241/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.09.2014

241
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. augusta 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú odkazy 1 a 2 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1 a 2 a vypúšťajú sa slová "ktorých sedadlá sú vybavené bezpečnostným pásom4) a".
2.
V § 1 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
3.
V § 3 ods. 2 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová "uvedené v odseku 1".
4.
V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
5.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M1, N1, N2 a N3
(1)
Prepravovaná osoba je povinná pri sedení vo vozidle používať bezpečnostný systém, ktorý je k dispozícii. Dieťa s telesnou výškou menšou ako 150 cm pri preprave vo vozidle vybavenom bezpečnostným systémom musí byť upínané zabudovaným alebo nezabudovaným detským zadržiavacím zariadením podľa § 3 ods. 2, ktoré je vhodné pre telesnú konštitúciu dieťaťa, v súlade s
a)
hmotnostnými skupinami uvedenými v § 3 ods. 1 pre detské zadržiavacie zariadenia schválené podľa odseku 4 písm. a) alebo b),
b)
výškou a maximálnou hmotnosťou dieťaťa, pre ktoré je detské zadržiavacie zariadenie určené podľa pokynov výrobcu, v prípade detských zadržiavacích zariadení schválených podľa odseku 4 písm. c).
(2)
Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa nesmú prepravovať
a)
deti do veku troch rokov,
b)
na prednom sedadle deti vo veku troch rokov a viac s telesnou výškou menšou ako 150 cm.
(3)
Detské zadržiavacie zariadenie nesmie byť obrátené dozadu na sedadle, ktoré je chránené čelným airbagom, ak nebol airbag vyradený z činnosti alebo nebol automaticky deaktivovaný. Obrátenie dozadu je otočenie v opačnom smere, ako je smer jazdy.
(4)
Detské zadržiavacie zariadenie musí byť schválené podľa
a)
predpisu EHK č. 44 série zmien 03 a vyššej4) alebo
b)
osobitného predpisu5) alebo
c)
predpisu EHK OSN č. 129.4)
(5)
Detské zadržiavacie zariadenie sa musí namontovať v súlade s montážnymi informáciami uvedenými v príručke, letáku alebo elektronickej publikácii, ktoré je výrobca tohto zariadenia povinný vypracovať a v ktorých sa uvádza, akým spôsobom a v ktorých typoch vozidiel možno detské zadržiavacie zariadenie bezpečne používať.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
„4)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 176/1960 Zb. o Dohode o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel v znení neskorších predpisov.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z.“.
8.
V § 5 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Prepravovaná osoba vo veku troch rokov a viac je povinná pri sedení vo vozidle používať bezpečnostný systém, ktorý je k dispozícii. Ak sa používajú detské zadržiavacie zariadenia, musia byť schválené podľa § 4 ods. 4.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
9.
V § 5 ods. 3 prvej vete sa slová "bezpečnostných systémov" nahrádzajú slovami "bezpečnostných pásov" a v poslednej vete sa za slovo "sedenie" vkladajú slová "vybavené bezpečnostným pásom".
10.
§ 9 znie:
㤠9
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
11.
Názov prílohy č. 3 znie:
„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
12.
V prílohe č. 3 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/37/EÚ z 27. februára 2014, ktorou sa mení smernica Rady 91/671/EHS týkajúca sa povinného používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích systémov vo vozidlách (Ú. v. EÚ L 59, 28. 2. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. septembra 2014.
Robert Fico v. r.