230/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

230
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
zo 14. augusta 2014
o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 3 zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Štátne divadlo, divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a zakladateľ divadla založeného podľa § 7 ods. 1 zákona poskytujú ministerstvu alebo ním poverenému Divadelnému ústavu na vyžiadanie vybrané informácie v tomto rozsahu:
a)
názov divadla,
b)
adresa sídla,
c)
právna forma,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu,
f)
názov zriaďovateľa alebo zakladateľa,
g)
dátum zriadenia alebo založenia divadla,
h)
predchádzajúci názov divadla s uvedením dátumu zmeny,
i)
údaje o divadelnej umeleckej činnosti a ďalšej odbornej činnosti divadla v kalendárnom roku, a to
1.
dátum a miesto premiéry divadelnej inscenácie,
2.
mená a priezviská umeleckých tvorcov podieľajúcich sa na vzniku divadelnej inscenácie alebo na aktivitách súvisiacich s ďalšou odbornou činnosťou divadla,
3.
mená a priezviská hosťujúcich domácich umelcov alebo zahraničných umelcov,
4.
dátum a miesto repríz divadelnej inscenácie na vlastnej scéne a na iných scénach v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
5.
údaje o účasti na prehliadkach, festivaloch, súťažiach alebo divadelných projektoch v Slovenskej republike alebo v zahraničí s uvedením konkrétneho dátumu a miesta ich konania,
6.
mená a priezviská ocenených umelcov a názov oceneného kolektívu alebo divadelnej inscenácie v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
j)
predmet ďalšej umeleckej činnosti,
k)
zmeny informácií uvedených v písmenách a) až c) a e).
§ 2
Štátna hudobná inštitúcia, hudobná inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, hudobná inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a zakladateľ hudobnej inštitúcie založenej podľa § 7 ods. 1 zákona poskytujú ministerstvu alebo ním poverenému Hudobnému centru na vyžiadanie vybrané informácie v tomto rozsahu:
a)
názov hudobnej inštitúcie,
b)
adresa sídla,
c)
právna forma,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
meno, priezvisko a titul štatutárneho orgánu,
f)
názov zriaďovateľa alebo zakladateľa,
g)
dátum zriadenia alebo založenia hudobnej inštitúcie,
h)
predchádzajúci názov hudobnej inštitúcie s uvedením dátumu zmeny,
i)
údaje o hudobnej umeleckej činnosti a ďalšej odbornej činnosti v súvislosti s uvádzaním diel slovenského autora v Slovenskej republike alebo v zahraničí, a to
1.
meno a priezvisko autora, názov diela a rok jeho vzniku, mená a priezviská interpretov, dátum a miesto premiéry v Slovenskej republike a pri prvom uvedení diela v zahraničí,
2.
meno a priezvisko autora, názov diela a mená a priezviská interpretov pri ďalšom uvedení diela,
3.
údaje o účasti na prehliadkach, festivaloch, súťažiach alebo hudobných projektoch v Slovenskej republike alebo v zahraničí s uvedením konkrétneho dátumu a miesta ich konania,
j)
predmet ďalšej umeleckej činnosti,
k)
mená a priezviská ocenených umelcov a názov oceneného kolektívu alebo diela slovenského autora v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
l)
zmeny informácií uvedených v písmenách a) až c) a e).
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Marek Maďarič v. r.