253/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.2014

253
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 10. septembra 2014
o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z. (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Podmienka podľa § 8 ods. 1 zákona pre uplatnenie sadzby osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií ustanovenej v § 8 ods. 1 zákona je splnená k 25. júlu 2014.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. septembra 2014.
Peter Kažimír v. r.