217/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

217
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. mája 2014 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika prerokoval návrh prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade:
§ 6a, § 6b a § 56ab zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a čl. I bodu 10 a 11 zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 149 a čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky,
§ 8 ods. 3 písm. g) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a čl. VI bodu 51 zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 136 ods. 3 a čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky,
– slovného spojenia „a okresné prokuratúry“ v § 38 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,
– § 55m, § 56ad a slovného spojenia „pokyn o odňatí vecí sa zverejňuje podľa § 55m“ v § 6 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a slovného spojenia „okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu,24) rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku a informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazuje zákon alebo ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy“ v § 11 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, s čl. 19 a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 2 a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, čl. 7 a čl. 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie,
– čl. VI bodu 9 zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 19 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 17 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a čl. 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie,
– § 7a, § 19 ods. 1 druhej vety, § 221 ods. 1 poslednej vety, § 265g, § 265h a § 265i zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, čl. VI bodov 15, 19, 52 a 53 zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 149 a čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky,
– § 197 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
– § 265f ods. 1 až 4 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľov prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 1, čl. 149, čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
– § 265e zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov a čl. I bodu 9, čl. VI bodov 1, 7, 30, 32, 43, 69, 70, 73, 74 a 76 a čl. X bodov 6 až 14 a bodu 16, čl. XIII, čl. XIV bodu 1 zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 46 ods. 1, čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
a návrh prezidenta Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade:
– slovného spojenia „ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky z kandidátov zvolených Národnou radou Slovenskej republiky a“ v § 7a ods. 1 druhej vete, § 7a ods. 2, slovného spojenia „Národnou radou Slovenskej republiky a ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“)“ a slovného spojenia „alebo iných osôb, ktoré spĺňajú podmienky podľa tohto zákona“ v § 192 ods. 2 druhej vete, § 192 ods. 2 tretej vety, § 192 ods. 3, 6, 7 a 8 písm. e), § 197 ods. 1 písm. b), slovného spojenia „Národná rada Slovenskej republiky a“ v § 265g a slovného spojenia „Národnú radu Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti“ v § 265h ods. 1 prvej vete zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,
– slovného spojenia „a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky“ v § 6a ods. 2, slovného spojenia „ako aj o návrhoch komisie, na základe ktorých nevydal stanovisko podľa odseku 1“ v § 6a ods. 3, slovného spojenia „a troch vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“)“ v § 6b ods. 1 prvej vete, § 6b ods. 1 druhej vety, § 6b ods. 2 druhej vety, slovného spojenia „alebo minister spravodlivosti“ v § 6b ods. 3, slovného spojenia „okrem stanovísk podľa § 6a“ v § 10 ods. 2, slovného spojenia „a minister spravodlivosti“ v § 56ab ods. 1 a § 56ab ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2, čl. 150 a čl. 151 Ústavy Slovenskej republiky,
– § 6 ods. 8 až 10 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s čl. 149 a čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky,
– § 7 ods. 5 prvej, tretej a štvrtej vety zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a čl. 22 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 17 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a čl. 7 a čl. 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie,
– § 7 ods. 6 prvej až tretej vety zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky,
– § 7 ods. 7 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 2 a čl. 19 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 17 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a čl. 7 a čl. 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie,
– slovného spojenia „do šiestich mesiacov“ v § 197 ods. 3 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,
– § 265e ods. 1 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a takto
r o z h o d o l:
1.
Slovné spojenie „na návrh Komisie pre vydávanie stanovísk (ďalej len „komisia“)“ v § 6a zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, § 7a ods. 1, 2 a 5, slovné spojenie „; na výberové konanie sa použijú ustanovenia § 7 a 7a rovnako“ v § 10 ods. 5, § 20 ods. 1 a § 192 ods. 2 tretia veta zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov n i e s ú v súlade s čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Slovné spojenie „okrem stanovísk podľa § 6a“ v § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky.
3.
Ustanovenie § 197 ods. 1 písm. b) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
4.
Konanie o návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu slovného spojenia „a okresné prokuratúry“ v § 38 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zastavuje.
5.
Vo zvyšnej časti návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky a návrhu prezidenta Slovenskej republiky nevyhovuje.
6.
Návrh v časti namietaného nesúladu ustanovenia § 265e zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zamieta.
Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca účinnosť slovné spojenie „na návrh Komisie pre vydávanie stanovísk (ďalej len „komisia“)“ v § 6a a slovné spojenie „okrem stanovísk podľa § 6a“ v § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorých účinnosť dočasne pozastavená nebola, a ustanovenia § 7a ods. 1, 2 a 5, slovné spojenie „; na výberové konanie sa použijú ustanovenia § 7 a 7a rovnako“ v § 10 ods. 5, ustanovenia § 20 ods. 1, § 192 ods. 2 tretej vety a § 197 ods. 1 písm. b) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, ktorých účinnosť bola dočasne pozastavená uznesením č. k. PL. ÚS 105/2011-128 z 28. septembra 2011 uverejneným pod č. 308/2011 Z. z. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie tieto ustanovenia zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky vyhlásením tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zaniká platnosť uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 105/2011 z 28. septembra 2011 v časti týkajúcej sa rozhodnutia o pozastavení účinnosti zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: čl. VI: zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov: bod 1 [§ 1 ods. 1 písm. b)], bod 7 [§ 6 ods. 2 písm. i)], bod 9 (§ 7), bod 10 (§ 7a), bod 15 (§ 10 ods. 5), bod 19 (§ 20, § 21), bod 30 [§ 65 ods. 1 písm. j)], bod 32 [§ 93 ods. 1 písm. c) tretí bod], bod 43 (§ 109), bod 52 (§ 192 ods. 2), bod 53 (§ 192 ods. 3 až 8), bod 57 [§ 197 ods. 1 písm. b) a c)], bod 68 (§ 221 ods. 1 posledná veta), bod 69 [§ 222 ods. 1 písm. d)], bod 70 [§ 222 ods. 2 písm. c)], bod 73 (§ 234 až § 245a a § 249 až § 251), bod 74 [§ 252 ods. 1 písm. a) prvý a štvrtý bod], bod 76 (§ 261 ods. 2), bod 77 (§ 265e, § 265f ods. 1 až 4, § 265g, § 265h, § 265i), čl. X: zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 6 (§ 3 ods. 5), bod 7 (§ 3 ods. 6), bod 8 (§ 3 ods. 7), bod 9 (§ 11 ods. 8), bod 10 (§ 12 ods. 2, 3, 5 a 6), bod 11 (§ 13 ods. 5), bod 12 (§ 14 ods. 1 a 2), bod 13 (§ 14 ods. 3), bod 14 (§ 14), bod 16 (§ 17), čl. XIII: zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 1 [§ 14 ods. 3 písm. e) tretí bod] a čl. XIV: zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: bod 1 (§ 2 ods. 3).
Ivetta Macejková v. r.
predsedníčka pléna
Ústavného súdu Slovenskej republiky