236/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.09.2014

236
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydala podľa § 48 ods. 4 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z.
opatrenie z 2. septembra 2014 č. 15/2014, ktorým sa ustanovujú náležitosti štatútu doplnkového dôchodkového fondu, jeho rozsah, obsah a štruktúra informácií, ktoré má štatút obsahovať (ďalej len "opatrenie").
Účelom predmetného opatrenia je zabezpečenie unifikácie štruktúry štatútu, jeho rozsahu a obsahu, pričom sa tiež umožňuje rozšírenie jednotlivých častí štatútu o podrobnejšie informácie, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť považuje pri správe doplnkového dôchodkového fondu za významné. Opatrenie zároveň reaguje na novelizáciu zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ku ktorej došlo na základe nadobudnutia účinnosti zákona č. 318/2013 Z. z., ktorou sa prenieslo stanovenie obsahu štatútu doplnkového dôchodkového fondu zo zákona na opatrenie, čo poskytuje flexibilitu pri zmenách obsahu štatútu v prípade legislatívnych zmien na úrovni všeobecne záväzného právneho predpisu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2014 okrem § 8 ods. 1 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 27/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.