172/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

172
VYHLÁŠKA
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 19. júna 2014,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 38d ods. 7 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Podnikateľ podľa § 3 ods. 1 zákona (ďalej len „podnikateľ“) môže podať žiadosť o neuloženie pokuty podľa § 38d ods. 1 zákona (ďalej len „žiadosť o neuloženie pokuty“) alebo žiadosť o zníženie pokuty podľa § 38d ods. 2 zákona (ďalej len „žiadosť o zníženie pokuty“).
(2)
Pred podaním žiadosti o neuloženie pokuty môže podnikateľ požiadať o rezerváciu poradia podľa § 2 alebo podať hypotetickú žiadosť podľa § 3.
(3)
Ak podnikateľ podal alebo zamýšľa podať žiadosť podľa odseku 1 Európskej komisii, môže podať úradu súhrnnú žiadosť podľa § 4, ktorou žiada o neuloženie alebo zníženie pokuty.
(4)
Žiadateľom o uplatnenie programu zhovievavosti podľa § 38d ods. 1 alebo ods. 2 zákona môže byť podnikateľ, ktorý je účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž podľa § 4 ods. 1 zákona (ďalej len „dohoda obmedzujúca súťaž“), alebo spolu podnikatelia, ktorí sú účastníkmi dohody obmedzujúcej súťaž a patria do jednej ekonomickej skupiny podľa § 10 ods. 4 zákona.
(5)
Žiadateľ musí v žiadosti o neuloženie pokuty a v žiadosti o zníženie pokuty uviesť všetky údaje a informácie, ktoré sú mu v čase podania žiadosti známe. Náležitosti žiadosti sú uvedené v prílohe.
§ 2
(1)
Žiadosť o rezerváciu poradia podľa § 1 ods. 2 obsahuje
a)
označenie žiadateľa,
b)
označenie účastníkov oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž,
c)
vymedzenie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona (ďalej len „tovar“), na ktorý sa vzťahuje oznamovaná dohoda obmedzujúca súťaž,
d)
vymedzenie geografickej oblasti, ktorú oznamovaná dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa,
e)
odhad trvania oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž,
f)
popis fungovania oznamovanej dohody obmedzujúcej súťaž,
g)
výslovnú žiadosť o rezerváciu poradia,
h)
informáciu o žiadostiach o uplatnenie programu zhovievavosti alebo obdobného programu vo vzťahu k rovnakej dohode obmedzujúcej súťaž, ktoré žiadateľ predložil orgánom na ochranu hospodárskej súťaže iných členských štátov Európskej únie alebo Európskej komisii alebo ktoré ešte len zamýšľa predložiť,
i)
zdôvodnenie žiadosti o rezerváciu poradia a
j)
návrh lehoty na podanie žiadosti o neuloženie pokuty v rozsahu podľa prílohy.
(2)
Úrad bez zbytočného odkladu žiadateľovi písomne potvrdí udelenie alebo neudelenie rezervácie poradia. Potvrdenie udelenia rezervácie poradia obsahuje poradie žiadateľa, dátum a čas doručenia žiadosti o rezerváciu, ku ktorému má žiadateľ poradie rezervované, lehotu na podanie žiadosti o neuloženie pokuty podľa prílohy.
(3)
Ak žiadateľ podá žiadosť o neuloženie pokuty v lehote určenej úradom v rozsahu podľa prílohy, jeho žiadosť o neuloženie pokuty je považovaná za doručenú v deň, ku ktorému mu bola udelená rezervácia poradia; uplynutím lehoty určenej úradom žiadateľ stráca rezerváciu poradia.
§ 3
(1)
Hypotetickou žiadosťou je žiadosť osoby konajúcej v prospech žiadateľa (ďalej len „kontaktná osoba“), v ktorej uvádza informácie a dôkazy, ktoré úradu zamýšľa poskytnúť na získanie výhody neuloženia pokuty, a to predložením opisného zoznamu dôkazov, ktoré navrhuje poskytnúť neskôr.
(2)
Identita žiadateľa vrátane identity ostatných podnikateľov zúčastnených na dohode obmedzujúcej súťaž nemusí byť úradu až do podania žiadosti o neuloženie pokuty oznámená.
(3)
Hypotetická žiadosť obsahuje
a)
označenie kontaktnej osoby vrátane miesta pre doručovanie písomností kontaktnej osobe na území Slovenskej republiky alebo informáciu o tom, že kontaktná osoba žiada o elektronické doručovanie písomností,
b)
rámcový popis dohody obmedzujúcej súťaž,
c)
vymedzenie tovaru, ktorého sa dohoda obmedzujúca súťaž týka,
d)
vymedzenie geografickej oblasti, ktorú dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa,
e)
určenie času trvania dohody obmedzujúcej súťaž,
f)
opisný zoznam informácií a dôkazov, ktoré úradu žiadateľ zamýšľa poskytnúť,
g)
lehotu, v ktorej žiadateľ navrhuje poskytnúť úradu dôkazy uvedené v opisnom zozname, a
h)
uvedenie skutočnosti, že ide o hypotetickú žiadosť.
(4)
Po posúdení, či informácie a dôkazy predložené v hypotetickej žiadosti môžu predstavovať rozhodujúci dôkaz podľa § 38d ods. 1 písm. a) zákona alebo či predstavujú informácie a dôkazy rozhodujúce na vykonanie inšpekcie podľa § 38d ods. 1 písm. b) zákona a či žiadosť v súvislosti s dohodou obmedzujúcou súťaž bola úradu doručená ako prvá, úrad o tom informuje kontaktnú osobu a určí lehotu na podanie žiadosti o neuloženie pokuty podľa prílohy.
(5)
Ak žiadateľ doplní svoju hypotetickú žiadosť v lehote určenej úradom v rozsahu podľa prílohy, jeho žiadosť o neuloženie pokuty je považovaná za doručenú v deň, keď bola doručená jeho hypotetická žiadosť.
§ 4
(1)
Súhrnná žiadosť podľa § 1 ods. 3 obsahuje
a)
označenie žiadateľa,
b)
označenie ostatných účastníkov dohody obmedzujúcej súťaž,
c)
vymedzenie tovaru, ktorých sa dohoda obmedzujúca súťaž týka,
d)
vymedzenie geografickej oblasti, ktorú dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa,
e)
vymedzenie obdobia, počas ktorého dohoda obmedzujúca súťaž trvala,
f)
opis dohody obmedzujúcej súťaž,
g)
členské štáty, kde sa dôkazy pravdepodobne nachádzajú,
h)
informáciu o tom, či žiadateľ podal alebo zamýšľa v budúcnosti podať žiadosti o uplatnenie programu zhovievavosti alebo iného obdobného programu vo vzťahu k dohode obmedzujúcej súťaž na iných súťažných orgánoch, a
i)
výslovné označenie, že ide o súhrnnú žiadosť.
(2)
Ak súhrnná žiadosť v súvislosti s dohodou obmedzujúcou súťaž bola úradu doručená ako prvá, úrad o tom informuje žiadateľa.
(3)
Ak úrad začal vo veci prešetrovanie podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona a žiadateľ doplnil v lehote určenej úradom údaje uvedené v súhrnnej žiadosti v rozsahu podľa prílohy, žiadosť sa považuje za podanú dňom, keď bola podaná súhrnná žiadosť.
§ 5
(1)
Ak žiadateľ podal žiadosť o neuloženie pokuty, ale nespĺňa podmienky na neuloženie pokuty, posúdi sa táto žiadosť ako žiadosť o zníženie pokuty, o čom úrad žiadateľa upovedomí; inak sa podania podľa § 1 až 4 posudzujú podľa ich označenia.
(2)
Zaradenie do programu zhovievavosti na základe preskúmania splnenia podmienok na neuloženie pokuty alebo podmienok na zníženie pokuty a preskúmania podmienok účasti na programe zhovievavosti podľa § 38d ods. 3 písm. a), b) a d) a ods. 4 písm. a) a c) zákona sa oznámi žiadateľovi.
(3)
Ak úrad oznámi žiadateľovi, že podmienky na neuloženie pokuty nie sú splnené, žiadateľ môže požiadať úrad o vrátenie dôkazov a o to, aby úrad na dôkazy predložené v súvislosti so žiadosťou neprihliadal. V takom prípade dôkazy netvoria podklad na rozhodnutie a odsek 1 sa nepoužije.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Tibor Menyhart v. r.
Príloha k vyhláške č. 172/2014 Z. z.
ŽIADOSŤ O UPLATNENIE PROGRAMU ZHOVIEVAVOSTI
1. Údaje o žiadateľovi
1.1 Obchodné meno (názov)
1.2 Právna forma
1.3 Adresa/sídlo
1.4 Miesto podnikania
1.5 Telefónne číslo
1.6 Faxové číslo
1.7 Kontaktná osoba (meno a priezvisko, funkcia, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa)
1.8 Štatutárny zástupca podnikateľa (meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa)
1.9 Právny zástupca (meno a priezvisko, adresa/sídlo telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa).
   
2. Údaje o ekonomickej skupine
2.1 Označenie podnikateľov, ktorí tvoria jednu ekonomickú skupinu v rozsahu údajov podľa bodu 1 a spolu žiadajú o neuloženie pokuty alebo zníženie pokuty.
2.2 Uvedenie vzťahov v rámci ekonomickej skupiny.
   
3. Údaje o dohode obmedzujúcej súťaž
3.1 Opis typu protisúťažného konania (dohoda obmedzujúca súťaž medzi konkurentmi o cenách, objemoch tovaru, rozdelení trhu alebo zákazníkov, cena, delenie trhu, zosúladený postup v procese verejného obstarávania a pod.).
3.2 Dátum a miesto, kedy a kde dohoda obmedzujúca súťaž vznikla.
3.3 Opis presného fungovania dohody obmedzujúcej súťaž, jej vnútorné pravidlá a kontrolné mechanizmy.
3.4 Opis cieľov sledovaných dohodou obmedzujúcou súťaž.
3.5 Opis participácie žiadateľa (aká bola participácia podnikateľa – žiadateľa) v dohode obmedzujúcej súťaž.
   
4. Údaje o ostatných účastníkoch dohody obmedzujúcej súťaž
4.1 Údaje o ostatných podnikateľoch (najmä názov, právna forma, adresa/sídlo, miesto podnikania).
4.2 Mená a priezviská fyzických osôb konajúcich v mene týchto podnikateľov alebo mená a priezviská iných osôb, ktoré môže úrad kontaktovať.
   
5. Údaje o dotknutých trhoch
5.1 Popis fungovania trhu dotknutého dohodou obmedzujúcou súťaž.
5.2 Tovar dotknutý dohodou obmedzujúcou súťaž.
5.3 Geografická oblasť, ktorú dohoda obmedzujúca súťaž zahŕňa (napríklad región, celé územie Slovenskej republiky, medzinárodný dopad).
5.4 Čas, v ktorom sa dohoda obmedzujúca súťaž uplatňovala.
   
6. Dôkazy
6.1 Označenie všetkých dôkazov podporujúcich žiadosť (najmä zmluvy, e-mailová komunikácia, iné písomné dokumenty, mená svedkov, dátumy a ďalšie údaje o stretnutiach, telefonátoch a ďalších kontaktoch medzi účastníkmi dohody obmedzujúcej súťaž). Dôkazy, ktoré má žiadateľ k dispozícii, sú priložené k žiadosti.
6.2 Označenie iných existujúcich dôkazov, ktoré žiadateľ nedokáže sám predložiť, a informácie, ako ich môže úrad získať.
6.3 Na účely vykonania inšpekcie podľa § 22a zákona, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz umožňujúci preukázať porušenie, uvedenie nasledujúcich informácií a dôkazov:
6.3.1 názov a sídlo osoby, v ktorej priestoroch sa majú dôkazy nachádzať,
6.3.2 označenie priestorov (miestností, dopravných prostriedkov a pod.) alebo osoby, u ktorej sa majú dôkazy nachádzať,
6.3.3 opis dokumentov, ktoré sa majú v označených priestoroch nachádzať,
6.3.4 iné dôkazy súvisiace s údajnou dohodou obmedzujúcou súťaž, ktoré žiadateľ má k dispozícii alebo k nim má prístup.
   
7. Iné
  Uvedenie všetkých ďalších informácií, ktoré žiadateľ považuje za relevantné.
   
8. Označenie, či ide o žiadosť o neuloženie pokuty alebo žiadosť o zníženie pokuty.
   
9. Vyhlásenie, že žiadateľ uviedol všetky údaje a informácie a priložil všetky dôkazy, ktoré mal k dispozícii, a že žiadosť vyplnil a podal v dobrej viere.
   
10. Dátum podania žiadosti a podpis osoby oprávnenej konať za žiadateľa s uvedením mena, priezviska a funkcie.