244/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

244
VÝNOS
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 9. septembra 2014
o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (stavebníctvo)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 11 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Záväznosť Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na roky 2012 - 2015 z 29. februára 20121) uzatvorenej medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska v znení dodatku č. 1 z 19. februára 2013 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 - 2015 uzatvorenej 29. februára 2012 medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska2) a dodatku č. 2 z 21. februára 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 - 2015 uzatvorenej medzi Integrovaným odborovým zväzom a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska3) sa rozširuje na zamestnávateľov v časti odvetvia, ktorých kód hlavnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností4) označenej na úrovni skupiny je 23.6 - výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu, a na zamestnávateľov v odvetví, ktorých kód hlavnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností označenej na úrovni divízie je 41 - výstavba budov, 42 - inžinierske stavby a 43 - špecializované stavebné práce.
§ 2
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.
Ján Richter v. r.
1)
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 142/2012 Z. z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
2)
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 54/2013 Z. z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.
3)
Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 76/2014 Z. z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa.
4)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.