211/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2014

211
VÝNOS
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. júla 2014
o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (pozemná doprava)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 11 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Záväznosť Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 10. marca 2014 uzavretej medzi Zväzom autobusovej dopravy zastupujúcim zamestnávateľské organizácie v hromadnej verejnej cestnej doprave a Odborovým zväzom KOVO zastupujúcim zamestnancov vo verejnej cestnej doprave1) sa rozširuje na zamestnávateľov v časti odvetvia, ktorých kód hlavnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností2) na úrovni skupiny je 49.3 – ostatná osobná pozemná doprava.
§ 2
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2014.
Ján Richter v. r.
1)
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 76/2014 Z. z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.
2)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z. z 18. júna 2007, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.