210/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2014

210
VÝNOS
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. júla 2014
o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (hutníctvo, geológia a ťažobný priemysel)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 11 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Záväznosť Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa z 24. marca 2014 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky1) sa rozširuje na zamestnávateľov v časti odvetvia, ktorých kód hlavnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností2) na úrovni skupiny je 24.1 – výroba surového železa a ocele a ferozliatin, 24.4 – výroba drahých a ostatných neželezných kovov, 71.2 – technické testovanie a analýzy a 82.9 – pomocné obchodné činnosti inde nezaradené.
§ 2
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Ján Richter v. r.
1)
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2014 Z. z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
2)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z. z 18. júna 2007, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.