25/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2014 do 14.02.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 28. januára 2014,
o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) podľa § 59 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a)
obsah žiadosti o zápis miesta, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta (ďalej len „prevádzkovateľ“) prevádzkuje integrované obslužné miesto (ďalej len „obslužné miesto“) do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest (ďalej len „zápis“),
b)
podrobnosti o zriaďovaní a označovaní obslužných miest,
c)
technické, technologické a organizačné podmienky obslužného miesta a
d)
sadzobník úhrad za činnosť obslužného miesta.
§ 2
(1)
Žiadosť o zápis obsahuje údaje uvedené vo vzore, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Prílohami žiadosti o zápis sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo z iného registra, nie starší ako tri mesiace; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa § 55 zákona,
b)
pri žiadosti notára doklad o jeho vymenovaní za notára,
c)
vnútorné predpisy prevádzkovateľa a doklady preukazujúce splnenie podmienok.
(3)
Pri žiadosti o vykonanie zmeny v údajoch zapísaných do registra prevádzkarní obslužných miest prevádzkovateľ v elektronickej podobe najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa, v ktorom ku zmene došlo, a v listinnej podobe do piatich dní od ukončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom ku zmene došlo, a k žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2, priloží prílohy podľa odseku 2 preukazujúce nové skutočnosti alebo splnenie podmienok obslužného miesta vo vzťahu k novým skutočnostiam.
§ 3
(1)
Prevádzkovateľ viditeľne označí obslužné miesto deň po doručení oznámenia o zápise označením „INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTO“.
(2)
Označenie je písané veľkými tlačenými písmenami, má bielu farbu podkladu, tmavomodrú alebo čiernu farbu písma, veľkosť písma je najmenej 2 cm.
§ 4
(1)
Podmienky prevádzkovania obslužného miesta sú splnené, ak prevádzkovateľ
a)
má zavedený systém vnútornej kontroly dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany osobných údajov,1)
b)
má zabezpečený jednotný výkon činnosti obslužných miest; ten je zabezpečený, ak na každom obslužnom mieste vykonáva najmenej tieto činnosti:
1.
kontrola totožnosti osoby, v ktorej prospech sa prostredníctvom obslužného miesta vykonávajú činnosti (ďalej len „žiadateľ“),
2.
kontrola oprávnenia konať v mene žiadateľa, ak sa pri konkrétnej službe poskytovanej prostredníctvom obslužného miesta vyžadujú údaje na overenie totožnosti žiadateľa a žiadateľ je pri jej poskytovaní zastúpený inou osobou, a uchovávanie týchto oprávnení podľa osobitného predpisu,1)
3.
vyhotovenie splnomocnenia pre prevádzkovateľa konať v mene žiadateľa, ak žiadateľ poverí prevádzkovateľa konať v jeho mene na vykonanie konkrétnej služby poskytovanej obslužným miestom, ak sa na jej poskytovanie vyžaduje súhlas a uchovávanie udelených súhlasov podľa osobitného predpisu,2)
4.
vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu, zaručenej elektronickej pečate, elektronického podpisu prevádzkovateľa alebo elektronickej pečate prevádzkovateľa, ak sa na službu poskytovanú obslužným miestom vyžaduje,
5.
zabezpečenie overenia platnosti zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate na získanom elektronickom odpise údajov z informačných systémov verejnej správy3) alebo inom elektronickom dokumente,
6.
nahlasovanie zmien a skutočností, ktoré majú vplyv na plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku obslužného miesta prevádzkovateľovi zo strany fyzických osôb, ktoré na základe právneho vzťahu s prevádzkovateľom zabezpečujú v obslužnom mieste činnosti (ďalej len „pracovník“), a to najmä bezpečnostných incidentov, obmedzenej funkčnosti technologického vybavenia, útokov na technické a technologické vybavenie.
c)
vedie centrálnu evidenciu o právnych úkonoch vykonaných obslužným miestom, ako aj o uskutočnených platbách za tieto právne úkony; táto evidencia sa uchováva po dobu troch rokov odo dňa vykonania právneho úkonu a sprístupňuje sa prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy,4)
d)
vypracuje a zabezpečuje dodržiavanie
1.
bezpečnostnej politiky a dokumentácie v súlade s bezpečnostnými štandardmi podľa osobitného predpisu,5)
2.
dokumentácie obsahujúcej organizáciu bezpečnosti, klasifikáciu a riadenie ochrany osobných údajov podľa osobitného predpisu,1) pričom táto dokumentácia môže byť súčasťou bezpečnostnej politiky podľa prvého bodu,
3.
postupov pre prechod evidencie na právneho nástupcu, ak sa prevádzkovateľ zruší bez likvidácie, zanikne bez právneho nástupcu, ukončí výkon činnosti orgánu verejnej moci, zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho,
e)
vedie prevádzkové záznamy,
f)
zabezpečuje v priestore obslužného miesta
1.
zverejnenie informácie na mieste viditeľnom pre žiadateľa o zásadách bezpečnostnej politiky, pravidlách prevádzky obslužného miesta, službách poskytovaných obslužným miestom, podmienkach ich poskytovania, o právnych následkoch uvedenia nepravdivých alebo nesprávnych údajov pri ich poskytovaní a zverejnenie sadzobníka úhrad za činnosť obslužného miesta spolu s celkovou cenou za službu,
2.
takú priestorovú kapacitu, ktorá umožní
2a.
poskytovať služby najmenej jednému žiadateľovi tak, aby mal možnosť overenia zadávaných údajov priamo na obrazovke monitora obsluhy alebo na obrazovke monitora žiadateľa, ak obslužné miesto disponuje dostatočnou priestorovou kapacitou na umiestnenie dvoch monitorov, pričom zobrazované informácie nesmú byť viditeľné iným osobám,
2b.
dostupnosť poskytovaných služieb najmenej 15 hodín týždenne,
g)
zabezpečuje, aby obslužné miesto spĺňalo požiadavky na technologické vybavenie najmenej v rozsahu
1.
pracovná stanica s prístupom do siete internet, s počítačovou myšou a klávesnicou alebo iným vstupným hardvérovým zariadením a vybavená
1a.
webovým prehliadačom,
1b.
softvérom zabezpečujúcim ochranu proti škodlivému kódu, najmä antivírusovým systémom a aktívnym firewallom umožňujúcim blokovanie nepovolenej prichádzajúcej a odchádzajúcej sieťovej komunikácie,
2.
skener s rozlíšením najmenej 1200 dpi,
3.
laserová tlačiareň s rozlíšením najmenej 600 dpi,
4.
nevyhnutné bezpečné produkty na vyhotovovanie a overovanie elektronických podpisov, elektronických pečatí a časových pečiatok, ak ich prevádzkovateľ používa pri poskytovaní služieb obslužného miesta,
5.
informačný systém, ktorý spĺňa štandardy ustanovené osobitným predpisom5) a ktorý umožňuje pripojenie na ústredný portál verejnej správy, centrálny metainformačný systém verejnej správy a Národný portál zdravia,
6.
individuálne požiadavky na technologickú prevádzku a technologické vybavenie jednotlivých obslužných miest, ktoré môže prevádzkovateľ zabezpečiť centrálnym riešením informačného systému,
7.
nepretržitá pripojiteľnosť do informačného systému podľa § 5 ods. 4 zákona odo dňa jeho uvedenia do prevádzky; ak ho jeho správca nesprístupní, pripojiteľnosť na spoločné moduly ústredného portálu verejnej správy alebo prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa podľa § 6 ods. 7 zákona,
h)
má vytvorené podmienky na uhrádzanie úhrady za činnosť obslužného miesta podľa § 43 ods. 1 zákona a vytvorené komunikačné rozhranie s platobným modulom ústredného portálu verejnej správy odo dňa jeho uvedenia do prevádzky; uhrádza sa každé asistované zabezpečenie prístupu k službám verejnej správy poskytované orgánom verejnej moci,
i)
zabezpečuje, aby činnosti obslužného miesta vykonával len pracovník, ktorý absolvoval školenie a nadobudol kvalifikáciu podľa vnútorných predpisov prevádzkovateľa aspoň v oblasti
1.
práce s počítačom, počítačovými perifériami používanými pri poskytovaní služieb integrovaného obslužného miesta a správy súborov,
2.
práce s aplikáciami na poskytovanie služieb obslužného miesta a s bezpečnými produktmi pre elektronický podpis, elektronickú pečať a časovú pečiatku,
j)
je držiteľom platného kvalifikovaného certifikátu6) na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu alebo držiteľom platného kvalifikovaného systémového certifikátu na vyhotovovanie zaručenej elektronickej pečate.
(2)
Prevádzkovateľ preukáže splnenie podmienok podľa
a)
písmen a) až f) okrem písmena f) 2a. bodu vnútornými predpismi, ktoré upravujú spôsob a kontrolu plnenia týchto podmienok pre každé obslužné miesto prevádzkovateľa,
b)
písmena f) 2a. bodu a písmena g) čestným vyhlásením prevádzkovateľa, s uvedením technickej špecifikácie technologického vybavenia,5)
c)
písmena h) čestným vyhlásením prevádzkovateľa,
d)
písmena i) čestným vyhlásením prevádzkovateľa s uvedením spôsobu nadobudnutia kvalifikácie.
§ 5
(1)
Sadzobník úhrad za činnosť obslužného miesta je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Celkovou cenou za službu obslužného miesta je súčet úhrady za činnosť obslužného miesta vrátane dane z pridanej hodnoty, správneho poplatku, súdneho poplatku alebo poplatku za výpis z registra trestov.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2014.
Peter Kažimír v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O ZÁPIS
Príloha č. 2 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O ZMENU ÚDAJOV V REGISTRI PREVÁDZKARNÍ INTEGROVANÝCH OBSLUŽNÝCH MIEST
Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.
SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ OBSLUŽNÉHO MIESTA
1)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 7 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
6)
§ 7 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.