18/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 31. januára 2014
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 21. júna 2014,
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Paška v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2014 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 21. júna 2014
Obec Volí sa Okres Kraj
Malé Dvorníky   poslanec Dunajská Streda Trnavský kraj
Lipník starosta   Prievidza Trenčiansky kraj
Poniky   poslanec Banská Bystrica Banskobystrický kraj
Beluj   poslanec Banská Štiavnica
Močiar   poslanec
Lackov starosta   Krupina
Hucín starosta   Revúca
Rašice   poslanec
Poproč starosta   Rimavská Sobota
Veľká Lúka starosta   Zvolen
Ondavka   poslanec Bardejov Prešovský kraj
Harakovce starosta   Levoča
Pavľany   poslanci
Bukovec starosta   Košice-okolie Košický kraj
Opátka   poslanec
Baškovce starosta   Sobrance
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2014 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 21. júna 2014
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 28. 3. 2014
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné
zastupiteľstvo
17. 4. 2014
55 dní 16 – 2   
 21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
27. 4. 2014
55 dní 14 – 1    Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 27. 4. 2014
50 dní 14 – 3    Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej  komisie miestna
volebná komisia
  2. 5. 2014
45 dní 17 – 2   
22 – 2  
Zaregistrovanie  kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna
volebná komisia
  7. 5. 2014
40 dní 10 – 2    Určenie volebných miestností starosta obce 12. 5. 2014
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
volebná komisia
17. 5. 2014
30 dní 13 – 3    Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná
volebná komisia
22. 5. 2014
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 27. 5. 2014
20 dní 15 – 1    Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany   1. 6. 2014
17 dní 30 – 1   Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
  4. 6. 2014
15 dní 15 – 3    Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
  6. 6. 2014
48 hodín 30 – 3   Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
19. 6. 2014
  26 – 1   Volebný deň okrsková
volebná komisia
21. 6. 2014