201/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2014

201
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 6, 8 a 10 znejú:
„1)
Čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347, 20.12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009) v platnom znení.
Čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013).
2)
Príloha I časti IX a X nariadenia EÚ č. 1308/2013 v platnom znení.
6)
Nariadenie (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
8)
Čl. 14 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
10)
Čl. 5 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.“.
2.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny sa vykonáva najviac dvakrát za týždeň počas školského roka v závislosti od dostupnosti a sezónnosti ovocia a zeleniny, pričom podiel spracovaného ovocia a zeleniny dodávaného uchádzačom počas obdobia uvedeného v § 4 ods. 1 neprekročí 50 % z celkového dodávaného objemu ovocia a zeleniny.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Škola môže uzavrieť zmluvu podľa § 3 ods. 6 písm. c) len s jedným uchádzačom, ktorý zabezpečuje dodávku ovocia a zeleniny.“.
4.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Žiadosť o zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny podľa § 2 podáva uchádzač platobnej agentúre elektronicky alebo v listinnej podobe do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa začína školský rok.
(2)
Žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci vypočítanej z finančného limitu podľa § 4 ods. 4 podáva schválený uchádzač do 30. septembra na základe výzvy platobnej agentúry.
(3)
Platobná agentúra zverejňuje vzor žiadosti a výzvu podľa odsekov 1 a 2 na svojom webovom sídle.
(4)
Uchádzačom o zabezpečovanie ovocia a zeleniny môže byť osoba, ktorá má oprávnenie podnikať a ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení viacerých oprávnených osôb zabezpečuje pre žiakov činnosti ustanovené osobitným predpisom.11)
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
kópia výpisu z obchodného registra, kópia výpisu zo živnostenského registra alebo kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení, o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov alebo iný doklad oprávňujúci na podnikanie,
b)
informácia o druhu požadovanej pomoci a predpokladaná výška pomoci na oprávnené náklady podľa § 2 ods. 2,
c)
zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré má byť poskytnutá pomoc,
d)
informácia o kvalite, bezpečnosti, pôvode ovocia a zeleniny,
e)
informácia o pridaných látkach, ak ide o spracované ovocie a zeleninu,
f)
potvrdenie o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou.12)
(6)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je
a)
zoznam škôl a počty žiakov, pre ktoré sa má zabezpečovať ovocie a zelenina alebo sprievodné činnosti podľa osobitného predpisu,12a)
b)
písomný záväzok školy, že poskytne informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách ovocia a zeleniny alebo umožní vykonávanie sprievodných činností,
c)
zmluva so školou o zabezpečovaní ovocia a zeleniny alebo zmluva so školou o umožnení sprievodných činností.
(7)
Uchádzač podľa odseku 4, ktorý vykonáva monitorovanie, hodnotenie alebo komunikáciu podľa osobitného predpisu,13) v prílohe k žiadosti podľa odseku 1 predkladá len doklady a informácie podľa odseku 5 písm. a) a b) a v prílohe k žiadosti podľa odseku 2 len doklady podľa odseku 6 písm. b) a c).
(8)
Uchádzač podľa odseku 4 vedie záznamy podľa osobitného predpisu14) a je povinný v elektronickej podobe, a ak to technické prostriedky neumožňujú, tak v listinnej podobe, platobnej agentúre
a)
oznámiť druh a množstvo dodávaného ovocia a zeleniny, počet škôl, pre ktoré dodávku ovocia a zeleniny zabezpečil v predchádzajúcom mesiaci, do 20. dňa nasledujúceho mesiaca,
b)
bezodkladne oznámiť ukončenie zabezpečovania dodávky ovocia a zeleniny.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 14 znejú:
„11)
Čl. 6 ods. 2 písm. c) a e) nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
12)
§ 10 ods. 15 písm. e) zákona č. 491/2001 Z. z. v znení zákona č. 596/2006 Z. z.
12a)
Čl. 3 ods. 4 a čl. 5 ods. 1 písm. b) bod iv) nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
13)
Čl. 6 ods. 2 písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
14)
Čl. 7 bod 3 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.“.
5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 18 znejú:
„15)
Čl. 10 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
16)
Čl. 7 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
17)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
17a)
Čl. 4 ods. 3 až 5 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
18)
Čl. 5 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.“.
6.
V § 4 ods. 1 sa slová „na tlačive, ktoré“ nahrádzajú slovami „na formulári, ktorý“.
7.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Súvisiace náklady na zariadenia, informačný plagát alebo sprievodné činnosti možno preplatiť uchádzačovi, ktorému bola schválená žiadosť podľa § 3 ods. 1, len jedenkrát počas školského roka za splnenia podmienok uvedených v osobitnom predpise.19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
Čl. 5 ods. 1 písm. b) body i) až iv) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.“.
8.
V § 4 ods. 7 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
9.
V § 5 sa slová „27 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.
10.
Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:
㤠5b
Výzvu na predkladanie žiadostí na vykonávanie sprievodných činností podľa osobitného predpisu12a) v školskom roku 2014/2015 zverejní platobná agentúra na svojom webovom sídle do 15. októbra 2014.“.
11.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2009 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV OVOCIA A ZELENINY, NA KTORÉ SA POSKYTUJE POMOC, MNOŽSTVO OVOCIA A ZELENINY PRE JEDNÉHO ŽIAKA A NAJVYŠŠIA ÚHRADA PLATENÁ ŽIAKOM
P. č.  Druh Odporúčané množstvo
jednej porcie [g alebo ml]
Najvyššia cena [euro/kg/l (s DPH)] Cena
[euro/1 porcia (bez DPH)]
Cena
[euro/1 porcia
80 % EÚ (bez DPH)]
Cena
[euro/1 porcia
20 % žiak (s DPH)]
1 jablko do 200 g 1,13 0,19 0,15 0,05
2 hruška do 200 g 1,25 0,21 0,17 0,05
3 broskyňa do 200 g 1,35 0,23 0,18 0,05
4 marhuľa do 200 g 1,80 0,30 0,24 0,07
5 slivka do 200 g 1,27 0,21 0,17 0,05
6 čerešňa do 200 g 2,04 0,34 0,27 0,08
7 rajčina do 200 g 1,62 0,27 0,22 0,06
8 paprika do 200 g 1,62 0,27 0,22 0,06
9 reďkovka do 200 g 0,78 0,13 0,10 0,03
10 kaleráb do 200 g 0,75 0,13 0,10 0,03
11 mrkva do 200 g 1,14 0,19 0,15 0,05
12 ovocné a zeleninové šťavy 100-percentné* do 200 ml 2,80 0,47 0,37 0,11
13 ovocné pyré** do 200 g 3 0,50 0,40 0,12
Vysvetlivky: * § 1 a § 2 písm. e) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 292/2013 Z. z. o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu. ** § 2 písm. a) a f) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 132/2014 Z. z. o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich.“.
12.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 341/2014 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia, zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009) v znení
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 34/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1208/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 305, 23. 11. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 30/2013 zo 17. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách, a ktorým sa zavádza výnimka z nariadenia (ES) č. 288/2009 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2013),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 221/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 288/2009, pokiaľ ide o stanovenie orientačného rozdelenia pomoci v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 500/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci na sprievodné opatrenia v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (Ú. v. EÚ L 145, 16. 5. 2014).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
3. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. augusta 2014.
Robert Fico v. r.