208/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

208
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. júla 2014
o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Pracovná zdravotná služba pri výkone dohľadu nad pracovnými podmienkami hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a pracovné podmienky, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov so zameraním na
a)
identifikáciu zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce a pracovného prostredia,
b)
sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, trvania a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov a ich možných kombinovaných účinkov na zdravie,
c)
kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia.
§ 2
Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov so zameraním na
a)
znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia,
b)
stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov,1) najmä dispozičné, priestorové a ergonomické riešenie pracoviska, vetranie, vykurovanie, osvetlenie z hľadiska vhodnosti na vykonávané pracovné činnosti a používané technológie alebo plánované technológie,
c)
zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku,
d)
zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie a sušenie pracovnej obuvi, pranie a sušenie pracovných odevov, ohrievarne a oddychové miestnosti,1)
e)
stravovanie zamestnancov, stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia z hľadiska dodržiavania požiadaviek ustanovených osobitnými predpismi,2) ak ich prevádzkuje zamestnávateľ.
§ 3
(1)
Ak pracovná zdravotná služba vzdeláva vybraných zamestnancov v oblasti prvej pomoci, vzdelávanie môže vykonávať odborník pracovnej zdravotnej služby, ktorý absolvoval akreditovaný kurz inštruktorov prvej pomoci.3)
(2)
Pracovná zdravotná služba sa ďalej zúčastňuje na vypracúvaní a vykonávaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov vrátane štúdií o vplyve práce, pracovných podmienok a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.
(3)
Pracovná zdravotná služba sa podieľa aj na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov o ochrane a podpore zdravia pri práci, o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie; výchova a vzdelávanie je zamerané na možné príčinné súvislosti akútneho poškodenia zdravia alebo chronického poškodenia zdravia a poškodenia zdravia, ktoré sa môže prejaviť neskôr, na špecifické zmeny a nešpecifické zmeny zdravotného stavu a na prevenciu pred týmito možnými nepriaznivými účinkami na zdravie.
§ 4
(1)
Pracovná zdravotná služba poskytuje informácie
a)
zamestnancovi o zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred nimi,
b)
zamestnancovi a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, o výsledkoch vyšetrení jeho zdravotného stavu v súvislosti s expozíciou faktorom práce a pracovného prostredia a o záveroch posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu,
c)
zamestnávateľovi o
1.
závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu formou lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu,
2.
opodstatnenosti preradenia zamestnanca na inú vhodnú prácu, ak je to potrebné,
3.
záveroch zdravotného dohľadu vrátane skupinového biologického monitorovania expozície zamestnancov,
d)
zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci4) o
1.
skupinových výsledkoch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,
2.
záveroch zdravotného dohľadu vrátane skupinového biologického monitorovania expozície zamestnancov,
e)
orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva o príčinách výskytu zdravotných rizík pri práci vrátane výsledkov individuálneho a kolektívneho posúdenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k faktorom práce a pracovného prostredia.
(2)
Pracovná zdravotná služba písomne upozorňuje zamestnávateľa, ak neplní povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci, alebo ak nepostupuje v súlade so záverom lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu.
§ 5
Kópie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú súčasťou dokumentácie, ktorú vedie pracovná zdravotná služba podľa § 30c ods. 1 písm. f) zákona.
§ 6
(1)
Pracovná zdravotná služba pri výkone zdravotného dohľadu spolupracuje
a)
s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu,
b)
s orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva,
c)
so Sociálnou poisťovňou,
d)
so zdravotnými poisťovňami,
e)
s bezpečnostnotechnickou službou,5)
f)
s príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,
g)
s orgánmi miestnej štátnej správy,
h)
s inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti pri práci,
i)
so vzdelávacími inštitúciami.
(2)
Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej nemocnici alebo vo fakultnej nemocnici, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo alebo v špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, opätovne posudzuje zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na prácu, môže požiadať o spoluprácu pracovnú zdravotnú službu.
§ 7
(1)
Tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby s ohľadom na pracovné podmienky u zamestnávateľa môžu tvoriť
a)
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore
1.
pracovné lekárstvo,
2.
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,
3.
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,
4.
služby zdravia pri práci,
5.
verejné zdravotníctvo, alebo
6.
všeobecné lekárstvo,
b)
verejný zdravotník,
c)
ďalší zdravotnícki pracovníci podľa pracovných podmienok na pracovisku a zdravotných rizík pri práci a podľa požiadaviek uvedených v osobitných predpisoch.6)
(2)
Vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby zabezpečuje odborný dohľad nad výkonom pracovnej zdravotnej služby.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2014.
v z. Viliam Čislák v. r.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
2)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
3)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.
4)
§ 20 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
5)
§ 22 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad § 15 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, § 87 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, § 33 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci.