176/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

176
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. júna 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2010 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2010 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „spätné zrkadlá a bezpečnostné pásy“ nahrádzajú slovami „spätné zrkadlá, prípustnú hladinu zvuku a výfukové systémy a na bezpečnostné pásy“.
2.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia spôsobovanému malými motocyklami a ľahkými štvorkolkami musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.2, 1.3, 2 až 2.2.1.2.2, 2.3, 3.1.1 až 5 prílohy I, v doplnkoch 1 až 3 prílohy I a v poddoplnkoch 1 až 4 doplnku 1 prílohy I kapitoly 5 smernice.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Príloha IX časť A nariadenia Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28. 7. 2008) v platnom znení.“.
4.
§ 75 znie:
㤠75
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
5.
Názov prílohy č. 2 znie:
„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
6.
Doterajší text prílohy č. 2 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Komisie 2013/60/EÚ z 27. novembra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/67/ES o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách (Ú. v. EÚ L 329, 10. 12. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Robert Fico v. r.