209/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2014

209
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. júla 2014,
ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Rozsah odbornej prípravy a rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“) a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti (ďalej len „komisia“) je päťčlenná. Členovia komisie sú vymenovaní podľa určeného druhu činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.
(2)
Predsedu komisie, podpredsedu komisie a ďalších členov komisie vymenúva a odvoláva na
a)
Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky hlavný hygienik Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. t) zákona,
b)
regionálnom úrade verejného zdravotníctva regionálny hygienik podľa § 6 ods. 3 písm. h) zákona,
c)
rezortných orgánoch štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vedúci hygienik príslušného rezortu podľa § 7 písm. f) zákona.
§ 3
(1)
Činnosť komisie riadi predseda komisie a v čase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda komisie.
(2)
Komisia je spôsobilá skúšať a rozhodovať o výsledku skúšky, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Komisia sa uznáša väčšinou hlasov prítomných členov.
(3)
Komisia zasadá najmenej raz štvrťročne. Ak komisia nedostala žiadosť o vykonanie skúšky, ustanovenie prvej vety sa nepoužije.
(4)
Predseda komisie zabezpečuje vedenie a uchovávanie dokumentácie o skúškach.
§ 4
(1)
Žiadosť o vykonanie skúšky pred komisiou podáva žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadateľ“) písomne.
(2)
Termín a miesto skúšky sa žiadateľovi písomne oznámi tak, aby sa o skúške dozvedel najneskôr 14 dní pred jej konaním.
(3)
Pred vykonaním skúšky komisia overí totožnosť žiadateľa a doklad o úhrade správneho poplatku.
(4)
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň.
(5)
Každú časť skúšky komisia hodnotí samostatne hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel v obidvoch častiach skúšky.
(6)
O priebehu skúšky a hodnotení žiadateľa komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia. Vzor zápisnice je uvedený v prílohe č. 2.
(7)
Priebeh skúšky a kritériá jej hodnotenia upravuje skúšobný poriadok komisie, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(8)
Žiadateľ, ktorý skúšku podľa odseku 5 nevykonal úspešne, môže požiadať o vykonanie opravnej skúšky; opravnú skúšku môže vykonať najskôr po dvoch mesiacoch a najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa konania skúšky, ktorú nevykonal úspešne.
(9)
Pri opravnej skúške sa postupuje podľa odsekov 2 až 6.
§ 5
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“) obsahuje tieto údaje:
a)
označenie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, ktorý osvedčenie vydal,
b)
dátum a miesto vydania osvedčenia,
c)
evidenčné číslo osvedčenia,
d)
meno a priezvisko, titul žiadateľa,
e)
dátum a miesto narodenia žiadateľa,
f)
adresa trvalého pobytu žiadateľa,
g)
druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva,
h)
dátum a miesto vykonania skúšky,
i)
druh práce, na ktorú sa osvedčenie vydáva,
j)
meno, priezvisko, titul predsedu komisie,
k)
odtlačok úradnej pečiatky, meno, priezvisko a podpis príslušného hygienika.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška č. 520/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2014.
v z. Viliam Čislák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 209/2014 Z. z.
ROZSAH POŽADOVANÝCH VEDOMOSTÍ NA VYDÁVANIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI, ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY A ROZSAH AKTUALIZAČNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY
I. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na kvantitatívne a kvalitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
a) zabezpečenie systému kvality,
b) metrologické zabezpečenie,
c) princípy skúšobných metód na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,
d) validácia metód a určovanie neistoty merania,
e) interpretácia výsledkov,
f) pre oblasť vôd vedomosti o možných zdravotných rizikách podľa príslušných právnych noriem a štandardných postupov,
g) právne predpisy súvisiace s kvalitatívnym a kvantitatívnym zisťovaním faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie.
II. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na činnosti vedúce k ožiareniu
a) základy fyziky ionizujúceho žiarenia
1. základy štruktúry hmoty a rádioaktivity,
2. vlastnosti a druhy ionizujúceho žiarenia,
3. interakcia ionizujúceho žiarenia s hmotou, účinky žiarenia,
4. rádiologické veličiny a jednotky,
5. základy merania rádiologických veličín, detektory a metódy detekcie,
6. fyzikálne charakteristiky zdrojov ionizujúceho žiarenia (uzavretých a otvorených žiaričov, rtg prístrojov medicínskych a priemyselných, urýchľovačov a iných generátorov a jadrových reaktorov),
7. ochranné vlastnosti materiálov, absorpcia ionizujúceho žiarenia, výpočty tienenia,
8. využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve,
9. využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v priemysle, vo výskume, pri ošetrovaní potravín,
b) biologické účinky ionizujúceho žiarenia
1. fyzikálne základy interakcie ionizujúceho žiarenia a účinky na úrovni buniek, tkaniva, orgánov a celého organizmu,
2. rádiosenzitivita buniek a tkanív,
3. deterministické a stochastické účinky,
4. vzťah dávky a účinku,
5. sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu,
c) právne predpisy z oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pred účinkami ionizujúceho žiarenia
1. základné princípy radiačnej ochrany,
2. štátny zdravotný dozor,
3. limity ožiarenia,
d) organizácia, plánovanie a kontrola ochrany zdravia pri práci so zdrojmi žiarenia
1. povinnosti držiteľa povolenia,
2. povinnosti odborného zástupcu,
3. povinnosti zamestnancov,
4. školenia zamestnancov o radiačnej ochrane,
5. pracovné postupy a prevádzkové predpisy,
6. zásady práce v kontrolovanom pásme,
7. monitorovanie na pracovisku,
8. evidencia a dokumentácia na pracovisku,
e) opatrenia na ochranu zdravia všeobecne
1. spôsoby ochrany pred ionizujúcim žiarením,
2. prostriedky a pomôcky na ochranu zamestnancov,
3. ochrana pri práci s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi – prevencia rádioaktívnej kontaminácie,
4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,
5. vymedzenie kontrolovaného pásma,
6. monitorovanie,
f) opatrenia na ochranu zdravia podľa druhu vykonávanej činnosti
1. radiačná ochrana zamestnancov,
2. radiačná ochrana pacientov,
3. radiačná ochrana ostatných obyvateľov,
4. pri prírodnom ionizujúcom žiarení,
g) nehody a havárie pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
1. havarijný plán,
2. postup pri poruche zariadenia,
3. rozbor havarijných a poruchových stavov,
4. postup pri havarijnom ožiarení alebo pri podozrení na ožiarenie,
5. prvá pomoc pri rádioaktívnej kontaminácii, zranení alebo ožiarení,
h) špeciálne požiadavky na činnosť vedúcu k ožiareniu podľa jej zamerania.
III. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
a) základy fyziky ionizujúceho žiarenia
1. základy štruktúry hmoty a rádioaktivity,
2. vlastnosti a druhy ionizujúceho žiarenia,
3. interakcia ionizujúceho žiarenia s hmotou, účinky žiarenia,
4. rádiologické veličiny a jednotky,
5. základy merania rádiologických veličín, detektory a metódy detekcie,
6. fyzikálne charakteristiky zdrojov ionizujúceho žiarenia,
7. využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve,
8. využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v priemysle, vo výskume, pri ošetrovaní potravín,
9. charakteristiky a parametre zdrojov žiarenia,
b) biologické účinky ionizujúceho žiarenia
1. fyzikálne základy interakcie ionizujúceho žiarenia a účinky na úrovni buniek, tkaniva, orgánov a celého organizmu,
2. rádiosenzitivita buniek a tkanív,
3. deterministické a stochastické účinky,
4. vzťah dávky a účinku,
5. sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu,
c) právne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci pred účinkami ionizujúceho žiarenia,
d) organizácia, plánovanie, riadenie a zabezpečenie kvality pri vykonávaní činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany
1. povinnosti držiteľa povolenia,
2. povinnosti odborného zástupcu,
3. povinnosti zamestnancov,
4. odborná príprava zamestnancov,
5. pracovné postupy a prevádzkové predpisy,
6. zabezpečenie kvality,
7. evidencia a dokumentácia na pracovisku,
e) špeciálne požiadavky podľa zamerania činnosti dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na
1. vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia,
2. poskytovanie služieb osobnej dozimetrie,
3. určovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb,
4. určovanie obsahu rádionuklidov v stavebných výrobkoch, vo vode, v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch na účely hodnotenia ožiarenia osôb a regulácie spotreby potravín,
5. vydávanie sprievodných listov k otvoreným rádioaktívnym žiaričom a osvedčení k uzavretým rádioaktívnym žiaričom,
6. poskytovanie služieb monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na účely hodnotenia ožiarenia osôb,
7. poskytovanie odbornej prípravy na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov spod administratívnej kontroly.
IV. Rozsah pre skúšky na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov a materiálov, ktoré vznikli pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, spod administratívnej kontroly
a) základy fyziky ionizujúceho žiarenia
1. základy štruktúry hmoty a rádioaktivity,
2. vlastnosti a druhy ionizujúceho žiarenia,
3. interakcia ionizujúceho žiarenia s hmotou, účinky žiarenia,
4. rádiologické veličiny a jednotky,
5. základy merania rádiologických veličín, detektory a metódy detekcie,
6. fyzikálne charakteristiky zdrojov ionizujúceho žiarenia (uzavretých a otvorených žiaričov, rtg prístrojov medicínskych a priemyselných, urýchľovačov a iných generátorov a jadrových reaktorov),
7. ochranné vlastnosti materiálov, absorpcia ionizujúceho žiarenia, výpočty tienenia,
8. využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve,
9. využitie zdrojov ionizujúceho žiarenia v priemysle, vo výskume, pri ošetrovaní potravín,
b) biologické účinky ionizujúceho žiarenia
1. fyzikálne základy interakcie ionizujúceho žiarenia a účinky na úrovni buniek, tkaniva, orgánov a celého organizmu,
2. rádiosenzitivita buniek a tkanív,
3. deterministické a stochastické účinky,
4. vzťah dávky a účinku,
5. sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu,
c) právne predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pred účinkami ionizujúceho žiarenia,
d) organizácia, plánovanie a kontrola činnosti
1. povinnosti držiteľa povolenia,
2. povinnosti odborného zástupcu,
3. povinnosti zamestnancov,
4. odborná príprava zamestnancov v radiačnej ochrane,
5. pracovné postupy a prevádzkové predpisy,
6. monitorovanie na pracovisku,
7. evidencia a dokumentácia na pracovisku,
e) požiadavky na uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaných predmetov spod administratívnej kontroly, opatrenia na ochranu zdravia podľa druhu vykonávanej činnosti
1. nakladanie s kontaminovanými materiálmi, ich triedenie a príprava na uvoľnenie,
2. monitorovanie a hodnotenie rádioaktívnej kontaminácie,
3. opatrenia na obmedzenie ožiarenia pracovníkov a obyvateľov,
4. hodnotenie vplyvu uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov na radiačnú záťaž obyvateľov.
V. Rozsah požadovaných vedomostí odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
a) právne predpisy súvisiace s problematikou uvádzania chemických látok a zmesí na trh, najmä z hľadiska ich vplyvov na život a zdravie ľudí a životné prostredie
1. podmienky uvádzania nebezpečných látok a zmesí na trh a ich používanie,
2. nebezpečné látky a zmesi, špecifikácia tried nebezpečnosti,
3. systémy klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a zmesí, osobitne veľmi toxických látok a zmesí, účinnosť uplatňovania právnych úprav v praxi,
4. označovanie a balenie, výstražné symboly, slová a upozornenia,
5. požiadavky na zostavenie karty bezpečnostných údajov, expozičný scenár,
6. obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používanie určitých nebezpečných látok a zmesí,
7. orgány štátnej správy, kontrolné orgány, správne delikty,
b) právne predpisy súvisiace s výkonom práce s chemickými faktormi, osobitne práce s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami
1. právny rámec ochrany zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi,
2. opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou,
3. zákazy a obmedzenia pri predaji, výdaji a skladovaní veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí,
4. povinnosti zamestnávateľov – identifikácia rizika, posudok o riziku a prevádzkový poriadok pre prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami,
5. všeobecné zásady prevencie rizika,
6. špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami,
7. špecifické ochranné a preventívne opatrenia pri skladovaní veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí,
8. kontrola expozície a rizika,
9. informovanie orgánu verejného zdravotníctva v súvislosti s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami,
10. správne delikty,
11. zdravotný dohľad,
c) toxikológia
1. základné pojmy – toxicita látky alebo zmesi (LD50, LC50), chronická (NOAEL, ADI),
2. toxicita, nebezpečnosť, riziko a ich význam,
3. cesty vstupu do organizmu, zásady prevencie,
4. zdravotné účinky toxických látok a zmesí,
5. príčiny vzniku otráv a ich prejavy vo vzťahu k vykonávanej práci,
d) zásady prvej pomoci pri zasiahnutí organizmu veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa cesty vstupu do organizmu.
VI. Rozsah požadovaných vedomostí odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy pre držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti a na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
a) právne predpisy súvisiace s prácou s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
b) epidemiológia, základy z mikrobiológie vo vzťahu k činnosti
1. základné pojmy, úloha a náplň epidemiológie a epizootológie,
2. hygiena životného prostredia,
3. spôsob prenosu infekčných ochorení,
c) práca s nebezpečnými chemickými faktormi, ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
1. základné pojmy,
2. zdravotná spôsobilosť, odborná spôsobilosť,
3. klasifikácia, rozdelenie nebezpečných chemických látok a zmesí,
4. skladovanie prípravkov,
5. balenie, označovanie obalov (výstražné symboly, označenia),
6. etikety prípravkov, karty bezpečnostných údajov a ich obsah,
7. charakteristika nebezpečenstva prípravkov, symboly,
8. posudzovanie rizika, zdravotný dohľad,
9. špecifické ochranné opatrenia,
10. prevádzkový poriadok a posudok o riziku,
11. povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby,
12. osobné ochranné pracovné prostriedky,
d) toxikológia
1. základné pojmy, toxicita,
2. charakteristika prípravkov z hľadiska toxicity a ich rozdelenie, označovanie, skladovanie, karta bezpečnostných údajov,
3. prevádzkový poriadok – náležitosti, posudok o riziku,
4. skladovanie, osobné ochranné pracovné prostriedky,
5. cesty vstupu toxických látok do organizmu,
6. druhy a príznaky otráv a hlavné zásady prvej pomoci, toxicita,
e) dezinfekcia
1. prehľad skupín dezinfekčných prípravkov a mechanizmus ich účinku,
2. pracovné a technologické postupy,
3. spôsoby aplikácie dezinfekčných prípravkov a hodnotenie účinnosti,
4. dezinfekcia v objektoch živočíšnej výroby,
5. ochranná a ohnisková dezinfekcia,
f) dezinsekcia
1. základné pojmy, prehľad druhov škodlivého hmyzu, roztočov, vývojové cykly,
2. prehľad skupín schválených dezinsekčných prípravkov,
3. spôsoby aplikácie a mechanizmus účinku,
4. prírodné ohniskové nákazy,
5. pracovné a technologické postupy pri aplikácii prípravkov,
6. postreková technika na výkon dezinsekcie,
7. preventívna a represívna dezinsekcia,
8. hlavné zásady ochrany a bezpečnosti práce pri dezinsekcii,
g) deratizácia
1. základné pojmy, biológia škodlivých hlodavcov,
2. prehľad skupín schválených deratizačných prípravkov,
3. spôsoby deratizácie,
4. spôsoby aplikácie a mechanizmus účinku, dávkovanie,
5. teoretické a praktické zručnosti pri výkone deratizácie,
6. pracovné a technologické postupy pri aplikácii prípravkov, kontrola účinnosti,
7. vyhodnotenie účinnosti,
8. preventívne opatrenia proti vnikaniu, zahniezdeniu, pomnoženiu a ďalšiemu šíreniu škodlivých hlodavcov,
9. hlavné zásady ochrany a bezpečnosti práce pri deratizácii.
VII. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na nákup, predaj a spracúvanie húb
a) právne predpisy, ktoré upravujú požiadavky na jedlé huby,
b) morfologické znaky a podmienky zberu a uchovávania, preprava, prípadne ďalšie spracovanie, výživová hodnota jedlých húb,
c) morfologické znaky jedovatých húb a húb nevhodných na kuchynské spracovanie,
d) príznaky otravy hubami,
e) zásady prvej pomoci pri otrave hubami,
f) právne predpisy o potravinách.
VIII. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na epidemiologicky závažné činnosti podľa jednotlivých zariadení, kde sa epidemiologicky závažná činnosť vykonáva
a) právne predpisy na ochranu spotrebiteľa,
b) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania a požiadavky na zariadenia spoločného stravovania,
c) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe, preprave, skladovaní, predaji a ostatnej manipulácii s potravinami podľa právnych predpisov o potravinách súvisiacich s danou činnosťou,
d) povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe kozmetických výrobkov,
e) správna výrobná prax pri výrobe kozmetických výrobkov,
f) opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,
g) hygienické požiadavky na zariaďovanie, vybavenie a prevádzku zariadení starostlivosti o ľudské telo,
h) zdravotné riziká pri poskytovaní starostlivosti o ľudské telo,
i) základné protiepidemické postupy a dekontaminácia,
j) náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti,
k) kontraindikácie jednotlivých služieb a zásady prvej pomoci pri poranení,
l) druhy a spôsob dezinfekcie pitnej vody,
m) právne prepisy v oblasti ochrany zdravia pred ochoreniami spôsobenými nevyhovujúcou pitnou vodou.
IX. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia
a) právne predpisy súvisiace s hodnotením zdravotných rizík,
b) zásady hodnotenia zdravotných rizík,
c) metódy hodnotenia zdravotných rizík,
d) určovanie nebezpečnosti, vzťahu dávka – odozva, hodnotenie expozície, charakteristika rizika,
e) hodnotenie zdravotného rizika z expozície fyzikálnym, chemickým a biologickým faktorom,
f) posudzovanie miery rizika vzhľadom na časové obmedzenie pôsobenia,
g) výpočet celoživotného rizika z expozície škodlivým faktorom životného prostredia,
h) analýza neistôt,
i) riadenie rizika,
j) využívanie hodnotenia zdravotných rizík v rozhodovacích procesoch,
k) komunikácia zdravotných rizík,
l) opatrenia na zváženie alebo odstránenie rizika.
X. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie
a) právne predpisy súvisiace s hodnotením vplyvov na verejné zdravie,
b) zásady hodnotenia vplyvov na verejné zdravie,
c) metódy hodnotenia vplyvov na verejné zdravie,
d) využívanie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie v rozhodovacích procesoch.
XI. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
a) príprava programu vzorkovania,
b) spôsob odberu vzoriek,
c) označovanie vzoriek a protokol o odbere,
d) transport vzoriek,
e) metrologické zabezpečenie vzorkovania,
f) validácia metód vzorkovania.
XII. Rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky na prevádzkovanie balzamovania a konzervácie
a) právne predpisy o pohrebníctve,
b) ochrana zdravia pri práci pri výkone činnosti balzamovania a konzervácie.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 209/2014 Z. z.