Predpis bol zrušený predpisom 147/2015 Z. z.

178/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014 do 30.06.2015

178
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
z 19. júna 2014,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny sa mení takto:
V prílohe sa vypúšťajú texty riadkov pre krajiny Monako a Rumunsko.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Miroslav Lajčák v. r.