200/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

200
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 14/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 6 znie:
„(6)
Uchádzač podľa odseku 2 písm. c) je povinný oznámiť platobnej agentúre ukončenie zmluvy podľa odseku 3 písm. j) v elektronickej podobe najneskôr do piatich dní od jej ukončenia a pri uzavretí novej zmluvy medzi ním a príslušnou školou predložiť kópiu tejto zmluvy platobnej agentúre v elektronickej podobe najneskôr do piatich dní od uzavretia zmluvy.“.
2.
V § 3 ods. 8 sa slovo „sortimentu“ nahrádza slovami „príchute ochutených“.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Škola môže uzavrieť zmluvu o zastupovaní školy pri zabezpečovaní mliečnych výrobkov len s jedným uchádzačom podľa odseku 2 písm. c).“.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 10 a 12 znejú:
„1)
Čl. 26 ods. 1 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
Príloha I nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008) v platnom znení.
10)
Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013).
12)
Čl. 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013.“.
5. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2
P. č.  Názov
výrobku
Kategória podľa
prílohy I
nariadenia Komisie (ES) č. 966/2009
Druh
a veľkosť
balenia
Množstvo
na žiaka a deň
Podpora
zo zdrojov EÚ s DPH
v eurách
Podpora
z národných zdrojov s DPH
v eurách
Najvyššia úhrada
platená
žiakom s DPH
v eurách
1. plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,04674 0,0953 0,06
2. plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované I kartón/vrecko/fľaša/
1 l
250 ml 0,04674 0,0953 0,05
3. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,04674 0,0953 0,05
4. polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované I kartón/vrecko/fľaša/
1 l
250 ml 0,04674 0,0953 0,05
5. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 1 l 250 ml 0,04674 0,1178 0,10
6. polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,04674 0,1256 0,19
7. polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I téglik 200 ml 200 ml 0,03739 0,1234 0,19
8. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,04674 0,1216 0,19
9. polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I kartón 250 ml 250 ml 0,04674 0,1234 0,28
10. polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) I téglik 200 ml 200 ml 0,03739 0,0942 0,18
11. polotučné mlieko ochutené s vitamínmi I téglik 200 ml 200 ml 0,03739 0,1234 0,29
12. zakysané mlieko I téglik 200 ml 200 ml 0,03739 0,0915 0,19
13. zakysané mlieko I téglik 200 g 200 g 0,03630 0,0942 0,17
14. zakysané mlieko I téglik 250 g 250 g 0,04538 0,1198 0,21
15. acidofilné mlieko
3,6 %
I téglik 230 ml 230 ml 0,04300 0,1135 0,16
16. acidofilné mlieko 1 % I téglik 250 ml 250 ml 0,04674 0,1178 0,16
17. acidofilné mlieko 1 % I téglik 250 g 250 g 0,04538 0,1143 0,16
18. bifidový cmar neochutený I téglik 250 g 250 g 0,04538 0,1143 0,17
19. jogurt biely I téglik 125 g 125 g 0,02269 0,0626 0,18
20. jogurt biely I téglik 135 g 135 g 0,02450 0,0676 0,23
21. jogurt biely I téglik 145 g 145 g 0,02632 0,0726 0,24
22. jogurt biely I téglik 150 g 150 g 0,02723 0,0751 0,26
23. tvarohový dezert I téglik 80 g 80 g 0,01452 0,0453 0,33
24. jogurt ochutený II téglik 125 g 125 g 0,02043 0,0637 0,23
25. jogurt ochutený II téglik 135 g 135 g 0,02206 0,0688 0,25
26. jogurt ochutený II téglik 145 g 145 g 0,02369 0,0739 0,28
27. jogurt ochutený II téglik 150 g 150 g 0,02451 0,0765 0,27
28. jogurt ochutený II téglik 150 ml 150 ml 0,02525 0,0788 0,27
29. jogurtové mlieko II téglik 200 ml 200 ml 0,03366 0,1050 0,23
30. bifidový cmar ochutený II téglik 250 g 250 g 0,04085 0,1275 0,22
31. tvaroh hrudkovitý III fólia 200 g 85 g 0,04628 0,0944 0,12
32. tvaroh hrudkovitý III téglik 250 g 85 g 0,04628 0,0944 0,12
33. tvaroh termizovaný III téglik 250 g 85 g 0,04628 0,0944 0,12
34. polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 % V fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 0,04166 0,0850 0,05
35. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % V fólia 1 000 – 2 800 g 30 g 0,04166 0,0900 0,10
36. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky V tácka 100 g 30 g 0,04166 0,0900 0,10
37. polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky V fólia 30 g 30 g 0,04166 0,0900 0,10
6. Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 966/2009 z 15. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 657/2008, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 271, 16. 10. 2009).
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 972/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
4. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. augusta 2014.
Robert Fico v. r.