222/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.08.2014

222
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 29. júla 2014 č. 12 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu.
Hlavným cieľom opatrenia je zabezpečovanie údajov pre Národnú banku Slovenska na účel vykonávania dohľadu nad bankami a pobočkami zahraničných bánk prostredníctvom tých vzorov výkazov a hlásení, ktoré možno naďalej požadovať od bánk a pobočiek zahraničných bánk po nadobudnutí novej európskej úpravy v oblasti výkazníctva.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 24/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.