171/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

171
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 19. júna 2014,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 38e zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
V konaní začatom podľa § 25 ods. 1 zákona (ďalej len „konanie“) vo veci porušenia zákona sa rokovanie o urovnaní (ďalej len „rokovanie“) začína
a)
návrhom úradu na začatie rokovania doručeným účastníkovi konania podľa § 25 ods. 3 zákona (ďalej len „účastník“) alebo
b)
žiadosťou účastníka na začatie rokovania doručenou úradu.
(2)
Ak sa začalo rokovanie podľa odseku 1 písm. a), účastník sa v určenej lehote vyjadrí, či má záujem o rokovanie. Na vyjadrenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Márnym uplynutím lehoty určenej na vyjadrenie sa rokovanie považuje za skončené.
(3)
Žiadosť na začatie rokovania sa podáva kedykoľvek v priebehu konania, najneskôr však do uplynutia lehoty na vyjadrenie účastníka k výzve pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 zákona. Žiadosti doručené po uplynutí tejto lehoty sa nezohľadnia.
§ 2
(1)
Ak sa vedie rokovanie pred tým, ako bola účastníkovi doručená výzva pred vydaním rozhodnutia podľa § 33 zákona, účastníkovi sa poskytnú predbežné závery konania. Účastník sa v určenej lehote môže vyjadriť, či chce pokračovať v rokovaní. Márnym uplynutím lehoty určenej úradom sa rokovanie považuje za skončené.
(2)
Návrh urovnania predložený účastníkovi úradom v závere rokovania obsahuje popis porušenia zákona alebo čl. 101 alebo 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vrátane jeho trvania, ktoré úrad považuje za preukázané, a pokutu, ktorú mu úrad zamýšľa v predmetnom konaní uložiť podľa § 4.
(3)
Účastník sa môže vyjadriť k návrhu urovnania alebo môže predložiť vyhlásenie podľa § 3 v určenej lehote. Ak sa účastník v určenej lehote nevyjadrí alebo písomne oznámi, že s návrhom urovnania nesúhlasí, rokovanie sa považuje za skončené.
§ 3
(1)
Ak účastník s návrhom urovnania súhlasí, doručí úradu v lehote podľa § 2 ods. 3 písomné vyhlásenie o svojej účasti na porušení zákona alebo čl. 101 alebo 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a prizná svoju zodpovednosť za takéto konanie. Vyhlásenie je možné urobiť aj ústne do zápisnice.
(2)
Vyhlásenie obsahuje
a)
označenie účastníka,
b)
priznanie účasti na porušení zákona alebo čl. 101 alebo 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako bolo vymedzené v návrhu urovnania,
c)
súhlas s pokutou uvedenou v návrhu urovnania a
d)
vyhlásenie účastníka o tom, že ho úrad dostatočne informoval o predbežných záveroch podľa § 2 ods. 1 a poskytol mu primeraný čas na vyjadrenie sa k týmto záverom.
(3)
Ak majú viacerí účastníci spoločného zástupcu a urobia spoločné vyhlásenie, náležitosti podľa odseku 2 sa uvedú osobitne za každého účastníka.
(4)
Ak obsah písomného vyhlásenia zodpovedá návrhu urovnania, účastník sa upovedomí o tom, že jeho vyhlásenie bolo akceptované. Doručením upovedomenia o akceptovaní vyhlásenia sa rokovanie považuje za skončené urovnaním.
(5)
Ak sa rokovanie neskončí urovnaním, neprihliada sa na ďalšie žiadosti účastníka, s ktorým bolo rokovanie skončené.
§ 4
(1)
Ak sa rokovanie skončí urovnaním, pokuta, ktorá by bola inak účastníkovi uložená, sa zníži o 30 % v konaní vo veci dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 zákona alebo čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie uzatvorenej medzi podnikateľmi, ktorí na účely dohody podnikajú na rovnakej úrovni výrobného reťazca alebo distribučného reťazca, a v konaní vo veci zneužitia dominantného postavenia podľa § 8 ods. 3 zákona alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
(2)
Pokuta, ktorá by bola inak účastníkovi uložená, sa zníži o 50 %, ak sa rokovanie skončí urovnaním v prípadoch iných ako v odseku 1.
(3)
Ak účastník, ktorý navrhol urovnanie a zároveň požiadal o zníženie pokuty podľa § 38d ods. 2 zákona, pokuta sa zníži na základe urovnania zo sumy pokuty zníženej podľa § 38d ods. 2 zákona.
(4)
Ak nedôjde k urovnaniu, na vyhlásenie účastníka podľa § 3 ods. 1 a 2 sa neprihliada.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Tibor Menyhart v. r.