186/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

186
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. júna 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 481/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 43/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Okresy Slovenskej republiky v regióne stredné Slovensko a východné Slovensko sa zaraďujú podľa miery nezamestnanosti1) do týchto zón:
a)
zóna A, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 135 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike,
b)
zóna B, okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako 100 %, najviac 135 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike,
c)
zóna C, okresy s mierou nezamestnanosti najviac 100 % priemernej miery nezamestnanosti v Slovenskej republike.
(2)
Okresy Slovenskej republiky v regióne západné Slovensko sa vždy zaraďujú do zóny C.“.
2.
V § 2 sa vypúšťa odsek 3.
3.
V § 3 ods. 1 písm. a) až c) sa slová „podľa prílohy č. 1 v zóne A v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „uplatniteľnej v danej oblasti podľa mapy regionálnej pomoci na roky 2014 až 2020“.
4.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „najviac však 10 miliónov eur pre investičný zámer v priemyselnej výrobe a najviac 5 miliónov eur pre investičný zámer v oblasti technologického centra“.
5.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Ustanovenia § 4 sa nepoužijú na investičný zámer v
a)
priemyselnej výrobe alebo v oblasti cestovného ruchu, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej 50 miliónov eur a v súvislosti s ktorým sa vytvorí viac ako 400 nových pracovných miest,
b)
oblasti technologického centra, ktorého výška oprávnených nákladov je najmenej 4 milióny eur a v súvislosti s ktorým sa vytvorí viac ako 80 nových pracovných miest.
(2)
Celková výška investičnej pomoci na investičný zámer podľa odseku 1 sa vypočítava v súlade s Usmerneniami o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 až 2020.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ C 209, 23. 7. 2013).“.
6.
Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
Maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci podľa tohto nariadenia v znení účinnom od 1. júla 2014 sa použije aj na investičnú pomoc, o ktorej sa nerozhodlo do 30. júna 2014.“.
7.
Prílohy č. 1 až 5 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.
MAXIMÁLNA INTENZITA INVESTIČNEJ POMOCI V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna Priemyselná
výroba
Technologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A 35 % 35 % 35 % 35 %
B 35 % 35 % 35 % 35 %
C 25 % 25 % 25 % 25 %
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.
MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE NA OBSTARANÝ DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK A DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna Priemyselná
výroba
Technologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A 15 % 20 % neposkytuje sa 15 %
B 10 % 20 % neposkytuje sa 10 %
C neposkytuje sa 20 % neposkytuje sa neposkytuje sa
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.
MAXIMÁLNA VÝŠKA ÚĽAVY NA DANI Z PRÍJMOV V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna Priemyselná výroba Technologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A 35 % 35 % 35 % 35 %
B 35 % 35 % 35 % 35 %
C 25 % 25 % 25 % 25 %
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.
MAXIMÁLNA VÝŠKA PRÍSPEVKU NA JEDNO VYTVORENÉ NOVÉ PRACOVNÉ MIESTO V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna Priemyselná výroba Technologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A 6 000 eur 8 000 eur 6 000 eur 6 000 eur
B 4 000 eur 8 000 eur 6 000 eur 4 000 eur
C neposkytuje sa 8 000 eur 6 000 eur neposkytuje sa
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 481/2011 Z. z.
MAXIMÁLNA HODNOTA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, KTORÝ BOL NADOBUDNUTÝ PREVODOM ALEBO ZÁMENOU ZA CENU NIŽŠIU, AKO JE VŠEOBECNÁ HODNOTA MAJETKU V ZÓNACH PODĽA MIERY EVIDOVANEJ NEZAMESTNANOSTI
Zóna Priemyselná výroba Technologické
centrum
Centrum
strategických
služieb
Cestovný ruch
A 35 % 35 % 35 % 35 %
B 35 % 35 % 35 % 35 %
C 25 % 25 % 25 % 25 %“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Robert Fico v. r.