229/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2014

229
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. augusta 2014,
ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 53a ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 435/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Záväzné stanovisko sa vydáva k uplatneniu ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to k posúdeniu
a)
zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 16 zákona o dani z príjmov,
b)
predaja a kúpy podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách podľa § 17a zákona o dani z príjmov.
§ 2
Záväzné stanovisko sa vydáva k uplatneniu ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), a to k posúdeniu
a)
vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 až 21 zákona o dani z pridanej hodnoty,
b)
sadzby dane za tovar podľa § 27 zákona o dani z pridanej hodnoty,
c)
osoby povinnej platiť daň z pridanej hodnoty podľa § 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Peter Kažimír v. r.