225/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.08.2014

225
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Prezident Slovenskej republiky rámcovú dohodu ratifikoval 10. marca 2011.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 2009 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej.
Národná rada Slovenskej republiky s rámcovou dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 297 z 3. februára 2011 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ratifikačná listina bola 16. marca 2011 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európskej únie.
Rámcová dohoda nadobudla platnosť 1. mája 2014 v súlade s článkom 48 ods. 1.
K oznámeniu č. 225/2014 Z. z.
RÁMCOVÁ DOHODA O KOMPLEXNOM PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A JEHO ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE A INDONÉZSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ
EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,
ďalej len „Spoločenstvo“, a
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,
ESTÓNSKA REPUBLIKA,
ÍRSKO,
HELÉNSKA REPUBLIKA,
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,
TALIANSKA REPUBLIKA,
CYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITOVSKÁ REPUBLIKA,
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
MALTSKÁ REPUBLIKA,
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,
RAKÚSKA REPUBLIKA,
POĽSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FÍNSKA REPUBLIKA,
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,
zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii, ďalej len „členské štáty“,
na jednej strane a
VLÁDA INDONÉZSKEJ REPUBLIKY
na strane druhej,
ďalej len „zúčastnené strany“,
BERÚC DO ÚVAHY tradičné priateľské väzby medzi Indonézskou republikou a Európskym spoločenstvom a úzke historické, politické a hospodárske putá, ktoré ich spájajú,
KEĎŽE zúčastnené strany pripisujú osobitnú dôležitosť mnohostrannému charakteru svojich vzájomných vzťahov,
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC odhodlanie zúčastnených strán rešpektovať zásady zakotvené v Charte Organizácie Spojených národov,
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC záväzok zúčastnených strán rešpektovať, presadzovať a chrániť demokratické zásady a základné ľudské práva, zásady právneho štátu, mier a medzinárodnú spravodlivosť spôsobom zakotveným okrem iného vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv Organizácie Spojených národov, v Rímskom štatúte a v ostatných medzinárodných nástrojoch dodržiavania ľudských práv, ktoré platia pre obe zúčastnené strany,
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC rešpektovanie zvrchovanosti, územnej celistvosti a národnej jednotnosti Indonézskej republiky,
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC oddanosť zásadám právneho štátu a riadnej správy vecí verejných, ako aj túžbu podporovať hospodársky a sociálny pokrok svojich národov, berúc pritom do úvahy zásadu trvalo udržateľného rozvoja a požiadavky ochrany životného prostredia,
OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC, že najzávažnejšie zločiny vyvolávajúce obavy medzinárodného spoločenstva nesmú zostať nepotrestané, tí, ktorí sú z nich obvinení, by mali byť predvedení pred súd a v prípade preukázania viny by mali byť náležite potrestaní a že prostredníctvom vnútroštátnych opatrení a posilnením celosvetovej spolupráce treba zabezpečiť ich účinné stíhanie,
VYJADRUJÚC bezvýhradnú odhodlanosť bojovať proti všetkým formám medzinárodného organizovaného zločinu a terorizmu v súlade s medzinárodným právom vrátane práva v oblasti ľudských práv, humanitárnych zásad v oblasti migrácie a utečenectva a medzinárodných humanitárnych právnych predpisov, rozbehnúť účinnú medzinárodnú spoluprácu a ustanoviť nástroje na odstránenie týchto zločinov,
KEĎŽE zúčastnené strany si uvedomujú, že prijatie príslušných medzinárodných dohovorov a ostatných súvisiacich rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov (BR OSN) vrátane rezolúcie BR OSN č. 1540 znamená pre celé medzinárodné spoločenstvo záväzok bojovať proti šíreniu zbraní hromadného ničenia,
UVEDOMUJÚC SI potrebu posilniť odzbrojovanie a povinnosti v súvislosti s nešírením zbraní hromadného ničenia v rámci medzinárodného práva okrem iného aj preto, aby sa vylúčilo nebezpečenstvo, ktoré predstavujú tieto zbrane,
UVEDOMUJÚC SI dôležitosť Dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Indonéziou, Malajziou, Filipínami, Singapurom a Thajskom – členskými krajinami Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) zo 7. marca 1980 a následných prístupových protokolov,
UVEDOMUJÚC SI dôležitosť posilňovania existujúcich vzťahov medzi zúčastnenými stranami s cieľom prehlbovať spoluprácu medzi nimi a ich spoločnú vôľu konsolidovať, prehlbovať a diverzifikovať vzájomné vzťahy v oblastiach spoločného záujmu na základe rovnosti, nediskriminácie a prihliadania na prírodné prostredie a vzájomný prospech,
POTVRDZUJÚC túžbu prehĺbiť spoluprácu medzi Európskym spoločenstvom a Indonézskou republikou založenú na spoločných hodnotách a vzájomnom prospechu, berúc do úvahy aktivity uskutočňované na regionálnej úrovni,
V ZMYSLE svojich príslušných právnych predpisov a regulačných opatrení,
SA DOHODLI TAKTO:
HLAVA I
CHARAKTER A ROZSAH
ČLÁNOK 1
Všeobecné zásady
1.
Rešpektovanie demokratických zásad a základných ľudských práv spôsobom zakotveným vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v ostatných medzinárodných nástrojoch dodržiavania ľudských práv, ktoré platia pre obe zúčastnené strany, tvorí jadro vnútornej i medzinárodnej politiky oboch zúčastnených strán a zároveň aj podstatnú súčasť tejto dohody.
2.
Zúčastnené strany potvrdzujú, že uznávajú spoločné hodnoty vyjadrené v Charte Organizácie Spojených národov.
3.
Zúčastnené strany potvrdzujú svoje odhodlanie presadzovať trvalo udržateľný rozvoj, spolupracovať pri riešení problémov spojených so zmenou klímy a prispievať k dosahovaniu miléniových rozvojových cieľov.
4.
Zúčastnené strany opätovne potvrdzujú svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej deklarácie o účinnosti pomoci z roku 2005 a súhlasia s posilnením spolupráce s cieľom naďalej skvalitňovať rozvoj.
5.
Zúčastnené strany opätovne potvrdzujú oddanosť zásadám riadnej správy vecí verejných a právneho štátu vrátane nezávislosti súdnictva a boja proti korupcii.
6.
Implementácia tejto dohody o partnerstve a spolupráci je založená na zásadách rovnosti a vzájomného prospechu.
ČLÁNOK 2
Ciele spolupráce
S cieľom posilniť svoj bilaterálny vzťah sa zúčastnené strany podujímajú rozbehnúť mnohostranný dialóg a ešte viac podporovať vzájomnú spoluprácu vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. Vynakladané úsilie sa bude orientovať najmä na:
a)
nadviazanie bilaterálnej spolupráce v rámci všetkých príslušných regionálnych a medzinárodných fór a organizácií,
b)
rozvinutie obojstranne výhodného obchodu a investícií medzi zúčastnenými stranami,
c)
nadviazanie spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu týkajúcich sa obchodu a investícií s cieľom uľahčiť obchodné a investičné toky a vyhýbať sa prekážkam, ktoré bránia obchodu a investíciám, a odstraňovať ich, zahrnúc do tohto procesu v opodstatnených prípadoch aj súčasné a budúce regionálne iniciatívy ES-ASEAN,
d)
nadviazanie spolupráce v ostatných oblastiach spoločného záujmu, najmä pokiaľ ide o cestovný ruch, finančné služby; zdaňovanie a clá; makrohospodársku politiku; priemyselnú politiku a MSP; informačnú spoločnosť; vedu a techniku; energetiku; dopravu a bezpečnosť v doprave; vzdelávanie a kultúru; ľudské práva; životné prostredie a prírodné zdroje vrátane morského prostredia; lesníctvo; poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka; spoluprácu v námorných záležitostiach a rybnom hospodárstve; zdravie; potravinovú bezpečnosť; dobré životné podmienky zvierat; štatistiku; ochranu osobných údajov; spoluprácu na modernizácii štátnej a verejnej správy; práva duševného vlastníctva,
e)
nadviazanie spolupráce v otázkach migrácie vrátane legálnej a nelegálnej migrácie, pašovania osôb a obchodovania s ľudskými bytosťami,
f)
nadviazanie spolupráce v oblasti ľudských práv a právnych záležitostí,
g)
nadviazanie spolupráce v boji proti šíreniu zbraní hromadného ničenia,
h)
nadviazanie spolupráce v boji proti terorizmu a medzinárodnému zločinu, ako je napr. výroba nepovolených drog a ich prekurzorov, priekupníctvo s nimi a pranie špinavých peňazí,
i)
posilnenie súčasnej a povzbudenie budúcej účasti oboch zúčastnených strán na príslušných subregionálnych a regionálnych kooperačných programoch,
j)
pozdvihnutie profilu zúčastnených strán v regióne druhej strany,
k)
presadzovanie porozumenia medzi ľuďmi oboch národov spoluprácou rozličných mimovládnych subjektov, ako sú napr. tímy pre výskum verejnej politiky (think-tanky), akademici, občianska spoločnosť a médiá, formou seminárov, konferencií, ovplyvňovania mládeže a iných aktivít.
ČLÁNOK 3
Boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia
1.
Zúčastnené strany zastávajú názor, že šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov na štátnej aj neštátnej úrovni predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodnú stabilitu a bezpečnosť.
2.
Zúčastnené strany sa preto dohodli, že budú spolupracovať a zúčastňovať sa boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov bezvýhradným dodržiavaním svojich súčasných záväzkov v rámci multilaterálnych zmlúv/dohovorov o odzbrojovaní a nešírení týchto zbraní, ako aj v rámci ostatných multilaterálne dojednaných dohôd a medzinárodných záväzkov, a ich implementáciou do vnútroštátnych právnych predpisov. Zúčastnené strany súhlasia s tým, že toto ustanovenie predstavuje podstatnú súčasť tejto dohody.
3.
Ďalej sa zúčastnené strany dohodli, že budú spolupracovať a uskutočňovať kroky potrebné na posilnenie a implementáciu medzinárodných nástrojov odzbrojovania a nešírenia zbraní hromadného ničenia, ktoré sa vzťahujú na obe strany, okrem iného výmenou informácií, skúseností a odborných poznatkov.
4.
Zúčastnené strany sa dohodli, že budú spolupracovať a zúčastňovať sa boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov aj prijímaním opatrení na podpisovanie, ratifikáciu, eventuálne pristupovanie, a úplnú implementáciu všetkých ostatných príslušných medzinárodných nástrojov.
5.
Zúčastnené strany sa ďalej dohodli spolupracovať pri zavádzaní účinných vývozných kontrol na vnútroštátnej úrovni na predchádzanie šíreniu uvedených zbraní, ktorými by sa kontroloval vývoz, ako aj prevoz tovaru súvisiaceho so zbraňami hromadného ničenia vrátane kontrolovania konečného použitia týchto zbraní ako technológií, ktoré sa dajú použiť na dvojaký účel, a zavedenia účinných sankcií za porušovanie vývozných kontrol.
6.
Zúčastnené strany sa zaväzujú rozbehnúť pravidelný politický dialóg, ktorý bude dopĺňať a utužovať uvedené prvky. Tento dialóg sa môže uskutočňovať na regionálnej úrovni.
ČLÁNOK 4
Právna spolupráca
1.
Zúčastnené strany spolupracujú na záležitostiach súvisiacich s vývinom ich právnych systémov, právnych predpisov a právnych inštitúcií vrátane spolupráce pri budovaní ich účinnosti, a to výmenou názorov a odborných poznatkov, ako aj budovaním kapacít. V rámci svojich právomocí a kompetencií sa zúčastnené strany snažia rozvinúť vzájomnú právnu pomoc v trestnoprávnych záležitostiach a pri extradícii.
2.
Zúčastnené strany opätovne potvrdzujú, že najzávažnejšie zločiny vyvolávajúce obavy medzinárodného spoločenstva nesmú zostať nepotrestané a tí, ktorí sú z nich obvinení, by mali byť predvedení pred súd a v prípade preukázania viny by mali byť náležite potrestaní.
3.
Zúčastnené strany sa dohodli, že budú spolupracovať pri implementácii Prezidentského výnosu o Národnom akčnom pláne ľudských práv na obdobie rokov 2004 – 2009 vrátane príprav na ratifikáciu a implementáciu medzinárodných nástrojov v oblasti ľudských práv, ako sú napr. Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy a Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu.
4.
Zúčastnené strany súhlasia s tým, že vzájomný dialóg o týchto otázkach bude prospešný pre obe strany.
ČLÁNOK 5
Spolupráca v boji proti terorizmu
1.
Zúčastnené strany opätovne potvrdzujú dôležitosť boja proti terorizmu a v súlade s platnými medzinárodnými dohovormi vrátane nástrojov v oblasti ľudských práv a medzinárodných humanitárnych právnych predpisov, ako aj s ich príslušnou legislatívou a regulačnými opatreniami, berúc pritom do úvahy Celosvetovú stratégiu boja proti terorizmu OSN obsiahnutú v rezolúcii Valného zhromaždenia OSN č. 60/288 z 8. septembra 2006 a Spoločné vyhlásenie EÚ a ASEANu o spolupráci v boji proti terorizmu z 28. januára 2003, sa strany dohodli na spolupráci pri prevencii a potláčaní teroristických činov.
2.
Zúčastnené strany v rámci implementácie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1373 a ďalších príslušných rezolúcií, medzinárodných dohovorov a nástrojov vzťahujúcich sa na obe strany spolupracujú v boji proti terorizmu okrem iného:
– výmenou informácií o teroristických skupinách a ich podporných sieťach v súlade s medzinárodnými a vnútroštátnymi právnymi predpismi,
– výmenou názorov na prostriedky a metódy používané v boji proti terorizmu vrátane technickej oblasti a odbornej prípravy a výmenou skúseností, pokiaľ ide o predchádzanie terorizmu,
– spoluprácou pri presadzovaní práva, posilňovaní právneho rámca a riešení okolností napomáhajúcich šírenie terorizmu,
– spoluprácou pri presadzovaní riadenia a správy hraníc a pri posilňovaní budovania kapacít zavádzaním školiacich a vzdelávacích programov a programov na budovanie kontaktov, prostredníctvom výmenných návštev vysoko postavených predstaviteľov, akademikov, analytikov a subjektov pôsobiacich v oblasti a organizovaním seminárov a konferencií.
HLAVA II
SPOLUPRÁCA NA PÔDE REGIONÁLNYCH A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ
ČLÁNOK 6
Zúčastnené strany sa zaväzujú, že si budú vymieňať názory a spolupracovať v rámci regionálnych a medzinárodných fór a organizácií, ako je OSN, dialóg medzi EÚ a ASEANom, regionálne fórum ASEANu (ARF), ázijsko-európske stretnutia (ASEM), Konferencia OSN pre rozvoj a obchod (UNCTAD) a Svetová obchodná organizácia (WTO).
HLAVA III
BILATERÁLNA A REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA
ČLÁNOK 7
1.
Obidve strany sa dohodli, že pre každú oblasť dialógu a spolupráce podľa tejto dohody, kladúc dôraz na otázky v pôsobnosti bilaterálnej spolupráce, budú uskutočňovať súvisiace aktivity na bilaterálnej alebo regionálnej úrovni, alebo ich kombináciou. Pri vyberaní náležitej úrovne zúčastnené strany budú prihliadať na možnosť maximalizovať vplyv na všetky zainteresované strany a posilňovať ich zaangažovanosť, maximálne pritom využívajúc dostupné zdroje, berúc do úvahy politickú a inštitucionálnu uskutočniteľnosť a zabezpečujúc nadväznosť na ostatné aktivity s účasťou Spoločenstva a partnerov z ASEANu.
2.
Spoločenstvo a Indonézia sa môžu prípadne aj rozhodnúť rozšíriť finančnú podporu na kooperačné aktivity v oblastiach spadajúcich pod dohodu alebo vo vzťahu k dohode v súlade so svojimi príslušnými finančnými postupmi a zdrojmi. Táto spolupráca môže zahŕňať najmä organizovanie školiacich programov, pracovných dielní a seminárov, výmeny odborníkov, štúdie a iné akcie, na ktorých sa zúčastnené strany dohodli.
HLAVA IV
SPOLUPRÁCA V RÁMCI OBCHODU A INVESTÍCIÍ
ČLÁNOK 8
Všeobecné zásady
1.
Zúčastnené strany sa angažujú v dialógu o bilaterálnych a multilaterálnych obchodných a s obchodom súvisiacich záležitostiach s cieľom posilniť bilaterálne obchodné vzťahy a napredovať v systéme multilaterálneho obchodu.
2.
Zúčastnené strany sa zaväzujú, že budú podporovať rozvoj a diverzifikáciu svojich vzájomných obchodných výmen na maximálnu možnú úroveň a k vzájomnému prospechu. Zaväzujú sa dosiahnuť zlepšenie podmienok prístupu na trh tým, že budú pracovať na odstránení obchodných bariér najmä včasným odstránením iných ako colných prekážok a prijatím opatrení na zlepšenie transparentnosti, berúc do úvahy prácu, ktorú v tejto oblasti vykonali medzinárodné organizácie.
3.
Uvedomujúc si, že v oblasti rozvoja zohráva obchod nenahraditeľnú úlohu a pomoc formou schém obchodných výhod sa ukázala byť prospešnou pre rozvojové krajiny, sa zúčastnené strany snažia posilniť diskusiu o takejto pomoci v plnom súlade s WTO.
4.
Zúčastnené strany sa navzájom informujú o vývoji v takých oblastiach obchodnej a s obchodom súvisiacej politiky, ako je napr. poľnohospodárska politika, politika potravinovej bezpečnosti, politika v oblasti zdravia zvierat, spotrebiteľská politika, nebezpečné chemické látky a politika odpadového hospodárstva.
5.
Zúčastnené strany budú podporovať dialóg a spoluprácu pri rozvíjaní svojich obchodných a investičných vzťahov vrátane poskytovania technických kapacít na riešenie problémov v oblastiach uvedených v článkoch 9 až 16.
ČLÁNOK 9
Sanitárne a fytosanitárne otázky
Zúčastnené strany diskutujú a vymieňajú si informácie o legislatívnych, certifikačných a inšpekčných postupoch, najmä v rámci Dohody WTO o sanitárnych a fytosanitárnych záležitostiach (SPS), Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (IPPC), Medzinárodného epizootického úradu (OIE) a Komisie pre CODEX Alimentarius (potravinový kódex).
ČLÁNOK 10
Technické prekážky obchodu
Zúčastnené strany podporujú používanie medzinárodných noriem a spolupracujú pri výmene informácií o normách, postupoch posudzovania zhody a technických predpisoch, najmä v rámci Dohody WTO o technických prekážkach obchodu (TBT).
ČLÁNOK 11
Ochrana práv duševného vlastníctva
Zúčastnené strany spolupracujú na zlepšovaní a posilňovaní ochrany a využívania duševného vlastníctva najmä využívaním osvedčených postupov a pri podnecovaní šírenia príslušných vedomostí. Takáto spolupráca môže zahŕňať výmenu informácií a skúseností z praxe a z ďalších oblastí, ako je napr. propagácia, šírenie, zefektívňovanie zjednodušovaním, riadenie, harmonizácia, ochrana a účinné uplatňovanie práv duševného vlastníctva, predchádzanie zneužívaniu týchto práv a boj proti falšovaniu a pirátstvu.
ČLÁNOK 12
Uľahčenie obchodu
Zúčastnené strany si vymieňajú skúsenosti a skúmajú možnosti, ako zjednodušiť dovozné, vývozné a ostatné colné postupy, zvýšiť transparentnosť obchodných predpisov a rozvíjať colnú spoluprácu vrátane mechanizmov vzájomnej administratívnej výpomoci, a snažia sa dosiahnuť približovanie názorov a uskutočňovať spoločné aktivity v kontexte medzinárodných iniciatív. Zúčastnené strany venujú mimoriadnu pozornosť zvyšovaniu bezpečnostnej dimenzie medzinárodného obchodu vrátane dopravných služieb a zabezpečeniu vyváženého prístupu medzi uľahčovaním obchodu a bojom proti podvodom a nezrovnalostiam.
ČLÁNOK 13
Colná spolupráca
Bez toho, aby boli dotknuté ostatné formy spolupráce ustanovené touto dohodou, obe zúčastnené strany vyjadrujú svoj záujem zvažovať do budúcnosti možnosť uzatvorenia protokolu o colnej spolupráci vrátane vzájomnej výpomoci v rámci inštitucionálneho rámca zriadeného touto dohodou.
ČLÁNOK 14
Investície
Zúčastnené strany povzbudzujú väčší prílev investícií rozvíjaním atraktívneho a stabilného prostredia pre recipročné investície prostredníctvom dôsledného dialógu zameraného na prehĺbenie porozumenia a spolupráce v investičných otázkach, využívajúc administratívne mechanizmy na uľahčenie prílevu investícií a podporujúc stabilný, transparentný, otvorený a nediskriminačný investičný systém.
ČLÁNOK 15
Politika hospodárskej súťaže
Zúčastnené strany presadzujú efektívne a účinné zriadenie i uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže a šírenie informácií s cieľom podporovať transparentnosť a právnu istotu pre subjekty podnikajúce na trhu druhej strany.
ČLÁNOK 16
Služby
Zúčastnené strany rozbehnú dôsledný dialóg zameraný najmä na výmenu informácií o svojich príslušných regulačných prostrediach, na podporu vzájomného prístupu na trhy, podporu prístupu ku kapitálovým a technologickým zdrojom a podporu obchodu v oblasti služieb medzi obidvomi regiónmi a na trhoch v tretích krajinách.
HLAVA V
SPOLUPRÁCA V OSTATNÝCH SEKTOROCH
ČLÁNOK 17
Turistika
1.
Zúčastnené strany môžu spolupracovať na zlepšení výmeny informácií a pri zavádzaní osvedčených postupov s cieľom zabezpečiť vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu v súlade s Celosvetovým etickým kódexom cestovného ruchu Svetovej organizácie cestovného ruchu a so zásadami trvalej udržateľnosti, ktoré tvoria základ miestneho procesu Agendy 21.
2.
Zúčastnené strany môžu rozvíjať spoluprácu pri ochrane a maximalizácii potenciálu národného a kultúrneho dedičstva, zmierňovaní negatívneho dopadu cestovného ruchu a pri zvyšovaní pozitívneho prínosu podnikania v cestovnom ruchu do trvalo udržateľného rozvoja miestneho spoločenstva najmä rozvíjaním ekoturistiky, rešpektovaním celistvosti a záujmov miestnych spoločenstiev a skvalitňovaním odbornej prípravy v turistickom priemysle.
ČLÁNOK 18
Finančné služby
Zúčastnené strany sa dohodli, že budú v súlade so svojimi potrebami a v rámci príslušných programov a legislatívy podporovať spoluprácu vo finančných službách.
ČLÁNOK 19
Dialóg o hospodárskej politike
1.
Zúčastnené strany sa dohodli, že budú spolupracovať pri podpore výmeny informácií a skúseností, pokiaľ ide o vlastné hospodárske trendy a politiku, ako aj pri výmene skúseností s hospodárskou politikou vrátane skúseností v kontexte regionálnej hospodárskej spolupráce a integrácie.
2.
Zúčastnené strany sa snažia prehĺbiť dialóg o hospodárskych záležitostiach medzi svojimi orgánmi – medzi tieto záležitosti môže podľa dohody medzi zúčastnenými stranami patriť menová politika, fiškálna politika (vrátane daní), verejné financie a makroekonomická stabilizácia a zahraničný dlh.
3.
Zúčastnené strany si uvedomujú dôležitosť zvyšovania transparentnosti a výmeny informácií s cieľom uľahčiť presadzovanie opatrení na prevenciu vyhýbania sa daniam alebo daňových únikov v kontexte svojich príslušných právnych rámcov. Dohodli sa na zlepšení spolupráce v tejto oblasti.
ČLÁNOK 20
Priemyselná politika a spolupráca malých a stredných podnikov
1.
Berúc do úvahy svoju hospodársku politiku a ciele, sa zúčastnené strany dohodli podporovať spoluprácu vo všetkých oblastiach priemyselnej politiky, ktoré možno pokladať za primerané, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP) najmä:
– výmenou informácií a skúseností s vytváraním rámcových podmienok pre MSP s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť,
– podporovaním kontaktov medzi hospodárskymi prevádzkami, stimuláciou spoločných investícií a zakladaním spoločných podnikov a informačných sietí, a to predovšetkým prostredníctvom existujúcich horizontálnych programov Spoločenstva, stimulujúc hlavne postupovanie „mäkkých a tvrdých technológií“ medzi partnermi,
– uľahčovaním prístupu k financiám a na trhy, poskytovaním informácií a stimuláciou inovácií výmenou osvedčených postupov pri získavaní prístupu k financiám najmä pre mikro a malé podniky,
– spoločnými výskumnými projektmi vo vybraných priemyselných oblastiach a spoluprácou v oblasti noriem a pri postupoch posudzovania zhody a technických regulačných opatreniach, a to podľa vzájomnej dohody.
2.
Zúčastnené strany uľahčujú a podporujú príslušné aktivity rozbehnuté súkromnými sektormi oboch strán.
ČLÁNOK 21
Informačná spoločnosť
Uvedomujúc si, že informačné a komunikačné technológie sú kľúčovou súčasťou moderného života a zohrávajú rozhodujúcu úlohu v hospodárskom a spoločenskom rozvoji, zúčastnené strany sa snažia spolupracovať v tejto oblasti a túto spoluprácu zamerať najmä na:
a)
uľahčenie mnohostranného regionálneho dialógu o rôznych aspektoch informačnej spoločnosti, predovšetkým o politike a riadení v oblasti elektronickej komunikácie vrátane univerzálnej služby, o poskytovaní licencií a všeobecných povolení, ochrane súkromia a osobných údajov a o nezávislosti a efektívnosti regulačného orgánu,
b)
vzájomné prepojenie a interoperabilitu sietí a služieb Spoločenstva, Indonézie a juhovýchodnej Ázie,
c)
normalizáciu a šírenie nových informačných a komunikačných technológií,
d)
podporu výskumnej spolupráce medzi Spoločenstvom a Indonéziou v oblasti informačných a komunikačných technológií,
e)
spoločné výskumné projekty v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT),
f)
otázky/aspekty bezpečnosti IKT.
ČLÁNOK 22
Veda a technika
1.
Zúčastnené strany sa dohodli, že budú spolupracovať vo sfére vedy a techniky v oblastiach spoločného záujmu, ako je napr. energetika, doprava, životné prostredie a prírodné zdroje a zdravie, berúc ohľad na svoju príslušnú politiku.
2.
Cieľom takejto spolupráce je:
a)
podnecovať výmenu informácií a know-how v oblasti vedy a techniky, najmä v oblasti implementácie politík a programov,
b)
podporovať trvalé vzťahy medzi vedeckými komunitami, výskumnými centrami, univerzitami a priemyslom zúčastnených strán,
c)
podporovať odbornú prípravu ľudských zdrojov,
d)
podporovať ostatné formy vzájomne dohodnutej spolupráce.
3.
Spolupráca môže mať formu spoločných výskumných projektov a výmen, stretnutí a odbornej prípravy vedcov prostredníctvom medzinárodných programov mobility, zabezpečujúcich maximálne šírenie výsledkov výskumu.
4.
Zúčastnené strany pri tejto spolupráci uprednostňujú účasť svojich príslušných vyšších vzdelávacích inštitúcií, výskumných centier a výrobných sektorov, najmä účasť MSP.
ČLÁNOK 23
Energetika
Zúčastnené strany sa snažia posilniť spoluprácu v energetickom sektore. Na tento účel sa zúčastnené strany dohodli podporovať vzájomne výhodné kontakty s cieľom:
a)
diverzifikovať energetické zdroje, aby sa zvýšila bezpečnosť dodávok, rozvinúť nové a obnoviteľné formy energie a spolupracovať pri aktivitách v oblasti priemyselnej energetiky nadväzujúcich smerom nahor i nadol,
b)
dosiahnuť racionálne využívanie energie prostredníctvom snahy zo strany dodávky i dopytu a posilniť spoluprácu v boji proti zmene klímy vrátane mechanizmu čistého rozvoja z Kjótskeho protokolu,
c)
podporovať postupovanie technológií zamerané na trvalo udržateľnú výrobu a využívanie energie,
d)
riešiť prepojenie medzi primeraným prístupom k energiám a trvalo udržateľným rozvojom.
ČLÁNOK 24
Doprava
1.
Zúčastnené strany sa snažia spolupracovať vo všetkých relevantných oblastiach dopravnej politiky s cieľom zlepšiť prepravu tovaru a cestujúcich, podporovať bezpečnosť, bezpečnosť námornej a leteckej dopravy, rozvíjanie ľudských zdrojov, ochranu životného prostredia a zvyšovať efektívnosť svojich dopravných systémov.
2.
Formy uvedenej spolupráce môžu zahŕňať najmä:
a)
výmenu informácií o dopravnej politike a praxi príslušnej strany, najmä pokiaľ ide o mestskú, vidiecku, vnútrozemskú a námornú dopravu vrátane logistiky a vzájomného prepojenia a interoperability multimodálnych dopravných sietí, ako aj správu ciest, železníc, prístavov a letísk,
b)
prípadné využitie Európskeho globálneho satelitného navigačného systému (Galileo) zamerané predovšetkým na oblasti spoločného záujmu,
c)
dialóg v oblasti leteckých dopravných služieb s cieľom ďalšieho rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi oboma stranami v oblasti spoločného záujmu; vrátane zmeny a doplnenia určitých prvkov v existujúcich bilaterálnych dohodách o leteckých službách medzi Indonéziou a jednotlivými členskými štátmi, aby sa zosúladili s príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami oboch strán a aby sa preskúmali možnosti ďalšieho rozvoja spolupráce v oblasti leteckej dopravy,
d)
dialóg na poli námorných dopravných služieb zameraný na neobmedzený prístup na medzinárodné námorné trhy a k obchodovaniu na komerčnom základe, na nezavádzanie doložiek o spoločnom náklade, na vnútroštátny prístup a doložky najvyšších výhod pre plavidlá prevádzkované štátnymi príslušníkmi alebo spoločnosťami druhej strany a na otázky súvisiace s donáškovými dopravnými službami,
e)
implementáciu noriem a nariadení upravujúcich ochranu, bezpečnosť a predchádzanie znečisťovania, najmä pokiaľ ide o námornú a leteckú dopravu, v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi.
ČLÁNOK 25
Vzdelávanie a kultúra
1.
Zúčastnené strany sa dohodli, že budú podporovať spoluprácu v oblasti vzdelávania a kultúry, ktorá rešpektuje ich rozmanitosť, s cieľom zvyšovať vzájomné porozumenie a rozširovať vedomosti o svojich kultúrach.
2.
Zúčastnené strany sa snažia prijímať náležité opatrenia s cieľom podporovať kultúrne výmeny a uskutočňovať spoločné iniciatívy v rôznych kultúrnych oblastiach vrátane spoločnej organizácie kultúrnych podujatí. V tomto ohľade sa zúčastnené strany dohodli, že budú naďalej podporovať aktivity Nadácie Ázia – Európa.
3.
Zúčastnené strany sa dohodli, že budú diskutovať a spolupracovať v rámci príslušných medzinárodných fór, ako je napr. UNESCO, a vymieňať si názory na kultúrnu rozmanitosť vrátane názorov na také výsledky, ako je ratifikácia a implementácia Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov organizácie UNESCO.
4.
Zúčastnené strany ďalej kladú dôraz na opatrenia určené na vytváranie väzieb medzi ich príslušnými špecializovanými agentúrami, na podnecovanie výmen informácií, know-how, študentov, odborníkov a technických zdrojov a na presadzovanie IKT, využívajúc možnosti ponúkané programami Spoločenstva v juhovýchodnej Ázii pre oblasť vzdelávania a kultúry ako aj skúsenosti získané v tejto oblasti. Obe strany sa takisto dohodli, že budú podporovať implementáciu programu Erasmus Mundus.
ČLÁNOK 26
Ľudské práva
1.
Zúčastnené strany sa dohodli na spolupráci pri presadzovaní a ochrane ľudských práv.
2.
Táto spolupráca môže okrem iného zahŕňať:
a)
podporu implementácie indonézskeho Národného akčného plánu ľudských práv,
b)
presadzovanie ľudských práv a vzdelávania,
c)
posilňovanie inštitúcií pôsobiacich v oblasti ľudských práv.
3.
Zúčastnené strany súhlasia s tým, že vzájomný dialóg o týchto otázkach bude prospešný pre obe strany.
ČLÁNOK 27
Životné prostredie a prírodné zdroje
1.
Zúčastnené strany sa dohodli, že je potrebné trvalo udržateľným spôsobom zachovať a hospodáriť s prírodnými zdrojmi a biologickou diverzitou ako základom pre vývoj súčasných a budúcich generácií.
2.
Pri všetkých aktivitách uskutočňovaných zúčastnenými stranami v rámci tejto dohody sa berú do úvahy výsledky Svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji, ako aj implementácia príslušných multilaterálnych environmentálnych dohôd platných pre obe strany.
3.
Strany sa snažia pokračovať v spolupráci na regionálnych programoch ochrany životného prostredia, najmä pokiaľ ide o:
a)
ekologické povedomie a vynútiteľnosť práva,
b)
budovanie kapacít v oblasti zmeny klímy a energetickej efektívnosti zamerané na výskum a rozvoj, monitorovanie a analýzu zmeny klímy a skleníkového efektu a na zmierňovacie a adaptačné programy,
c)
budovanie kapacít pre účasť na multilaterálnych environmentálnych dohodách vrátane dohôd o biodiverzite, biologickej bezpečnosti a dohovoru CITES, ako aj pre ich implementáciu,
d)
podporovanie ekologických technológií, výrobkov a služieb vrátane budovania kapacít pre systémy ekologického hospodárstva a ekologické značenie,
e)
prevenciu nezákonného cezhraničného presunu nebezpečných látok, nebezpečných odpadov a iných foriem odpadu,
f)
pobrežné a morské prostredie, zachovanie prostredia, znečistenie ovzdušia a kontrolu rozkladu,
g)
lokálnu účasť na ochrane životného prostredia a trvalo udržateľnom rozvoji,
h)
hospodárenie s pôdou,
i)
prijímanie opatrení na riešenie cezhraničného znečisťovania ovzdušia.
4.
Zúčastnené strany podnecujú vzájomný prístup k svojim programom v tejto oblasti v súlade so špecifickými podmienkami týchto programov.
ČLÁNOK 28
Lesné hospodárstvo
1.
Zúčastnené strany sa dohodli, že je potrebné trvalo udržateľným spôsobom chrániť, zachovať a hospodáriť s lesnými zdrojmi a ich biologickou diverzitou, a to pre súčasné aj budúce generácie.
2.
Zúčastnené strany sa snažia pokračovať v spolupráci na zlepšovaní lesného a požiarneho hospodárstva, v boji proti nelegálnej ťažbe a súvisiacemu obchodu, pri správe lesov a podpore trvalo udržateľného hospodárenia.
3.
Zúčastnené strany rozvíjajú kooperačné programy, okrem iného v týchto oblastiach:
a)
spolupráca na pôde príslušných medzinárodných, regionálnych a bilaterálnych fór pri presadzovaní vytvárania právnych nástrojov na riešenie nelegálnej ťažby a súvisiaceho obchodu,
b)
budovanie kapacít, výskum a vývoj,
c)
podpora rozvoja trvalo udržateľného lesníctva,
d)
rozvoj certifikácie lesov.
ČLÁNOK 29
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Zúčastnené strany sa dohodli, že budú rozvíjať spoluprácu v poľnohospodárstve a na rozvoji vidieka. Hlbšie je možné rozvíjať tieto oblasti spolupráce:
a)
poľnohospodársku politiku a medzinárodnú poľnohospodársku perspektívu vo všeobecnosti,
b)
možnosti odstraňovania prekážok obchodu s plodinami, hospodárskymi zvieratami a súvisiacimi výrobkami,
c)
rozvojová politika vo vidieckych oblastiach,
d)
kvalitatívna politika v oblasti plodín a hospodárskych zvierat a chráneného zemepisného značenia,
e)
rozvíjanie trhov a podpora medzinárodných obchodných vzťahov,
f)
rozvoj trvalo udržateľného poľnohospodárstva.
ČLÁNOK 30
Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo
Zúčastnené strany budú podporovať spoluprácu v námorných záležitostiach a rybnom hospodárstve na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni, predovšetkým s cieľom podporovať trvalo udržateľné a zodpovedné námorné a rybné hospodárstvo a jeho trvalo udržateľný a zodpovedný rozvoj. Táto spolupráca môže zahŕňať:
a)
výmenu informácií,
b)
podporu trvalo udržateľnej a zodpovednej dlhodobej politiky v námorných záležitostiach a rybnom hospodárstve vrátane zachovania pobrežných a morských zdrojov a hospodárenia s nimi,
c)
vynakladanie úsilia na predchádzanie nelegálnemu, nehlásenému a neregulovanému rybolovu a na boj proti nemu a
d)
rozvíjanie trhu a budovanie kapacít.
ČLÁNOK 31
Zdravie
1.
Zúčastnené strany sa dohodli na spolupráci v oblastiach zdravotníctva so spoločnými záujmami s cieľom posilniť činnosť na poli výskumu, riadenia zdravotníckych systémov, výživy, farmakologických prípravkov, preventívnej medicíny, najhorších prenosných chorôb, ako je vtáčia a pandemická chrípka, HIV/AIDS, SARS, ako aj na poli neprenosných chorôb, ako je rakovina a srdečné choroby, dopravné úrazy a ostatné zdravotné hrozby vrátane drogovej závislosti.
2.
Spolupráca sa uskutočňuje najmä v týchto oblastiach:
a)
výmena informácií a skúseností z uvedených oblastí,
b)
epidemiologické a decentralizačné programy, financovanie zdravotníctva, posilňovanie miestnych komunít a správa zdravotníckych služieb,
c)
budovanie kapacít prostredníctvom technickej asistencie a rozvíjaním programov odbornej prípravy,
d)
programy na skvalitnenie zdravotníckych služieb a podporu súvisiacich aktivít, okrem iného sem patrí znižovanie úmrtnosti detí a matiek.
ČLÁNOK 32
Štatistika
Zúčastnené strany sa v súlade s existujúcimi aktivitami v rámci spolupráce medzi Spoločenstvom a ASEANom v oblasti štatistiky dohodli, že budú podporovať harmonizáciu štatistických metód a postupov vrátane zberu a šírenia štatistických údajov, čím si na vzájomne akceptovateľnom základe umožnia využívať štatistické údaje o obchode s tovarom a službami a, všeobecnejšie, o akejkoľvek inej oblasti v pôsobnosti tejto dohody, ktorá sa takisto prepožičiava na štatistické spracovanie, napr. formou zberu, analýzy a šírenia údajov.
ČLÁNOK 33
Ochrana osobných údajov
1.
Zúčastnené strany sa dohodli, že sa budú angažovať v tejto oblasti a spoločne smerovať k zvýšeniu úrovne ochrany osobných údajov, majúc na zreteli osvedčené medzinárodné postupy obsiahnuté napr. v Usmerneniach OSN pre reguláciu počítačových súborov s osobnými údajmi (rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 45/95 zo 14. decembra 1990).
2.
Spolupráca v oblasti ochrany osobných údajov môže okrem iného zahŕňať technickú pomoc formou výmeny informácií a odborných poznatkov, prihliadajúc na právne predpisy a regulačné opatrenia zúčastnených strán.
ČLÁNOK 34
Migrácia
1.
Zúčastnené strany opätovne potvrdzujú dôležitosť spoločného úsilia pri riadení migračných tokov medzi svojimi územiami a s cieľom posilniť spoluprácu rozbehnú mnohostranný dialóg o všetkých otázkach súvisiacich s migráciou vrátane nelegálnej migrácie, pašovania osôb a obchodovania s ľudskými bytosťami, ako aj ochrany osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Migračné aspekty budú zahrnuté do vnútroštátnych stratégií hospodárskeho a sociálneho rozvoja oboch zúčastnených strán. Obe zúčastnené strany súhlasia s rešpektovaním humanitárnych zásad pri riešení otázok migrácie.
2.
Spolupráca medzi zúčastnenými stranami by mala byť založená na posúdení špecifických potrieb po vzájomnej porade medzi nimi a mala by sa vykonávať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi zúčastnených strán. Spolupráca sa zameria okrem iného na:
a)
riešenie hlavných príčin migrácie,
b)
rozvoj a implementáciu vnútroštátnej legislatívy a praxe v súlade s príslušnými medzinárodnými právnymi predpismi platnými pre obe strany a predovšetkým na zabezpečenie dodržiavania zásady „nenavracania“,
c)
otázky, ktoré sú pokladané za otázky spoločného záujmu v oblastí víz, cestovných dokladov a v oblasti riadenia a správy hraníc,
d)
podmienky prijímania osôb, ako aj práva a štatút prijatých osôb, na slušné zaobchádzanie a integráciu cudzích štátnych príslušníkov s oprávneným pobytom, vzdelávanie a odbornú prípravu a na opatrenia proti rasizmu a xenofóbii,
e)
budovanie kapacít v oblasti technickej i ľudských zdrojov,
f)
zavedenie účinnej a preventívnej politiky proti nelegálnej migrácii, pašovaniu osôb a obchodovaniu s ľudskými bytosťami vrátane spôsobov, ako bojovať proti sieťam takýchto pašerákov a obchodníkov a chrániť obete uvedenej nelegálnej činnosti,
g)
návrat osôb s neoprávneným pobytom uskutočnený za humánnych a dôstojných podmienok vrátane presadzovania ich dobrovoľného návratu a na readmisiu takýchto osôb v súlade s odsekom 3.
3.
V rámci spolupráce zameranej na predchádzanie a kontrolu nelegálnej migrácie a bez toho, aby bola dotknutá potreba chrániť obete obchodovania s ľudskými bytosťami, zúčastnené strany sa ďalej dohodli, že:
a)
určia totožnosť svojich údajných štátnych príslušníkov a prevezmú všetkých svojich štátnych príslušníkov s neoprávneným pobytom na území členského štátu alebo Indonézie, a to na požiadanie a bez zbytočného odkladu a ďalších formalít hneď potom, čo sa preukáže ich štátna príslušnosť,
b)
na uvedený účel poskytnú svojim readmitovaným štátnym príslušníkom náležité doklady totožnosti.
4.
Zúčastnené strany sa dohodli, že na požiadanie budú rokovať o uzatvorení dohody stanovujúcej konkrétne readmisné povinnosti pre zúčastnené strany vrátane povinnosti prevziať svojich štátnych príslušníkov a štátnych príslušníkov tretích krajín. Dohoda by riešila aj otázku osôb bez štátnej príslušnosti.
ČLÁNOK 35
Boj proti organizovanému zločinu a korupcii
Zúčastnené strany sa dohodli na spolupráci a boji proti organizovanému a hospodárskemu zločinu, finančným podvodom a korupcii dodržiavaním svojich existujúcich vzájomných medzinárodných záväzkov v tejto oblasti vrátane účinnej spolupráce pri vymáhaní majetku alebo finančných prostriedkov získaných korupčnou činnosťou. Toto ustanovenie tvorí podstatnú súčasť tejto dohody.
ČLÁNOK 36
Spolupráca v boji proti nepovoleným drogám
1.
V rámci svojich príslušných právnych rámcov zúčastnené strany spolupracujú na zabezpečení komplexného a vyváženého prístupu prostredníctvom účinných opatrení a koordinácie medzi príslušnými orgánmi, najmä z oblasti zdravotníctva, vzdelávania, presadzovania práva vrátane colných služieb, sociálnej oblasti, súdnictva a sektoru vnútra, trhových právnych predpisov, a to s cieľom znížiť na najnižšiu možnú mieru ponuku nepovolených drog, priekupníctvo s nimi a dopyt po nich, ako aj ich vplyv na užívateľov drog i celkovú spoločnosť, a dosiahnuť účinnejšiu prevenciu zneužívania chemických prekurzorov používaných pri nepovolenej výrobe narkotík a psychotropných látok.
2.
Zúčastnené strany sa dohodnú, akými druhmi spolupráce dosiahnu tieto ciele. Opatrenia budú založené na spoločne dohodnutých zásadách v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi, s politickou deklaráciou a osobitnou deklaráciou o usmerňujúcich zásadách, ako znižovať dopyt po drogách, schválenými na 20. mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov venovanom drogám v júni 1998.
3.
Spolupráca medzi zúčastnenými stranami môže zahŕňať výmenu názorov na legislatívne rámce a osvedčené postupy, ako aj technickú a administratívnu pomoc v týchto oblastiach: predchádzanie užívaniu drog a riešenie tohto javu širokou škálou možností vrátane znižovania škôd napáchaných užívaním drog; informovanosť a monitorovacie centrá; odborná príprava personálu; drogový výskum; súdna a policajná spolupráca pri prevencii zneužívania chemických prekurzorov používaných pri nepovolenej výrobe narkotík a psychotropných látok. Strany sa môžu dohodnúť aj na ďalších oblastiach spolupráce.
4.
Zúčastnené strany môžu spolupracovať aj na podpore trvalo udržateľných alternatívnych rozvojových politík zameraných na znižovanie pestovania nepovolených drog, predovšetkým cannabisu, na najnižšiu možnú mieru.
ČLÁNOK 37
Spolupráca v boji proti praniu špinavých peňazí
1.
Zúčastnené strany sa dohodli, že je potrebné pracovať a spolupracovať na prevencii toho, aby sa ich finančné systémy nezneužívali na pranie výnosov z akejkoľvek trestnej činnosti vrátane priekupníctva s drogami a korupcie.
2.
Obe zúčastnené strany sa dohodli na spolupráci v oblasti technickej a administratívnej pomoci zameranej na rozvoj a implementáciu regulačných opatrení a na účinné fungovanie mechanizmu boja proti praniu špinavých peňazí a finančnému terorizmu vrátane vymáhania majetku a finančných prostriedkov získaných trestnou činnosťou.
3.
Spolupráca umožňuje výmenu náležitých informácií v rámci príslušných právnych predpisov a prijímanie primeraných noriem boja proti praniu špinavých peňazí a finančnému terorizmu, ktoré zodpovedajú normám prijatým Spoločenstvom a príslušnými medzinárodnými orgánmi činnými v tejto oblasti, ako je napr. Finančná akčná skupina na boj proti praniu špinavých peňazí (FATF).
ČLÁNOK 38
Občianska spoločnosť
1.
Zúčastnené strany si uvedomujú úlohu a potenciálny príspevok organizovanej občianskej spoločnosti, najmä akademickej obce, do dialógu a spolupráce podľa tejto dohody a dohodli sa, že budú podporovať účinný dialóg s organizovanou občianskou spoločnosťou a jej skutočnú angažovanosť.
2.
V súlade s demokratickými zásadami a právnymi predpismi a regulačnými opatreniami každej zúčastnenej strany organizovaná občianska spoločnosť (sa) môže:
a)
zúčastňovať na procese tvorby politiky na vnútroštátnej úrovni,
b)
byť informovaná o a zúčastňovať sa na diskusiách o stratégiách rozvoja a spolupráce a o politike v jednotlivých sektoroch, najmä v oblastiach, ktoré sa týkajú občanov, vrátane všetkých etáp rozvojového procesu,
c)
transparentne spravovať akékoľvek finančné zdroje pridelené na podporu jej aktivít,
d)
zúčastňovať na implementácii programov spolupráce vrátane budovania kapacít v oblastiach, ktoré ju zaujímajú.
ČLÁNOK 39
Spolupráca pri modernizácii štátnej a verejnej správy
Vychádzajúc z posúdenia konkrétnych potrieb uskutočneného po vzájomnej porade sa zúčastnené strany dohodli, že budú spolupracovať na modernizácii svojej verejnej správy, okrem iného na:
a)
zlepšovaní jej organizačnej efektívnosti,
b)
zvyšovaní efektívnosti a účinnosti poskytovania služieb inštitúciami,
c)
zabezpečení transparentného hospodárenia s verejnými zdrojmi a dodržiavania povinnosti zodpovedať sa,
d)
skvalitňovaní právneho a inštitucionálneho rámca,
e)
budovaní kapacít na tvorbu a implementáciu politiky (poskytovanie verejných služieb, zostavovanie a plnenie rozpočtu, boj proti korupcii),
f)
posilňovanie justičných systémov,
g)
skvalitňovanie mechanizmov a subjektov činných v oblasti presadzovania práva.
ČLÁNOK 40
Prostriedky spolupráce
1.
Zúčastnené strany sa dohodli na sprístupnení príslušných zdrojov vrátane finančných prostriedkov v súlade s tým, nakoľko im to umožňujú ich príslušné zdroje a regulačné opatrenia, s cieľom splniť ciele spolupráce stanovené v tejto dohode.
2.
Zúčastnené strany budú podporovať Európsku investičnú banku v tom, aby pokračovala vo svojich operáciách v Indonézii v súlade so svojimi postupmi a finančnými kritériami a indonézskymi právnymi predpismi a regulačnými opatreniami.
HLAVA VI
INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC
ČLÁNOK 41
Spoločný výbor
1.
Zúčastnené strany sa dohodli, že v rámci tejto dohody zriadia Spoločný výbor zložený z čo najvyššie postavených zástupcov oboch strán a jeho úlohou bude:
a)
zabezpečiť správne fungovanie a implementáciu tejto dohody,
b)
stanoviť priority vo vzťahu k cieľom dohody,
c)
riešiť rozpory, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní alebo výklade dohody,
d)
vypracovať pre strany, ktoré sú signatármi tejto dohody, odporúčania, ako presadzovať ciele dohody a ako v prípade potreby riešiť akékoľvek nejasnosti vznikajúce pri jej uplatňovaní alebo výklade.
2.
Spoločný výbor obvykle zasadá najmenej jedenkrát za dva roky striedavo v Indonézii a v Bruseli v deň, ktorý sa stanoví po vzájomnej dohode. Po dohode medzi zúčastnenými stranami možno zvolávať aj mimoriadne zasadnutia Spoločného výboru. Spoločnému výboru predsedá striedavo každá zo zúčastnených strán. Program zasadnutí Spoločného výboru sa určuje dohodou medzi zúčastnenými stranami.
3.
Spoločný výbor môže zriadiť špecializované pracovné skupiny, ktoré mu budú pomáhať pri plnení jeho úloh. Tieto pracovné skupiny vypracúvajú na každé zasadnutie Spoločného výboru podrobné správy o svojej činnosti.
4.
Zúčastnené strany sa dohodli, že úlohou Spoločného výboru je aj to, aby zabezpečil riadne fungovanie akýchkoľvek sektorových dohôd alebo protokolov, ktoré už boli uzatvorené medzi Spoločenstvom a Indonéziou, alebo takých, ktoré sa ešte len majú uzatvoriť.
5.
Spoločný výbor prijme svoj rokovací poriadok na uplatňovanie tejto dohody.
HLAVA VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 42
Doložka o rozvíjaní partnerstva do budúcnosti
1.
Zúčastnené strany môžu po vzájomnej dohode meniť a dopĺňať, revidovať a rozširovať túto dohodu s cieľom zvyšovať úroveň spolupráce vrátane dopĺňania dohody prostredníctvom dohôd alebo protokolov týkajúcich sa konkrétnych sektorov alebo aktivít.
2.
So zreteľom na implementáciu tejto dohody môže ktorákoľvek zo zúčastnených strán predkladať návrhy na rozšírenie rozsahu spolupráce, berúc do úvahy skúsenosti získané pri jej uplatňovaní.
ČLÁNOK 43
Ďalšie dojednania
1.
Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ani táto dohoda, ani žiadne opatrenie vykonané na jej základe nijakým spôsobom neovplyvňujú právomoci členských štátov uskutočňovať činnosť v oblasti bilaterálnej spolupráce s Indonéziou alebo uzatvárať s Indonéziou v prípade potreby nové dohody o partnerstve a spolupráci.
2.
Táto dohoda nemá vplyv na uplatňovanie ani plnenie záväzkov, ktoré príslušné zúčastnené strany prevzali vo vzťahu k tretím stranám.
ČLÁNOK 44
Riešenie nejasností
1.
Každá zo zúčastnených strán môže Spoločnému výboru predložiť akúkoľvek nejasnosť týkajúcu sa uplatňovania alebo výkladu tejto dohody.
2.
Spoločný výbor sa bude nejasnosťou zaoberať v súlade s článkom 41 ods. 1 písm. c) a d).
3.
Ak sa niektorá zúčastnená strana domnieva, že druhá zúčastnená strana nesplnila niektorú zo svojich povinností vyplývajúcu z tejto dohody, môže prijať náležité opatrenia. Kým to urobí, s výnimkou prípadov osobitnej naliehavosti, predloží Spoločnému výboru všetky príslušné informácie potrebné na dôkladné prešetrenie situácie vzhľadom na hľadanie riešenia prijateľného pre obe zúčastnené strany.
4.
Zúčastnené strany sa dohodli, že na účel správneho výkladu a praktického uplatňovania tejto dohody sa pod pojmom „prípady osobitnej naliehavosti“ z odseku 3 rozumie vecné porušenie dohody jednou zo zúčastnených strán. Vecné porušenie pozostáva:
i)
z odmietania dojednania, ktoré nie je sankcionované podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva, alebo
ii)
z porušenia podstatnej súčasti dohody, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1, článku 3 ods. 2 a v článku 35.
5.
Pri výbere opatrení musia byť uprednostnené tie opatrenia, ktoré najmenej narúšajú fungovanie tejto dohody. Tieto opatrenia sa bezodkladne oznámia druhej zúčastnenej strane, a ak o to druhá strana požiada, prerokúvajú sa v Spoločnom výbore.
ČLÁNOK 45
Potrebné prostriedky
S cieľom uľahčiť spoluprácu v rámci tejto dohody sa zúčastnené strany dohodli, že poskytnú riadne splnomocneným odborníkom a úradníkom zúčastneným na vykonávaní spolupráce prostriedky potrebné na výkon ich funkcií, a to v súlade s vnútornými pravidlami a regulačnými opatreniami oboch zúčastnených strán.
ČLÁNOK 46
Územné uplatňovanie
Táto dohoda sa uplatňuje na jednej strane na území, na ktorom sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve, a na strane druhej na území Indonézie.
ČLÁNOK 47
Vymedzenie zúčastnených strán
Na účely tejto dohody sa pod pojmom „zúčastnené strany“ rozumie na jednej strane Spoločenstvo alebo jeho členské štáty alebo Spoločenstvo a jeho členské štáty, a to v súlade s príslušnými právomocami, a na strane druhej Indonézska republika.
ČLÁNOK 48
Nadobudnutie platnosti dohody a jej trvanie
1.
Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď posledná zúčastnená strana oznámila druhej strane, že zavŕšila legislatívny proces potrebný na tento účel.
2.
Dohoda sa uzatvára na obdobie piatich rokov. Automaticky sa vždy predlžuje na ďalší rok okrem prípadu, ak ktorákoľvek zo zúčastnených strán šesť mesiacov pred koncom ktoréhokoľvek ďalšieho jednoročného obdobia písomne oznámi druhej strane úmysel túto dohodu nepredĺžiť.
3.
Zmeny a doplnenia tejto dohody možno uskutočňovať po dohode medzi zúčastnenými stranami. Akékoľvek zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť až potom, čo posledná zúčastnená strana oznámila druhej strane, že boli vykonané všetky potrebné formality.
4.
Platnosť dohody možno vypovedať jednou zo zúčastnených strán písomným oznámením odovzdaným druhej strane. Vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov potom, čo druhá zúčastnená strana dostane uvedené oznámenie.
ČLÁNOK 49
Oznámenie
Oznámenie je podľa potreby adresované generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie a ministrovi zahraničných vecí Indonézskej republiky.
ČLÁNOK 50
Autentické znenia
Táto dohoda je vyhotovená v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a v indonézskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.
Vyhotovené v dvoch rovnopisoch.
ZÁVEREČNÝ AKT
Splnomocnení zástupcovia
EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, ďalej len „Spoločenstvo“,
a
BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA,
BULHARSKEJ REPUBLIKY,
ČESKEJ REPUBLIKY,
DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA,
SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,
ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,
ÍRSKA,
HELÉNSKEJ REPUBLIKY,
ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA,
FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,
TALIANSKEJ REPUBLIKY,
CYPERSKEJ REPUBLIKY,
LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,
LITOVSKEJ REPUBLIKY,
LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA,
MAĎARSKEJ REPUBLIKY,
MALTSKEJ REPUBLIKY,
HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,
RAKÚSKEJ REPUBLIKY,
POĽSKEJ REPUBLIKY,
PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,
RUMUNSKA,
SLOVINSKEJ REPUBLIKY,
SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
FÍNSKEJ REPUBLIKY,
ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,
SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE
A SEVERNÉHO ÍRSKA,
zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o Európskej únii, ďalej len „členské štáty“,
na jednej strane a
INDONÉZSKEJ REPUBLIKY,
na strane druhej,
sa stretli, aby podpísali Rámcovú dohodu o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej, prijali Rámcovú dohodu o komplexnom partnerstve a spolupráci.
Splnomocnení zástupcovia členských štátov a splnomocnení zástupcovia Indonézskej republiky berú na vedomie toto jednostranné vyhlásenie Európskeho spoločenstva:
„Ustanovenia tejto dohody, ktoré patria do pôsobnosti časti III hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, zaväzujú Spojené kráľovstvo a Írsko ako samostatné zmluvné strany, a nie ako časť Európskeho spoločenstva, pokiaľ Spojené kráľovstvo alebo Írsko neoznámia Indonézskej republike, že sú viazanými ako časť Európskeho spoločenstva v súlade s Protokolom o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojeným k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. To isté sa vzťahuje na Dánsko v súlade s Protokolom o postavení Dánska pripojeným k týmto zmluvám.“
Európske spoločenstvo
Indonézska republika