227/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2014

227
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 5. augusta 2014 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa:
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike z 18. júla 2014 uzavretá medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.