vymedzených v prílohe č. 1 časti 6 alebo prílohe č. 2 časti 5, vo vzťahu k trhovým podielom, súťažným podmienkam, aktuálnym a potenciálnym konkurentom a potenciálu rastu predaja alebo expanzie na iné tovarové alebo priestorové trhy,
g) písomné splnomocnenie udelené účastníkom koncentrácie s uvedením rozsahu, v akom je zástupca poverený v jeho mene konať; ak je zástupcom právnická osoba, predloží okrem písomného splnomocnenia súčasne vyhlásenie o tom, kto je oprávnený za splnomocneného konať,
h) čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 4,
i) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,
j) verzia oznámenia koncentrácie bez obchodného tajomstva a dôverných informácií,
k) oznámenie koncentrácie v elektronickom vyhotovení.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 170/2014 Z. z.
VZORČestné vyhlásenie


Oznamovateľ koncentrácie .......................................................


zastúpený .......................................................

týmto vyhlasuje, že
a) informácie uvedené v tomto oznámení koncentrácie sú pravdivé, správne a úplné,
b) všetky predkladané podkladové dokumenty sú úplné, správne a pravdivé, ak sú poskytnuté odhady určitých údajov alebo skutočností, všetky poskytnuté odhady sú takto označené a sú to najlepšie odhady východiskových skutočností a údajov,
c) ak boli v rámci podkladovej dokumentácie predložené neosvedčené kópie podkladov, tieto zodpovedajú originálu, sú pravdivé a úplné,
d) ak boli v rámci podkladovej dokumentácie predložené úradne neoverené preklady určitých podkladov do štátneho jazyka, tieto zodpovedajú originálu, sú úplné a pravdivé,
e) je si vedomý následkov predloženia neúplných, nesprávnych alebo nepravdivých informácií a podkladov.


....................
dátum


........................................................
podpis (meno a priezvisko)