240/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.09.2014 do 30.09.2014

240
ZÁKON
z 11. septembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z. a zákona č. 338/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4.
V § 1 odsek 10 znie:
„(10)
Na účely poskytovania vianočného príspevku poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1, 2 a 5 sa prihliada aj na
a)
dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný dôchodku uvedenému v písmene b) alebo v odseku 1,
b)
dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu,2) ktorý nie je uvedený v odseku 2,
c)
dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Na prepočet dôchodku podľa odseku 10 písm. a), ktorý sa poberateľovi dôchodku vypláca v cudzej mene, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,6) ktorý je platný k 1. októbru kalendárneho roka, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok. Dôchodok prepočítaný podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
(12)
Mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku podľa odseku 10 písm. a) je do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok, poberateľ dôchodku podľa
a)
odseku 1 povinný oznámiť Sociálnej poisťovni spôsobom ňou určeným,
b)
odsekov 2 a 3 povinný oznámiť úradu spôsobom ním určeným.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012) v platnom znení.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I prvého bodu až tretieho bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014.
Andrej Kiska v. r.
v z. Jana Laššáková v. r.
Robert Fico v. r.