20/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. januára 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Čl. 133b nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.“.
2.
V § 4 ods. 7 sa slová „smrť zvieraťa“ nahrádzajú slovami „najmä usmrtenie zvieraťa, úhyn zvieraťa, strata zvieraťa alebo odcudzenie zvieraťa“.
3.
V § 4 odsek 16 znie:
„(16)
Zmluva podľa odseku 15 písm. b) musí obsahovať potvrdenie o stave zvierat za kategóriu podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu, vystavené centrálnou evidenciou na meno prevodcu. Ak ide o prevod prevodcu, ktorý nadobudol veľké dobytčie jednotky od iného prevodcu a centrálna evidencia nemôže potvrdenie stavu zvierat za kategóriu podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu vystaviť, musí zmluva podľa odseku 15 písm. b) obsahovať presný a úplný zoznam zvierat podľa jednotlivých kategórií podľa odseku 2 písm. a) až c) a e) prvého bodu vrátane čísiel ušných značiek.“.
4.
V § 5 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) podáva žiadosť spolu s jednotnou žiadosťou podľa osobitného predpisu.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2014 Z. z.“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
5.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Žiadateľ o platbu podľa § 1 ods. 1 písm. c) podáva žiadosť každoročne do 31. marca . Na žiadosti predložené po 31. marci sa neprihliada.“.
6.
V § 5 ods. 3 písm. e) sa slová „31. marca kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „dátumu podania žiadosti“.
7.
V § 5 ods. 4 až 6 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
8.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2014
Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných do 28. februára 2014 sa posudzujú podľa úpravy účinnej do 28. februára 2014.“.
9.
Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 152/2013 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1. 2009) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 889/2009 z 25. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 254, 26. 9. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 992/2009 z 22. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 278, 23. 10. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 1250/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 360/2010 z 27. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 307/2011 z 29. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 82, 30. 3. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 785/2011 z 5. augusta 2011 (Ú. v. EÚ L 203, 6. 8. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 313/2012 z 12. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 103, 13. 4. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 524/2012 z 20. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 160, 21. 6. 2012),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 671/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 204, 31. 7. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 287/2013 z 22. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 86, 26. 3. 2013),
– nariadenia Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 387/2010 zo 6. mája 2010 (Ú. v. L 114, 7. 5. 2010),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 736/2010 z 13. augusta 2010 (Ú. v. L 214, 14. 8. 2010),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1368/2011 z 21. decembra 2011 (Ú. v. L 341, 22. 12. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 537/2012 z 22. júna 2012 (Ú. v. L 164, 23. 6. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 666/2012 z 20. júla 2012 (Ú. v. L 194, 21. 7. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 129/2013 zo 14. februára 2013 (Ú. v. L 44, 15. 2. 2013),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 426/2013 z 8. mája 2013 (Ú. v. L 127, 9. 5. 2013),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1147/2013 zo 14. novembra 2013 (Ú. v. L 305, 15. 11. 2013).
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 146/2010 z 23. februára 2010 (Ú. v. L 47, 24. 2. 2010),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 173/2011 z 23. februára 2011 (Ú. v. L 49, 24. 2. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1368/2011 z 21. decembra 2011 (Ú. v. L 341, 22. 12. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 666/2012 z 20. júla 2012 (Ú. v. L 194, 21. 7. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 937/2012 z 12. októbra 2012 (Ú. v. L 280, 13. 10. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 129/2013 zo 14. februára 2013 (Ú. v. L 44, 15. 2. 2013),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 393/2013 z 29. apríla 2013 (Ú. v. L 118, 30. 4. 2013),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 426/2013 z 8. mája 2013 (Ú. v. L 127, 9. 5. 2013).
4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2014.
Robert Fico v. r.