212/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.07.2014

212
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. augusta 2013 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku, podpísaná vo Varšave 18. augusta 1994 (oznámenie č. 95/1996 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 744 zo 4. septembra 2013 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 17. októbra 2013.
Protokol nadobudne platnosť 1. augusta 2014 v súlade s článkom 9.
K oznámeniu č. 212/2014 Z. z.
PROTOKOLmedzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku, podpísaná vo Varšave 18. augusta 1994
Slovenská republika a Poľská republika
želajúc si uzavrieť protokol, ktorý mení a dopĺňa Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku, podpísanú vo Varšave dňa 18. augusta 1994 (ďalej len „zmluva“),
sa dohodli takto:
Článok 1
Článok 9 (Spoločné podniky) zmluvy sa nahrádza nasledovným článkom:
„Článok 9
Prepojené podniky
(1)
Ak
a)
sa podnik jedného zmluvného štátu priamo alebo nepriamo podieľa na riadení, kontrole alebo majetku podniku druhého zmluvného štátu alebo
b)
sa tie isté osoby priamo alebo nepriamo podieľajú na riadení, kontrole alebo majetku podniku jedného zmluvného štátu i podniku druhého zmluvného štátu,
a ak sú v týchto prípadoch oba podniky vo svojich obchodných alebo finančných vzťahoch viazané podmienkami, ktoré sa dohodli alebo im boli uložené a ktoré sa líšia od podmienok, ktoré by si dohodli nezávislé podniky, potom môžu byť akékoľvek zisky, ktoré by v prípade neexistencie týchto podmienok jeden z nich dosiahol, ale vzhľadom na tieto podmienky ich nedosiahol, zahrnuté do ziskov toho podniku a následne zdanené.
(2)
Ak jeden zmluvný štát zahrnie do ziskov podniku toho zmluvného štátu a následne zdaní zisky, z ktorých bol podnik druhého zmluvného štátu zdanený v druhom zmluvnom štáte a zisky takto zahrnuté sú zisky, ktoré by bol dosiahol podnik skôr uvedeného zmluvného štátu, ak by podmienky dohodnuté medzi týmito dvoma podnikmi boli také, aké by sa dohodli medzi nezávislými podnikmi, potom druhý zmluvný štát primerane upraví sumu dane uloženej zo ziskov v tom druhom zmluvnom štáte, ak považuje úpravu za oprávnenú. Pri stanovení takejto úpravy sa postupuje s náležitým ohľadom na iné ustanovenia tejto zmluvy a príslušné orgány zmluvných štátov sa v prípade potreby spolu poradia.“.
Článok 2
Odsek 2 článku 10 (Dividendy) zmluvy sa nahrádza nasledovným odsekom:
(2) Tieto dividendy sa však môžu zdaniť aj v zmluvnom štáte, ktorého rezidentom je spoločnosť vyplácajúca dividendy, a to podľa právnych predpisov toho zmluvného štátu, ale ak je skutočný vlastník dividend rezidentom druhého zmluvného štátu, daň takto stanovená nepresiahne:
a)
nula percent hrubej sumy dividend, ak skutočným vlastníkom je spoločnosť, iná ako osobná obchodná spoločnosť, ktorá ku dňu výplaty dividend priamo vlastní najmenej desať percent majetku spoločnosti vyplácajúcej dividendy a vlastnila ich alebo ich bude vlastniť nepretržite dvadsať štyri mesiacov, počas ktorých nastane deň výplaty,
b)
päť percent hrubej sumy dividend vo všetkých ostatných prípadoch.
Tento odsek sa netýka zdanenia spoločnosti, pokiaľ ide o zisky, z ktorých sa vyplácajú dividendy.“.
Článok 3
Odsek 2 článku 11 (Úroky) zmluvy sa nahrádza nasledovným odsekom:
(2) Úroky uvedené v odseku 1 tohto článku sa však môžu zdaniť aj v zmluvnom štáte, v ktorom majú zdroj, a to podľa právnych predpisov toho zmluvného štátu, ale ak je príjemca skutočným vlastníkom úrokov, daň takto stanovená nepresiahne päť percent hrubej sumy úrokov.“.
Článok 4
Odsek 3 článku 12 (Licenčné poplatky) zmluvy sa nahrádza nasledovným odsekom:
(3) Pojem „licenčné poplatky“ použitý v tomto článku označuje platby akéhokoľvek druhu prijaté ako odplata za použitie alebo za právo na použitie akéhokoľvek autorského práva (zahŕňajúc literárne, umelecké alebo vedecké dielo vrátane kinematografických filmov a filmov alebo nahrávok pre televízne alebo rozhlasové vysielanie), akéhokoľvek patentu, ochrannej známky, návrhu alebo modelu, plánu, tajného vzorca alebo postupu, alebo za použitie alebo za právo na použitie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia, alebo za informácie, ktoré sa vzťahujú na priemyselné, obchodné alebo vedecké skúsenosti.“.
Článok 5
V článku 13 (Zisky zo scudzenia majetku) zmluvy sa vykonajú nasledovné úpravy:
1.
Odsek 4 sa nahrádza nasledovným odsekom:
(4) Zisky plynúce rezidentovi jedného zmluvného štátu zo scudzenia podielov, ktorých viac ako 50 % hodnoty priamo alebo nepriamo predstavuje nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v druhom zmluvnom štáte, môžu sa zdaniť v tom druhom zmluvnom štáte.“.
2.
Dopĺňa sa odsek 5 v nasledovnom znení:
(5) Zisky zo scudzenia majetku iného ako sa uvádza v odsekoch 1 až 4 podliehajú zdaneniu len v tom zmluvnom štáte, ktorého je scudziteľ rezidentom.“.
Článok 6
V článku 24 (Vylúčenie dvojakého zdanenia) zmluvy sa vykonajú nasledovné úpravy:
1.
Odsek 2 sa nahrádza nasledovným odsekom:
(2) V prípade rezidenta Poľska bude dvojaké zdanenie vylúčené takto:
a)
Ak rezident Poľska poberá príjem alebo vlastní majetok, ktorý v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa môže zdaniť na Slovensku, Poľsko vyjme s výnimkou ustanovení písmena b) a c) takéto príjmy alebo majetok zo zdanenia. Poľsko však môže pri výpočte dane z ostatných príjmov alebo z majetku tohto rezidenta použiť sadzbu dane, ktorá by sa použila, keby vyňaté príjmy neboli takto vyňaté.
b)
Ak rezident Poľska poberá príjmy alebo zisky zo scudzenia majetku, ktoré sa v súlade s ustanoveniami článkov 7, 10, 11, 12, 13, 14 alebo 16 môžu zdaniť na Slovensku, Poľsko povolí znížiť daň z príjmu alebo zo scudzenia majetku tohto rezidenta o sumu rovnajúcu sa dani zaplatenej na Slovensku. Suma, o ktorú sa daň zníži, však nepresiahne takú časť dane vypočítanej pred jej znížením, ktorá pomerne pripadá na príjmy alebo zisky zo scudzenia majetku plynúce zo Slovenska.
c)
Ustanovenia odseku 1 písmena a) sa neuplatnia na príjmy alebo majetok, ktoré plynú rezidentovi Poľska, ak Slovensko uplatňuje ustanovenia zmluvy alebo svoje vnútroštátne ustanovenia na oslobodenie týchto príjmov alebo tohto majetku od zdanenia, alebo na tieto príjmy uplatňuje ustanovenia článku 10 odseku 2 alebo článku 11 alebo článku 12.“.
2.
Odsek 3 sa zrušuje.
Článok 7
Článok 27 (Výmena informácií) zmluvy sa nahrádza nasledovným článkom:
„Článok 27
Výmena informácií
(1)
Príslušné orgány zmluvných štátov si vymieňajú informácie, o ktorých sa predpokladá, že sú rozhodujúce na vykonávanie ustanovení tejto zmluvy alebo vnútroštátnych právnych predpisov upravujúcich dane každého druhu a charakteru, ktoré sú ukladané v mene zmluvných štátov alebo ich správnych celkov, alebo miestnych orgánov, ak zdanenie, ktoré upravujú, nie je v rozpore s touto zmluvou. Výmena informácií nie je obmedzená článkami 1 a 2.
(2)
Všetky informácie, ktoré zmluvný štát získa podľa odseku 1, sa považujú za daňové tajomstvo rovnako ako informácie získané podľa vnútroštátnych právnych predpisov toho zmluvného štátu a poskytujú sa len osobám alebo orgánom (vrátane súdov a správnych orgánov), ktoré sa zaoberajú vyrubovaním alebo vyberaním daní, vykonávaním právnych predpisov alebo trestným stíhaním týkajúcim sa daní alebo rozhodovaním o odvolaniach vo vzťahu ku daniam uvedeným v odseku 1 alebo dohľadom nad týmito činnosťami. Tieto osoby alebo orgány použijú informácie len na uvedené účely. Tieto informácie sa môžu zverejňovať počas verejných súdnych konaní alebo v súdnych rozhodnutiach. Bez ohľadu na vyššie uvedené môžu byť informácie získané jedným zmluvným štátom použité na iné účely, pokiaľ tieto informácie môžu byť použité na takéto iné účely podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov a príslušný orgán zmluvného štátu poskytujúceho informácie udelil na takéto použitie súhlas.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa v žiadnom prípade nevykladajú tak, že niektorému zmluvnému štátu ukladajú povinnosť
a)
vykonať správne opatrenia v rozpore s právnymi predpismi a administratívnou praxou jedného alebo druhého zmluvného štátu,
b)
poskytnúť informácie, ktoré sa nedajú získať na základe právnych predpisov alebo v riadnom správnom konaní jedného alebo druhého zmluvného štátu,
c)
poskytnúť informácie, ktoré by viedli k zverejneniu akékoľvek obchodného, hospodárskeho, priemyselného, komerčného alebo profesijného tajomstva alebo obchodného postupu, alebo informácie, ktorých zverejnenie by bolo v rozpore s verejným poriadkom.
(4)
Ak jeden zmluvný štát žiada informácie podľa tohto článku, druhý zmluvný štát využije svoje opatrenia na získavanie informácií, aj keď druhý zmluvný štát informácie nepotrebuje na vlastné daňové účely. Povinnosť obsiahnutá v predchádzajúcej vete podlieha obmedzeniam uvedeným v odseku 3, ale v žiadnom prípade sa tieto obmedzenia nevysvetľujú tak, že umožňujú zmluvnému štátu zamietnuť poskytnutie informácií len preto, že on sám nemá záujem o takéto informácie.
(5)
V žiadnom prípade sa ustanovenia odseku 3 nevysvetľujú tak, že umožňujú jednému zmluvnému štátu zamietnuť poskytnutie informácií len preto, že požadované informácie drží banka, iná finančná inštitúcia, splnomocnenec alebo osoba konajúca vo funkcii agenta alebo zmocneného zástupcu alebo preto, že sa týkajú majetkovej účasti v určitej osobe.“.
Článok 8
Bezprostredne za článok 28 zmluvy sa vkladá článok 28A nasledovného znenia:
„Článok 28A
Obmedzenie výhod
Žiadne z ustanovení tejto zmluvy nebránia daňovej správe identifikovať obsah transakcie. Výhody plynúce z tejto zmluvy sa neuplatnia, ak je príjem vyplatený alebo plynúci v spojení s umelo vytvorenými konštrukciami.“.
Článok 9
1.
Zmluvné štáty si navzájom diplomatickou cestou oznámia, že boli splnené vnútroštátne právne postupy na nadobudnutie platnosti tohto protokolu. Protokol nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po dátume doručenia neskoršieho oznámenia a jej ustanovenia sa v oboch zmluvných štátoch vykonávajú:
a)
v prípade daní vyberaných zrážkou pri zdroji na sumy príjmov plynúce od prvého januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom tento protokol nadobudol platnosť,
b)
v prípade ostatných daní z príjmu na sumy príjmov plynúce od prvého januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom tento protokol nadobudol platnosť.
2.
Tento protokol zostane v platnosti po dobu platnosti Zmluvy.
Na dôkaz toho dolu podpísaní, na to riadne splnomocnení, podpísali tento protokol.
Dané v Bratislave 1. augusta 2013 v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, každé v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:
Peter Pellegrini v. r.
Za Poľskú republiku:
Tomasz Chlón v. r.