221/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2014

221
VÝNOS
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 29. júla 2014
o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (strojársky priemysel)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 11 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Záväznosť Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2013 – 2014 z 30. apríla 2013 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky1) v znení Dodatku č. 1 z 1. apríla 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2013 – 2014 uzatvorenej 30. apríla 2013 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky2) sa rozširuje na zamestnávateľov v časti odvetvia, ktorých kód hlavnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností3) na úrovni skupiny je 25.4 – výroba zbraní a munície, 28.3 – výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo a 29.1 – výroba motorových vozidiel.
§ 2
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Ján Richter v. r.
1)
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 158/2013 Z. z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
2)
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 114/2014 Z. z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
3)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.