188/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

188
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 23. júna 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 9 a § 9 ods. 9 sa slovo „JPI“ nahrádza slovom „JPIt“.
2.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Ak sa množstvo dodanej pitnej vody alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla26) alebo ak sa množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla na dodávku pitnej vody, odpočet stavu meradiel sa vykoná najneskôr do 30 dní od zmeny ceny. Odpočet stavu meradla sa vykoná minimálne jedenkrát ročne. Pri zmene ceny, ak sa cena schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí uplatní pred vykonaním odpočtu stavu meradla, na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody pre uplatnenie ceny sa použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody v objemovej jednotke matematicky zaokrúhlenej na tri desatinné miesta za obdobie medzi posledným bezprostredne predchádzajúcim odpočtom stavu meradla a prvým odpočtom stavu meradla po zmene ceny.“.
3.
V § 12 ods. 1 sa slová „regulované činnosti“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „každá regulovaná činnosť“ v príslušnom tvare.
4.
V § 12 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „výkaz ziskov a strát za regulované činnosti alebo“.
5.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Skutočné údaje podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú v originálnej listinnej podobe a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 18 sa predkladajú aj elektronicky v súboroch obsahujúcich tabuľky.“.
6.
V § 13 sa slová „regulované činnosti“ nahrádzajú slovami „každú regulovanú činnosť“.
7.
V prílohe č. 3 vo vysvetlivkách v popise veličiny „QVT alebo QST“ sa slová „vzorca QST = QSP + QSA + QSO + QSZ“ nahrádzajú slovami „vzorca QST = QSP + QSA + QSC + QSO + QSZ“.
8.
V prílohe č. 3 vo vysvetlivkách v popise veličiny „QVA alebo QSA“ sa na konci pripájajú tieto slová: „a QSZ“.
9.
V prílohe č. 3 vo vysvetlivkách v popise veličiny „QSO“ sa slová „(vyčlenené z QSD a QSX)“ nahrádzajú slovami „(vyčlenené z QSD a QSX okrem QSZ)“.
10.
V prílohe č. 3 vo vysvetlivkách popis veličiny „QVD alebo QSD“ znie:
„QVD alebo QSD – množstvo pitnej vody dodanej domácnostiam alebo množstvo odpadovej vody odvedenej z domácností vrátane množstva fakturovanej odpadovej vody z povrchového odtoku“.
11.
V prílohe č. 3 vo vysvetlivkách popis veličiny „QVX alebo QSX“ znie:
„QVX alebo QSX – množstvo pitnej vody dodanej ostatným odberateľom alebo množstvo odpadovej vody odvedenej od ostatných producentov vrátane množstva fakturovanej odpadovej vody z povrchového odtoku“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Jozef Holjenčík v. r.