240/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2014

240
ZÁKON
z 11. septembra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 463/2008 Z. z., zákona č. 242/2011 Z. z. a zákona č. 338/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová "Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,".
2.
V § 1 ods. 4 a 5 celom texte sa slová "1 až 3" nahrádzajú slovami "1 a 2".
3.
V § 1 ods. 8 písm. a) sa suma "75 eur" nahrádza sumou "87,26 eura".
4.
V § 1 odsek 10 znie:
„(10)
Na účely poskytovania vianočného príspevku poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1, 2 a 5 sa prihliada aj na
a)
dôchodok vyplácaný z cudziny, ktorý je obdobný dôchodku uvedenému v písmene b) alebo v odseku 1,
b)
dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu,2) ktorý nie je uvedený v odseku 2,
c)
dôchodok vyplácaný podľa osobitného predpisu.5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Na prepočet dôchodku podľa odseku 10 písm. a), ktorý sa poberateľovi dôchodku vypláca v cudzej mene, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,6) ktorý je platný k 1. októbru kalendárneho roka, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok. Dôchodok prepočítaný podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
(12)
Mesačnú sumu naposledy vyplateného dôchodku podľa odseku 10 písm. a) je do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok, poberateľ dôchodku podľa
a)
odseku 1 povinný oznámiť Sociálnej poisťovni spôsobom ňou určeným,
b)
odsekov 2 a 3 povinný oznámiť úradu spôsobom ním určeným.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012) v platnom znení.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
6.
Za § 2 sa vkladá § 3, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3
Prechodné ustanovenie účinné k 1. októbru 2014
Suma vianočného príspevku poskytnutého za rok 2014 sa poberateľovi dôchodku podľa § 1 ods. 1 a 2, ktorého úhrn súm dôchodkov podľa § 1 ods. 1, 2 a 10 nepresiahne dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,4) jednorázovo zvýši o 12,74 eura.“.
7.
V prílohe sa číslo "75" nahrádza číslom "87,26" a číslo "0,10" sa nahrádza číslom "0,18".
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z. a zákona č. 204/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa vypúšťajú slová "Železničnej polície,".
2.
V § 233 ods. 10 sa vypúšťajú slová "Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,", slová "Železničná polícia, Colné riaditeľstvo" sa nahrádzajú slovami "Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky" a na konci sa pripájajú tieto slová: "a na účely poskytovania vianočného príspevku".
3.
V § 233 ods. 11 sa slová "v sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení v rozsahu upravenom týmto zákonom" nahrádzajú slovami "na účely výkonu sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom a na účely poskytovania vianočného príspevku".
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I prvého bodu až tretieho bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014.
Andrej Kiska v. r.
v z. Jana Laššáková v. r.
Robert Fico v. r.