185/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2014 do 30.06.2014

185
ZÁKON
z 24. júna 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. V
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. a zákona č. 463/2013 Z. z. sa mení takto:
2.
V § 25 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 55a.
3.
V nadpise § 38c sa slová „1. júla 2014“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2015“.
4.
V § 38c ods. 1 sa slová „31. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2016“.
5.
V § 38c ods. 3 sa slová „30. júna 2014“ nahrádzajú slovami „31. augusta 2015“.
Čl. X
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
plní úlohy certifikačnej autority36) pre preukaz poistenca s elektronickým čipom a zabezpečuje jeho vyhotovenie.“.
2.
V § 15 ods. 4 sa číslo „2015“ nahrádza číslom „2016“.
3.
V čl. X sa slová „1. júla 2014“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2015“ a číslo „2016“ sa nahrádza číslom „2017“.
Čl. XII
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2014 okrem čl. I až IV, čl. VI až IX a čl. XI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2014.
Andrej Kiska v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.