215/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.2014

215
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. júna 2014 bol v Záhrebe podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2014. Vykonávací protokol bol uzavretý na základe článku 11 ods. 2 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci podpísanej 17. novembra 2010 v Záhrebe (oznámenie č. 169/2011 Z. z).
Vykonávací protokol nadobudol platnosť 27. júna 2014 v súlade s článkom 8 ods. 1.
Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.