187/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

187
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 23. júna 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. e) a i) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
úrok z dlhopisu vydaného regulovaným subjektom do výšky úroku rovnajúceho sa aritmetickému priemeru hodnôt mesačných priemerov ukazovateľa 12M EURIBOR za obdobie posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, zverejnených na webovom sídle www.euribor-ebf.eu v časti Euribor rates.“.
2.
V § 21 ods. 2 písm. e) sa slová „18, 21 až 23“ nahrádzajú slovami „16, 18, 21 až 23“.
3.
V § 24 sa vypúšťa odsek 4.
4.
Príloha č. 16 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 16 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje dodávateľa plynu o dodávke plynu všetkým odberateľom plynu
Obchodné meno, sídlo a IČO regulovaného subjektu:
Rok:
Č. r. Označenie tarifnej skupiny
prevádzkovateľa distribučnej
siete, do ktorej je odberateľ
plynu pripojený
Počet odberných
miest zaradených
do tarifnej skupiny
Množstvo v m3 Množstvo v kWh
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9 Spolu      
Tabuľka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.
Vysvetlivky k tabuľke:
Za rok t-2 sa uvedú skutočné údaje.
Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutočné údaje za mesiace roku t-1, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, a plánované údaje za zostávajúce mesiace roku t-1).
Za rok t sa uvedú plánované údaje.
V tabuľke sa uvedú všetci odberatelia plynu, pre ktorých dodávateľ plynu v príslušnom roku zabezpečuje dodávky plynu, v členení podľa ich zaradenia do tarifných skupín prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej sú odberné miesta pripojené.
Schválil: Vypracoval:
Meno, priezvisko Meno, priezvisko
Telefónne číslo Telefónne číslo
Podpis Podpis
Dátum Dátum“.
5. Príloha č. 20 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 20 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje o nákladoch dodávateľa plynu domácnostiam podľa § 19 ods. 2
Obchodné meno, sídlo a IČO regulovaného subjektu:
Obdobie: Dodávka plynu
pre domácnosti
v tisícoch eur
Spoločné náklady;
z toho podiel dodávky
plynu pre domácnosti
v tisícoch eur
Spolu
v tisícoch eur
  ON CN    
Spotreba materiálu (501)        
Spotreba energií (502)        
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (503)        
Služby (51x)        
    z toho opravy a údržba (511)        
Osobné náklady (52x)        
Prevádzkové náklady (53x, 54x, 55x okrem odpisov)        
   z toho dane a poplatky (53x)        
             ostatné prevádzkové náklady (54x)        
Odpisy DHM a DNM (551)        
Finančné náklady (56x)        
   z toho úroky z úverov (562)        
Mimoriadne náklady (58x)        
Ostatné prvotné náklady        
Celkové prvotné náklady (bez odpisov)        
Celkové prvotné náklady (vrátane odpisov)        
   z toho vlastné opravy        
             vlastná doprava a mechanizácia        
             režijné náklady        
Celkové druhotné náklady        
Spolu náklady vrátane odpisov        
Tabuľka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.
Vysvetlivky k tabuľke:
Za rok t-2 sa uvedú skutočné údaje.
Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutočné údaje za mesiace roku t-1, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, a plánované údaje za zostávajúce mesiace roku t-1).
Za rok t sa uvedú plánované údaje.
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
ON – oprávnené náklady
CN – celkové náklady
Spoločné náklady – náklady, ktoré sa nedajú priamo priradiť k regulovanej činnosti; na ich uplatnenie sa použije pomer plánovaných tržieb (výnosov) za jednotlivé činnosti regulovaného subjektu, ktoré vykonáva v rámci podnikania, k celkovým tržbám (výnosom).
Schválil: Vypracoval:
Meno, priezvisko Meno, priezvisko
Telefónne číslo Telefónne číslo
Podpis Podpis
Dátum Dátum“.
6. Príloha č. 23 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 23 k vyhláške č. 193/2013 Z. z.
Údaje o nákladoch dodávateľa plynu malému podniku podľa § 22 ods. 1
Obchodné meno, sídlo a IČO regulovaného subjektu:
Obdobie: Dodávka plynu
malému podniku
v tisícoch eur
Spoločné
náklady – podiel
na dodávke
plynu malému podniku
v tisícoch eur
Spolu
v tisícoch eur
   ON CN    
Spotreba materiálu (501)        
Spotreba energií (502)        
Spotreba ostatných neskladovateľných  dodávok (503)        
Služby (51x)        
   z toho opravy a údržba (511)        
Osobné náklady (52x)        
Prevádzkové náklady (53x, 54x, 55x okrem odpisov)        
   z toho dane a poplatky (53x)        
              ostatné prevádzkové náklady (54x)        
Odpisy DHM a DNM (551)        
Finančné náklady (56x)        
   z toho úroky z úverov (562)        
Mimoriadne náklady (58x)        
Ostatné prvotné náklady        
Celkové prvotné náklady (bez odpisov)        
Celkové prvotné náklady (vrátane odpisov)        
   z toho vlastné opravy        
             vlastná doprava a mechanizácia        
             režijné náklady        
Celkové druhotné náklady        
Náklady spolu vrátane odpisov        
Tabuľka sa vypracuje za rok t-2, rok t-1 a rok t.
Vysvetlivky k tabuľke:
Za rok t-2 sa uvedú skutočné údaje.
Za rok t-1 sa uvedú predpokladané údaje (skutočné údaje za mesiace roku t-1, ktoré predchádzajú mesiacu, v ktorom sa predkladá návrh ceny, a plánované údaje za zostávajúce mesiace roku t-1).
Za rok t sa uvedú plánované údaje.
DHM – dlhodobý hmotný majetok
DNM – dlhodobý nehmotný majetok
ON – oprávnené náklady
CN – celkové náklady
Spoločné náklady – náklady, ktoré sa nedajú priamo priradiť k regulovanej činnosti; na ich uplatnenie sa použije pomer plánovaných tržieb (výnosov) za jednotlivé činnosti regulovaného subjektu, ktoré vykonáva v rámci podnikania, k celkovým tržbám (výnosom).
Schválil: Vypracoval:
Meno, priezvisko Meno, priezvisko
Telefónne číslo Telefónne číslo
Podpis Podpis
Dátum Dátum“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Jozef Holjenčík v. r.