251/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2014

251
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. augusta 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob určenia poistno-matematického ekvivalentu nároku na starobný dôchodok vo vzťahu k dôchodkovému systému Európskej únie alebo jej inštitúcie sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe v definícii veličiny "r" na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak vek žiadateľa dosiahnutý v celých rokoch ku dňu rozhodujúcemu na výpočet JHOD bude vyšší ako dôchodkový vek žiadateľa, potom r = 0,".
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. septembra 2014.
Robert Fico v. r.