190/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

190
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 23. júna 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i) a m) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
plánovanou generálnou opravou pravidelná komplexná obnova projektovanej funkčnosti zariadenia na výrobu tepla.“.
2.
V § 5 ods. 1 popis veličiny Y1 znie:
„Y1 je faktor investičného rozvoja v tepelnej energetike, ktorý zohľadňuje náklady v roku t na
a)
investičný rozvoj, ak ich cieľom bude zefektívnenie výroby a distribúcie tepla, najmä zvýšenie účinnosti, zníženie prevádzkových nákladov,
b)
ekologizáciu zdrojov na výrobu tepla,
c)
plánovanú generálnu opravu,
d)
odstránenie porúch spôsobených živelnými pohromami alebo nepredvídateľnými haváriami,
e)
odstránenie porúch, havárií a udalostí zavinených tretími osobami, ktorých včasné neodstránenie by malo za následok ohrozenie zdravia osôb alebo vznik veľkých materiálnych škôd,“.
3.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Do faktorov investičného rozvoja Y1 a Y2 podľa odseku 1 zariadení možno zahrnúť aj náklady na investície vlastníka tepelného zariadenia na prenajatom tepelnom zariadení.
(5)
Na jednom zariadení na výrobu tepla nemožno uplatniť súčasne faktor investičného rozvoja Y1 na zefektívnenie výroby tepla a faktor investičného rozvoja Y2 na výstavbu tepelného zdroja alebo jeho časti, v ktorom sa ako palivo budú využívať obnoviteľné energetické zdroje.“.
4.
V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o), p) a r), ktoré znejú:
„o)
potvrdenie o výške plánovaných nákladov na investície vlastníka tepelného zariadenia, ak ide o uplatnenie faktora investičného rozvoja Y1 alebo Y2 podľa § 5 ods. 4,
p)
údaje o rozsahu a lokalizácii stavebných prác a prác na technologickej časti tepelného zariadenia, ak sa uplatnia faktory investičného rozvoja Y1 alebo Y2,
r)
zmluva o dodávke zariadenia na výrobu tepla, v ktorej sú uvedené podmienky plánovanej generálnej opravy.“.
5.
V § 8 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v dvoch exemplároch“.
6.
V § 9 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „finančné prostriedky zodpovedajúce nákladom, ktoré nie sú ekonomicky oprávnenými nákladmi, sa zúčtujú s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu.“.
7.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Ak dodávateľ nakupuje dodávané teplo od iného dodávateľa, zúčtovanie nákladov podľa odseku 1 sa vykoná po skončení roku t do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka; finančné prostriedky sa zúčtujú s odberateľom do 15 dní od vystavenia dobropisu. Výška skutočných nákladov podľa odseku 2 sa predkladá do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka.“.
8.
V prílohe č. 7 vysvetlivka k tabuľke znie:
„*Údaje o odberných miestach sú údaje o spotrebe tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v GWh, regulačnom príkone v kW a nákladoch na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody s daňou z pridanej hodnoty v eurách pre päť rovnakých odberných miest počas celého regulačného obdobia podľa výberu dodávateľa tepla.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.
Jozef Holjenčík v. r.