235/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.08.2014

235
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 v spojení s ods. 23 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
opatrenie z 25. augusta 2014 č. 2014-8525/40422:13-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách.
Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky www.minedu.sk.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.