173/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

173
VÝNOS
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
z 13. júna 2014
o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Odmena člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je 50 eur za hodinu vykonanej práce v rámci výkonu tejto funkcie, najviac však 250 eur za mesiac.
(2)
Odmena člena Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky je splatná mesačne pozadu vo výplatných termínoch určených pre štátnych zamestnancov v služobnom úrade, ktorým je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.
§ 2
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Tibor Menyhart v. r.