234/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2014

234
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. augusta 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z. a vyhlášky č. 398/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 III. časti skupine A písmeno g) znie:
„g)
elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 alebo s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,“.
2.
V prílohe č. 8 časti A písm. b) sa odkaz „4)“ nahrádza odkazom „12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny (33 2030).“.
Vysvetlivka k odkazu 4 sa vypúšťa.“.
3.
V prílohe č. 8 časti A písm. c) sa nad slovo „elektriny“ umiestňuje odkaz 12b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
Súbor STN EN 62305 Ochrana pred bleskom (34 1390).“.
4.
V prílohe č. 8 časti B riadku AD sa za slovo „Voda“ vkladajú slová „z iného zdroja ako z dažďa“.
5.
V prílohe č. 8 časti B sa za riadok AD vkladá nový riadok, ktorý znie:
„Dážď 4“.
6.
V prílohe č. 8 časti B riadku BC Dotyk so zemou v 3. triede sa číslica „3“ nahrádza číslicou „4“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Ján Richter v. r.