179/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

179
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
výnos zo 17. júna 2014 č. 04178/2014-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 370/2007 Z. z.).
Cieľom je transpozícia smernice Komisie č. 2013/46/EÚ z 28. augusta 2013, ktorou sa mení smernica Komisie č. 2013/141/ES z 28. augusta 2013, pokiaľ ide o požiadavky na bielkoviny v počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive (Ú. v. ES, L 230, 29. 8. 2013).
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Výnos je uverejnený v čiastke 27/2014 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.