231/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2014

231
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
zo 14. augusta 2014,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4, § 33 ods. 11, § 35a ods. 7 a § 39 ods. 9 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 104/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmená c) a d) znejú:
„c)
podmienkach získania osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu (ďalej len „osobitná odborná spôsobilosť“) a predĺženia platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti,
d)
výskumnej dokumentácii.“.
2.
V § 1 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
žiadateľom fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti alebo žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti.“.
3.
V § 1 ods. 3 sa slová „6 x 9“ nahrádzajú slovami „9 x 13“.
4.
V § 2 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Komisia overuje osobitnú odbornú spôsobilosť podľa § 8 ods. 2 zákona.
(3)
K žiadosti o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti žiadateľovi, ktorý splnil podmienky podľa § 35a ods. 3 zákona a k žiadosti o predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti žiadateľovi podľa § 35a ods. 4 zákona prijíma komisia uznesenie.“.
5.
V § 2 ods. 4 sa slová „návrhu na“ nahrádzajú slovami „žiadosti o“.
6.
V § 2 ods. 5 sa slovo „získanie“ nahrádza slovami „vydanie osvedčenia o osobitej odbornej spôsobilosti a žiadostí o predĺženie platnosti osvedčenia o“ a vypúšťa sa slovo „každoročne“.
7.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 35 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 35a ods. 3“.
8.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 35 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 35a ods. 4“.
9.
V § 4 ods. 1 sa slová „§ 35 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 35a ods. 1“, vypúšťa sa text za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
10.
V § 5 ods. 2 písm. b) sa za slovo „vyhodnotenie“ vkladá slovo „kultúrnej“ a za slová „ak bol“ sa vkladá slovo „pamiatkový“.
11.
V § 5 ods. 2 písm. h) a i), § 5 ods. 3 a § 6 ods. 3 sa za slovo „reštaurovanie“ vkladajú slová „kultúrnej pamiatky“.
12.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Dokladom o postupe a spôsobe skutočne vykonaných prác, realizovaných v jednom odbore pamiatkového výskumu alebo vo viacerých odboroch pamiatkového výskumu je výskumná dokumentácia.“.
13.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Výskumná dokumentácia sa odovzdáva ako uzavretý autorizovaný dokument v pevnej väzbe s číslovanými stranami vrátane stanoviska pamiatkového úradu. Súčasťou každej výskumnej dokumentácie je aj jej elektronická verzia, ktorá musí byť obsahovo totožná s vytlačenou verziou. Elektronická verzia sa odovzdáva inštitúciám podľa § 39 ods. 10 a 11 zákona vo formáte zabraňujúcom zmene údajov.“.
14.
V § 7 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
15.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa slovo „vydáva“ nahrádza slovom „vykonáva“.
16.
§ 9 a 10 vrátane nadpisov znejú:
㤠9
Dokumentácia urbanisticko-historického výskumu
Dokumentácia urbanisticko-historického výskumu vychádza z poznatkov individuálnych architektonicko-historických, umelecko-historických a archeologických výskumov a obsahuje najmä
a)
základné údaje o území,
b)
parcelné vymedzenie hraníc územia podľa rozhodnutia o vyhlásení pamiatkového územia,
c)
údaje o zadaní a spracovaní výskumu vrátane rozhodnutia, na základe ktorého sa vykonáva,
d)
údaje o územnoplánovacej dokumentácii, podkladoch, prameňoch, použitej literatúre a predchádzajúcich výskumoch,
e)
historický a urbanisticko-architektonický vývoj územia,
f)
charakteristiku pamiatkových hodnôt územia s dôrazom na špecifikáciu jednotlivých typov štruktúr a prvkov územia, pôdorysnú dispozíciu, vývoj a súčasný stav parcelácie v pamiatkovom území, charakteristiku spôsobu zástavby, hmotovú skladbu, urbanistickú kompozíciu a rozsah zachovania historickej štruktúry, dominanty a výškové zónovanie jednotlivých blokov zástavby, siluetu, panorámu územia, vyhodnotenie pamiatkových hodnôt pamiatkového územia a odôvodnenie ich ochrany,
g)
fotografickú dokumentáciu skúmaného územia, najmä historickú a súčasnú fotodokumentáciu a významné interiérové a diaľkové pohľady,
h)
grafickú dokumentáciu skúmaného pamiatkového územia, najmä mapu širších vzťahov, vymedzenie pamiatkového územia a ochranného pásma, rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území, historickú katastrálnu mapu alebo ortofotomapu.
§ 10
Dokumentácia archeologického výskumu
Dokumentácia archeologického výskumu obsahuje najmä
a)
základné údaje o archeologickom nálezisku,
b)
údaje o zadaní, metóde, spracovaní a organizácii výskumu,
c)
topografický, geologický a pedologický opis archeologického náleziska,
d)
históriu a poznatky z predchádzajúcich výskumov archeologického náleziska,
e)
výškopisné a polohopisné zameranie plochy archeologického výskumu v normovanom systéme, lokalizáciu archeologického náleziska na aktuálnej katastrálnej mape a výseku mapy v mierke 1 : 10 000,
f)
opis výskumných prác, nálezových kontextov a vybraných nálezov a preskúmaných objektov v denníku archeologického výskumu a v nálezových listoch alebo v odbornom denníku,
g)
fotografickú dokumentáciu a grafickú dokumentáciu o priebehu výskumu, spolu s ich zoznamom, z ktorých musia byť zrejmé a nezameniteľné priestorové súvislosti a archeologické situácie,
h)
fotografickú dokumentáciu a grafickú dokumentáciu vybraných archeologických nálezov,
i)
inventarizačný súpis všetkých archeologických nálezov vo forme postupne číslovaného prírastkového katalógu obsahujúci stručný odborný opis nálezov,
j)
odborné posudky, primerané podľa potreby povahe nálezov,
k)
údaje o použitých podkladoch, prameňoch a literatúre,
l)
opis priebehu a fotografickú dokumentáciu alebo grafickú dokumentáciu základného konzervovania a reštaurovania nálezov, použité prípravky a metódy,
m)
administratívnu agendu archeologického výskumu, najmä rozhodnutie, záväzné stanovisko alebo stanovisko krajského pamiatkového úradu, zápisnice z komisií a obhliadok, oznámenie o začatí výskumu a oznámenie o skončení výskumu,
n)
vyhodnotenie výsledkov archeologického výskumu v písomnej a grafickej podobe,
o)
návrh režimu ochrany a možnej prezentácie archeologického náleziska.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Marek Maďarič v. r.