249/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.09.2014

249
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 2. septembra 2014
o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava
1.
Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že na pripomenutie veľkomoravského kniežaťa Rastislava vydáva do obehu zlaté zberateľské euromince v nominálnej hodnote 100 eur (ďalej len "zberateľská eurominca").
b)
Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c)
Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; jej hmotnosť je 9,5 g a priemer 26 mm. Pri razbe euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,08 g a v obsahu zlata 10/1000.
2.
Vzhľad zberateľskej euromince
a)
Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený pôdorys veľkomoravského kostola na Devíne vyplnený slovanským písmom hlaholikou. Po obvode mincového poľa sú dobové ornamentálne prvky s perlovcom. V ľavej spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. Nad ním je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty "100 EURO". V spodnej časti mincového poľa je v opise zľava doprava názov štátu "SLOVENSKO" a letopočet "2014". Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince Mgr. art. Romana Lugára "RL" a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka "MK" umiestnená medzi dvoma razidlami, sú umiestnené v pravej časti mincového poľa vedľa pôdorysu kostola.
b)
Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený fiktívny portrét Rastislava, ktorý je kompozične doplnený krížom z obdobia Veľkej Moravy z archeologického náleziska v Mikulčiciach. Po obvode mincového poľa je perlovec, medzi ktorým je v opise zľava doprava nápis "VEĽKOMORAVSKÉ KNIEŽA RASTISLAV". Pri spodnom okraji zberateľskej euromince sú letopočty "846 - 870" označujúce obdobie, v ktorom Rastislav vládol.
c)
Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná.
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: november 2014
Jozef Makúch v. r.