223/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.08.2014

223
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z. z.
opatrenie z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu.
Opatrením sa ustanovuje forma, vecný obsah, termíny a spôsob predkladania výkazov obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. augusta 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 24/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.