214/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.2014 do 14.12.2014

214
ZÁKON
z 3. júla 2014
o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) sa dopĺňa takto:
7.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Osoba, ktorá žiada o vykonanie zaručenej konverzie, môže z formátov elektronických dokumentov, ktoré možno použiť na účely vytvorenia novovzniknutého elektronického dokumentu zo zaručenej konverzie podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c) vybrať jeden konkrétny formát, ktorý bude použitý na účely tejto zaručenej konverzie, a skontrolovať správnosť novovzniknutého elektronického dokumentu a úplnosť vykonanej zaručenej konverzie.“.
8.
V § 59 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
na účely zaručenej konverzie
1.
formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie, a spôsob ich vytvárania,
2.
spôsob posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,
3.
spôsob vyhotovenia osvedčovacej doložky a podrobnosti o jej forme a spôsob zverejnenia elektronického formulára pre osvedčovaciu doložku,
4.
podrobnosti o obsahu evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a formu tejto evidencie,
5.
obsah záznamu o vykonanej zaručenej konverzii,
6.
sadzobník úhrad za zaručenú konverziu,“.
9.
V § 60 ods. 5 prvej vete sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.
10.
V § 60 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak právnická osoba a zapísaná organizačná zložka požiada úrad vlády o aktiváciu elektronickej schránky pred uplynutím 18 mesiacov odo dňa zriadenia elektronickej schránky, úrad vlády tejto žiadosti vyhovie; ustanovenie § 13 ods. 3 sa použije primerane.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. II bodov 1 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. decembra 2014.
Andrej Kiska v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z.
2)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 3 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
7)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 305/2013 Z. z.
11)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 3 ods. 14 a 15 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 2 ods. 1 písm. m) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.