237/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

237
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa §37 ods. 14 písm. c) až e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.
Cieľom opatrenia je aplikácia novej európskej právnej úpravy účinnej od 1. januára 2014 v oblasti požiadaviek na uverejňovanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.
Opatrením sa zároveň zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. septembra 2010 č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 387/2010 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. novembra 2011 č. 19/2011 (oznámenie č. 506/2011 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 27/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.